دکتر مهدی زارعی

دکتر مهدی زارعی دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز

دکتر مهدی زارعی

Dr. Mehdi Zarei

دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتری باسیلوس میکوئدس و قارچ گلوموس موسه بومی مناطق آلوده بر جذب عناصر غذایی و کادمیوم توسط گیاه ذرت در خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
2 اثر باکتری محرک رشد گیاه بر جذب برخی عناصر کم مصرف به وسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
3 اثر باکتری محرک رشد گیاه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسیله ذرت در یک خاکآهکی آلوده به کادمیم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
4 اثر باکتری محرک رشد گیاه و مواد آلی بر غلظت برخی عناصر غذایی کم مصرف در اسفناج در خاک آهکی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 1
5 اثر برخی ریز جانداران در کاهش آلودگی یک خاک آهکی آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 1
6 اثر برهم کنش قارچ ریشه آربوسکولار و علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر رشد و عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
7 اثر بیوچار پوسته برنج و باکتری محرک رشد بر عملکرد و ترکیب شیمیایی اسفناج در خاک تحت تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
8 اثر بیوچار کود مرغی و قارچ فونلیفورمیس موسه بر رشد، غلظت و جذب برخی عناصر پرمصرف و شاخص سبزینگی در گیاه ذرت تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
9 اثر سطح‌های مختلف نیتروژن، ورمی‌کمپوست و نیتراژین بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی، شاخص سبزینگی و عملکرد توت‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 3
10 اثر سطوح روی، همزیستی میکوریز آربوسکولار و دو نوع ماده آلی بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف گیاه ذرت در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 2
11 اثر سطوح مختلف رده بندی و پستی و بلندی بر وضعیت پتاسیم خاک های سپیدان استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 13، شماره: 1
12 اثر قارچ ریشه های آربوسکولار بر برخی از ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های به در شرایط تنش بی کربنات (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 1
13 اثر قارچ های اندوفیت بر شاخص های فسفر کارایی و تحمل گندم به تنش کمبود فسفر (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
14 اثر قارچ کلارویدئوگلوموس اتونیکاتوم بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیو‌لوژیک پایه راف لمون در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 1
15 اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلموندر شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
16 اثر قارچ میکوریز آربسکولار و باکتریPseudomonas fluorescence بر ویژگی های بلال، میزان کلروفیل و عملکرد گیاه ذرت در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
17 اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر شکلهای مختلف پتاسیم در خاک و جذب پتاسیم در گیاه ذرت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
18 اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و تفاله شیرین بیان بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
19 اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و ورمی کمپوست روی عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر غذایی کم مصرف ارقام گندم ’بهار و شیراز‘ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 1
20 اثر قارچ های ریشه ای آربوسکولار برتغییرهای فصلی برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک پایه های رویشی سیب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 3
21 اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر میزان جذب عناصر غذایی، برخی شاخص های رشدی و میزان اسانس گیاه مرزه در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
22 اثر قارچ‌های میکوریز آربسکولار بر رشد و جذب عناصر غذایی پایه نارنج در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 1
23 اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد و تحمل بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) به تنش سرب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
24 اثر ورمی کمپوست و نیتروژن بر رشد رویشی، غلظت، و جذب عناصر غذایی آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
25 اثر ورمی‌کمپوست و قارچ رایزوفاگوس ایررگولاریس بر عملکرد، جذب عناصر غذایی و محتوای کلروفیل دو رقم گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 5، شماره: 2
26 اثر همزیستی میکوریز آربوسکولار، ماده آلی و سطوح روی بر شکل های شیمیایی روی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 4
27 اثرات کاربرد زغال زیستی و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه ذرت در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
28 اثرالگوی کاشت بر خصوصیات زراعی و محتوی فنول دو رقم گیاه دارویی سیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 1
29 ارزیابی کارایی مدل بارش- رواناب IHACRES در شبیه سازی جریان های روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود استان گیلان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
30 ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست جهت کاهش اثرهای مخرب تنش شوری بر سبز فرش چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb. ‘Queen’) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 1
31 Changes in Antioxidant Enzymes Activity and Physiological Traits of Wheat Cultivars in Response to Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis in Different Water Regimes (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 31، شماره: 2
32 The effects of arbuscular mycorrhizal fungus and water stress on some antioxidant enzymes activities and nutrients uptake of two citrus rootstocks (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 35، شماره: 2
33 بررسی اثرات کاربرد کود های زیستی بر جذب روی و برخی از صفات رشد رویشی ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک غیر استریل آهکی با درجات مختلف شوری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 22
34 بررسی اجمالی غلظت نیترات در برخی سبزی و صیفی تولیدی استان زنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
35 بررسی تأثیر باکتری حل کننده فسفات، ورمی کمپوست و منابع فسفات بر رشد کاهو در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 5، شماره: 1
36 بررسی میزان آلودگی باکتریایی اسکناس های رایج ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
37 برهم کنش قارچ ریشه و پوترسین بر خصوصیات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط تنش سرب (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 44
38 برهم کنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
39 برهمکنش قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس روی کارایی مصرف کودهای فسفر، وابستگی میکوریزایی و عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
40 برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
41 برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
42 پاسخ های مورفوفیزیولوژیک، کمی و کیفی دو رقم توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) به تنش گرمایی در حضور قارچ میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
43 تاثیر آلاینده نفتی فنانترن بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
44 تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
45 تاثیر تلقیح با میکوریز و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید در سطوح مختلف خشکی بر خصوصیات مورفولوژی و عملکرد بزرک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
46 تاثیر تنش شوری وقارچ میکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه ذرت شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 1
47 تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
48 تاثیر قارچ کلاروییدوگلوموس اتونیکاتوم، ورمی کمپوست و منابع فسفات بر کلنیزاسیون ریشه و رشد کاهو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
49 تاثیر کود آلی مایع بر رشد و جذب عناصر پر مصرف و کادمیم توسط اسفناج در یک خاک آلوده به کادمیم (Spinacea oleracea L.) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
50 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
51 تاثیر گنبد نمکی جهانی بر کیفیت منابع آبی مجاور، فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 2
52 جداسازی و شناسایی باکتری‌های فیلوسفر ذرت و تعیین ویژگی های محرک رشدی گیاه آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 2
53 شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، ۹۱-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 18، شماره: 4
54 کارآیی آزمایش انعقاد الکل در ارزیابی شیر مخلوط گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
55 کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی خاک های آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
56 کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیلهگیاه وتیور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری محرک رشد و زیولیت بر برخی ویژگی های مورفولوژیک اسفناج تحت شرایط متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر برخی قارچ ریشه های آربوسکولار، باکتری محرک رشد و بیوچار بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه جو در مرحله زایشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر بیوچار بر آبگریزی خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
4 اثر بیوچار بر شاخص خمیرایی خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
5 اثر بیوچار و باکتری محرک رشد بر کلنیزاسیون ریشه دو گونه قارچ ریشه آربوسکولار با ریشه گیاه جو در مرحله رویشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر بیوچار، قارچ میکوریز و باکتری محرک رشد روی خصوصیات رویشی جو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
7 اثر پلیمرهای سوپرجاذب بر بهبود قدرت سبزشدگی و بنیه ی اولیه ی گیاه خار مریم (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثر جانداران خاک بر پایداری بیوچار (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 اثر چایورمیکمپوست و ورمیواش غنی شده و نشده با باکتریهای محرک رشد بر رشد گیاه ذرت در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 اثر سطوح بیوچار کودگاوی بر تغییرات زمانی پایداری خاکدانه ها در خاک های آهکی با بافت متفاوت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 اثر قارچ گلوموس موس های بر عملکرد ماده خشک اندام ریشه ، پرولین ، پروتئین و جذب نیتروژن در ریشه رافلمون و نارنج در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 اثر قارچ گلوموس موسه ای بر تولید آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ پایه رافلمون درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر جذب پتاسیم در گیاه ذرت وشکلهای پتاسیم در یک خاک آهکی غنی از کانیهای پتاسیم دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 اثر قارچ میکوریزی و باکتری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه جو در حضور منابع آهن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 اثر کودهای آلی مایع بر برخی ویژگیهای زیستی خاک پس از برداشت گیاه ذرت در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 اثر نیتروژن و کودهای زیستی بر برخی ویژگی های زایشی گیاه توت فرنگی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
17 اثر ورمی کمپوست بر تغییرات زمانی پایداری خاکدانه ها به روش الک خشک در خاکهای آهکی با بافت متفاوت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 اثر ورمی کمپوست بر تغییرات زمانی رس قابل پراکنش مکانیکی در خاک های آهکی با بافت متفاوت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 اثر همزیستی قارچ ریشه Funneliformis mosseae دو رقم جو بر برخی خصوصیات ریشه و شاخساره در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرات تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی ریزجانداران خاکزی و پایداری منابع بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
21 اثرات همزیستی قارچ مایکوریزا و گندم بر رنگدانه و وضعیت آب ارقام مختلف تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 اثرقارچ میکوریز آربسکولار، باکتری و تنش خشکی بر ویژگی های رشد و جذب عناصرغذایی کم مصرف گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 ارزیابی فراسایش پذیری حوضه آبریز سد ملاصدرا به روش بهینه سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رویشی و میزان کلنیزاسیون گیاه پپینو Solanum muricatum در کشت ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 ارزیابی کیفیت منابع آب زیر زمینی دشت قم برای تامین آب مورد نیاز شرب با استفاده از AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 استفاده بهینه از ضایعات نان تأمین سلامت عمومی، صرفه جویی اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
27 Characterizing groundwater stress in the Mond Basin, southern Iran (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
28 Influence of Pseudomonas fluorescens and Funneliformis mosseae on Ni uptake of Maize Under Ni Contamination (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
29 The effects of Sargassum angustifolium extract on lycopene content in tomato plant under drought stress (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
30 باکتری محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آربوسکولار بومی مناطق آلوده در پالایش گیاهی نیکل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
31 برآورد ضریب تراوایی معادل سازندهای سخت درز و شکاف دار با استفاده از مدل شبیه سازی شبکه شکستگیهای توده سنگی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی براساس مدل سینتکس اصلاح شده به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی سفره آبدار دشت قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 بررسی اثر پوشش آلی بر بنیه اولیه بذر استبرق (Calotropis procera L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
34 بررسی اثرات قارچ میکوریزا آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس برخصوصیات رویشی و زایشی گیاه ذرت دررژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی اثرات مایه زنی بذربامیکروارگانیسم های حل کننده فسفات برعملکرد و اجزای عملکردذرت دانه ای تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی اثرات متقابل سویه های ریزوبیومی حل کننده فسفات و قارچ های میکوریزی اربوسکولار بر کلنیزاسیون ریشه و جذب عناصر غذایی گیاه عدس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
37 بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل گهر و کفه خیرآباد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 بررسی تاثیر سویه های سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
39 بررسی تغییرات تعداد اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار و درصد کلنیزاسیون ریشه گیاهان بومی غالب در یک ترانسکت طولی در منطقه معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
40 بررسی خصوصیات کودهای آلی مایع تولیدی از بسترهای آلی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 بررسی روش های جدید احیای بیولوژیکی خاک در بیابان زدایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
42 بررسی علل شوری آب تالاب بین المللی امیرکلایه، استان گیلان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 بررسی عوامل کاهش کیفیت آب زیرزمینی در آبخوان کوهپایه، اصفهان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
44 بررسی فراوانی آربوسکول و محتوای روی و فسفرگیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی قوانین و نحوه مدیریت آبخوان های فرامرزی در دنیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
46 بررسی میانگین وزنی قطر خاکدانه در کاربری های مرتع و زراعی منطقه باجگاه استان فارس با کمک زمین آمار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
47 بررسی و ارائه روش های تجربی تخمین آورد سطحی در حوضه های آبریز فاقد آمار (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
48 تا ثیر کاربرد بیوچار، باکتری محرک رشد و قارچ ریشه آربوسکولار بر تنفس میکروبی خاک پس از برداشت گیاه جو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
49 تاثیر اسپری برگی باکتریهای محرک رشد گیاه بر رشد ذرت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
50 تاثیر سطوح بور، شوری و مایه زنی میکروبی بر پارامترهای رشد ذرت و برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
51 تاثیر قارچ Rhizophagus intraradices و باکتریMicrococcus yunnanensis برخصوصیات خاک و پارامترهای رشد ذرت تحت سمیت بور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 تاثیر قارچ Rhizophagus intraradices و باکتریMicrococcusyunnanensis بر تحمل کنجد به سمیت بور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 تاثیر قارچ ریشه آربسکولار، باکتری محرک رشد و سمیت بور بر جذب برخی عناصر غذاییتوسط گیاه ذرت و تنفس میکروبی خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 تحقیقات میکوریزی و چالش های آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 تحلیل سری زمانی کیفیت آب رودخانه مند و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 تعدیل تنش شوری در زردآلو در همزیستی با قارچ مایکوریزا و باکتری محرک رشد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 تعیین ظرفیت بهینه‌ی باتری با در نظر داشتن بهره‌برداری روزانه‌ی باتری برای یک سیستم خورشیدی متصل به ریز شبکه‌های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
59 تعیین منشاء شوری در آبخوانهای کارستی و آبرفتی منطقه کنارسیاه استان فارس به روشهای هیدروشیمیایی و ایزوتوپی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
60 تغییرات مکانی پتاسیم خاک در دو کاربری مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
61 توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید برروابط آرچی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
62 خطرناک تر از آتش، سلاح های زیستی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
63 دیدگاه آبخیزنشینان نسبت به طرحهای آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سدبرنجستانک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 روشهای هیدروژئولوژیکی جلوگیری از شور شدن آبخوان دشت جناح-کمشک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
65 سازوکار جریان آب زیرزمینی در گنبد نمکی کنارسیاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
66 شاخص های ظاهری چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دوره ترمیم پس از تنش شدید خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 شناسایی ژن های کلیدی پاسخ دهنده به تنش خشکی در واکاوی هم بیانی دادههای ترنسکریپتوم گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 شناسایی قارچهای میکوریز آربسکولار همزیست گیاه زعفران Crocus .sativus L و ارزیابی شاخص های تنوع زیستی برای جمعیت اسپوری در مزارع استان خراسان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
69 طراحی هیتوگراف و ماکزیمم عمق بارندگی برای زمان تمرکز حوضه های آبریز فاقد ایستگاه هیدرومتری در استان فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
70 فراواکاوی داده های ریزآرایه به همراه شناسایی فاکتورهای رونویسی موثر در پاسخ به تنش شوری جو از طریق آنالیز پروموتر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 کارآیی قارچهای میکوریز آربوسکولار در گیاهپالایی خاکهای آلوده به Zn با استفاده از گیاه میزبان فسکیوی بلند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
73 کشاورزی پایدار و تقابل با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
74 کودهای میکروبی فسفاته و پتانسیل آن هادر محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
75 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی اثر نانو ذرات اکسید روی، مس و آهن بر زنده مانی کرم خاکی ایزنیا فتیدا (Eisenia fetida) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
76 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی اثر بیوچار، باکتری محرک رشد و تنش شوری بر برخی شاخص های میکروبی در خاک پس از برداشت اسفناج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
77 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر و کود زیستی بر زیست توده میکروبی خاک پس از برداشت گیاه جو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
78 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر منابع مختلف مواد آلی، باکتری محرک رشد و تنش شوری بر زیست فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک تحت کشت اسفناج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
79 محور مقاله: شیمی خاک- اثر کشت متوالی رایگراس و زادمایه میکروبی بر تخلیه پتاسیم در برخی از خاک های جنوب ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
80 محور مقاله: شیمی خاک- مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از برخی خاک های آهکی با استفاده از عصاره گیر تترافنیل بوران سدیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
81 مقایسه خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوانهای گر- برم فیروز و ساسان با استفاده از منحنی فروکش هیدروگراف چشمه های کارستی ششپیر و ساسان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
82 مکانی ابی پهنه های مناسب اجرای طرح تغذیه مصنوعی با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
83 نقس قارچ ریشه های آربوسکولار در تغییر شکل شیمیایی عناصر غذایی فسفر، پتاسیم و روی در خاک آهکی پس از برداشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
84 نقش اقتصادی جانوران خاک در کشاورزی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
85 نقش باکتری های مقاوم و محرک رشد گیاه در پالایش گیاهی کادمیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
86 نقش توسعه پهپادها در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
87 نقش قارچ های میکوریز آربوسکولار در رشد و جذب Zn بوسیله گیاه ذرت در یک خاک آلوده به Zn (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
88 نقش قارچ های میکوریز آربوسکولار و میکوریزوسفر در گیاه پالایی مناطق آلوده به فلزات سنگین وترکیبات آلی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار