دکتر مریم آل عصفور

دکتر مریم آل عصفور دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز

دکتر مریم آل عصفور

Dr. Maryam Aleosfoor

دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کنهکش فنپیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
2 ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ۴ در پیش بینی الگوی پراکندگی سرخرطومی‎های جنس Sitona humeralis (Col: Curculionidae) در مزرعه یونجه شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 2
3 اولین توصیف جنس نر (Eremiothrips tamaricis (Thysanoptera: Thripidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 4
4 Insect responses to drought events and salinity stress: unveiling direct and indirect effects (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
5 Insecticidal activity of five medicinal plant essential oils against the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
6 پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 4
7 پیش بینی الگوی توزیع (Hemiptera: Aphididae) Rhopalosiphum padi با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده توسط الگوریتم حرکت تجمعی ذرات (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 3
8 گونه Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
9 مقایسه اثرهای کشندگی و سینرژیستی آبامکتین و گوگرد مایع روی کنه تارتن انجیر، Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae)، در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 53، شماره: 1
10 مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری و جهش قورباغه مخلوط شده برای پیش بینی الگوی توزیع کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata در مزرعه یونجه شهرستان زرقان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 90، شماره: 1
11 نمونه برداری دنباله دار شته های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات اقلیمی روی حشرات گرده افشان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
2 اثر تغییرات جهانی محیط زیست بر برهمکنش های بین گیاه و حشرات گرده افشان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 اثر کم خاک ورزی و بی خاکورزی برجمعیت آفات ، دشمنان طبیعی و بیماری ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر کم خاکورزی و بی خاکورزی برجمعیت آفات ، دشمنان طبیعی و بیماریها (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثرات برهمکنش گیاه-قارچ روی حشرات گیاهخوار (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
6 اثرات تغییرات اقلیمی در استفاده از آفت کش ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
7 اثرات تغییرات جوی روی شبکه های غذایی پارازیتوئید_میزبان و کارایی کنترل بیولوژیک در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرات مستقیم و غیر مستقیم رویدادهای شدید آب و هوایی روی حشرات (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 ارتباط بین تنوع سیستی و کنتزل بیولوژیک در سامانه های کشاورزی ارگانیک و مرسوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
10 استفاده از تله های فرمونی به منظور ردیابی آفات مهم ذرت و به دست آوردن زمان مناسب سمپاشی در مزارع ذرت شهرستان سروستان، بخش کوهنجان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 استفاده از حشرات در رژیم غذایی ماهی های پرورشی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 استفاده از حشرات در رژیم غذایی ماهی های پرورشی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 استفاده از لکتین های گیاهی به عنوان پروتئینهای دفاعی علیه حشرات گیاهخوار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 اهمیت حریق در اکولوژی و تکامل حشرات (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 اهمیت حشرات مناطق گرمسیری در عملکرد اکوسیستم ها (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی اثر تخم کشی کنه کش های پروپارژیت و فن پیروکسیمیت روی کنه ی تارتن دو لکه ای (Acari: Tetranychidae )Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی برهمکنش های گیاه-میکروب-حشره در شرایط متغیر آب و هوایی در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 بررسی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی جمعیت شته Sitobion avenae در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر (Mulsant) Stethorus gilvifrons به کنه شرقی مرکبات( Klein) Eutetranychus orientalis در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 برهمکنش گیاه، حشره ناقل و ویروس در شرایط متغیر محیطی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 پاسخ آفات جنگلی به تغییرات آب و هوایی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 تاثیر تنش های خشکی و شوری بر تولید متابولیتهای ثانویه در گیاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
23 تاثیر گرمایش جهانی روی رفتار حشرات و نقش آن در توسعه ی پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
24 تاریخچه و چالش های پیش رو در زمینه کنترل زیستی حشرات با استفاده از حشرات در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 ترویج استفاده ازکنترل بیولوژیک در جهان به سرعت در حال تغییر (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 ترویج استفاده ازکنترل بیولوژیک در جهان به سرعت در حال تغییر (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 تغییرات اقلیمی و آلرژی به سم حشرات راسته ی زنبوران: آیا ارتباطی بین این دو وجود دارد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
28 تنش دمایی و سیستم ایمنی حشرات (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
29 چشم اندازی به اثرات آلودگی هوا بر برهمکنش های حشره-گیاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 دستکاری میزبان و ناقل توسط ویروس های گیاهی و تاثیر عوامل محیطی بر راندمان انتقال ویروس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 دستکاری میزبان و ناقل توسط ویروس های گیاهی و تاثیر عوامل محیطی بر راندمان انتقال ویروس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 دلایل عدم موفقیت زیستگاه های طبیعی در تامین عوامل کنترل بیولوژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
33 سموم گیاهی و اکولوژی تغذیه ای زنبوران پارازیتوئید (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
34 کنترل بیولوژیک آفات در صنعت گلخانه، گامی مهم در دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
35 گیاهان تراریخت و اثرات آن روی تنوع زیستی و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 گیاهان تراریخت و اثرات آن روی تنوع زیستی و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 مروری بر تاثیر سامانه های کشاورزی ارگانیک و مرسوم بر روی جمعیت آفات و دشمنان طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
38 نقش تغییرات جهانی محیط زیست در تغییرات رفتاری و موفقیت شکارگران در مدیریت تلفیقی آفات:رهیافتی در راستای نیل به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار