دکتر محمد دادپسند

دکتر محمد دادپسند دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر محمد دادپسند

Dr. Mohammad Dadpasand

دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 3
2 اثر تفاله سیب سیلوشده با اوره بر عملکرد و ویژگ یهای لاشه بره های نژاد قزل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
3 اثر طول دوره و فصل پروار بر عملکرد پروار برههای قزل و مهربان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 3
4 استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی وقوع ورم پستان بالینی در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 2
5 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 4
6 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 2
7 برآورد فراسنجه های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دوره اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 4
8 تاثیر استفاده از پودر پوست میوه انار در جیره های حاوی چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
9 تأثیر روغن های اسانسی حاصل از اورگانووتایم و آنزیم بتا- گلوکاناز بر عملکرد و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ی جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 3
10 شناسایی واریانت های ژنتیکی در لاین آرین و بررسی عملکرد آنها با استفاده از توالی یابی کل ژنوم (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
11 عملکرد پروار و ترکیبلاشه برههای قزل و مهربان و آمیختههای آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
12 میزان شیوع سندرم گاو واکل و عوامل خطر مربوط به آن در گاوهای شیری استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 3
13 واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5 UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ بومی فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 3
14 همراهی چندریختی در ژن های DGAT۱ و IGF-I با عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Applying data mining algorithms to identify key variants and candidate genes for adaptation to hypoxia in Iranian indigenous chickens (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
2 آنالیز ترکیبی ژن های OPN, DGAT1 و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 برآورد اثر سطح تولید و سخت زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 برآورد مولفه های واریانس ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 برآورد مولفه های واریانس ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با مدل خطی و آستانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
6 بررسی ارتباط چندشکلی ژن گیرنده لپتین با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 بررسی ارتباط مدیریت با طول عمر تولیدی و رفاه گاوهای شیری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 بررسی چندشکلی ژن گیرنده لپتین در گاوهای هلشتاین استان اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 پیش بینی سخت زایی در گاوهای هلشتا ین با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 شناسایی واریانت های کلیدی برای سازگاری با شرایط هیپوکسیا در مرغان بومی ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران