دکتر عزت اله کرمی

دکتر عزت اله کرمی استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر عزت اله کرمی

Dr. Ezatollah Karami

استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب پذیری اجتماعی حاصل از خشکسالی و سازه های اثرگذار بر آن: مورد مطالعه باغداران انجیر استهبان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 ابعاد انسانی حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 2
3 اثر اقدامات مدیریتی گاوداران بر بار میکروبی شیر مورد مطالعه: گاوداری های صنعتی شیراز و مرودشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
4 اثرات طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بر ارتقای دانش و تغییررفتار کشاورزان استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 2
5 ادراک زنان روستایی از نوسانات اقلیمی و نحوه سازگاری با آن ها: کاربرد نظریه داده بنیان (مورد مطالعه استان فارس) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
6 انگیزه های شغلی و تصمیم گیری بهینه در شغل: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 10
7 بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات محصولات منتخب کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
8 برنامه های آموزشی-ترویجی و رابطه آن با میزان پایداری نظام های زراعی مورد مطالعه: گندم کاران شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 9، شماره: 1
9 پیش بینی پذیرش آبیاری بارانی: مقایسه مدل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
10 پیش بینی پذیرش آبیاری بارانی: مقایسه مدل ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
11 تعیین کننده های امنیت غذایی خانوارهای روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
12 تعیین کننده های مدیریت بقایای گیاهی در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 1
13 تغییر اقلیم، خشکسالی و تنگدستی در ایران: نگاهی به آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
14 چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تدثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
15 رفتار مصرف انرژی در نظام های کشت گلخانه ای بر اساس نظریه ارزش-باور-هنجار : مورد مطالعه استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 2
16 ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه ی علی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
17 سازگاری کشاورزان با نوسانات اقلیمی: مشکلات و موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
18 سازه های اثرگذار بر مدیریت خشک سالی کشاورزان و پیامدهای آن: کاربرد مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
19 سازه های اثرگذار بر مدیریت خشک سالی کشاورزان و پیامدهای آن: کاربرد مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
20 سازه های موثر بر دانش کشاورزی پایدار و پایداری نظامهای زراعی (مطالعه موردی گندمکاران در استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 8
21 سازه های موثر بر دانش کشاورزی پایدار و پایداری نظامهای زراعی (مطالعه موردی گندمکاران در استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
22 سازه های موثر بر نگرش ذینفعان نسبت به بکارگیری دستگاه آب شیرین کن در کشاورزی استان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 2
23 سازه های موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به ابعاد پایداری مزرعه در شرایط آبیاری با پساب شهری: مورد مطالعه شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 1
24 سیستم های عمده تغییر کاربری زمین در کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 12، شماره: 2
25 عوامل موثر بر ادراک ریسک اجتماعی دانشجویان کشاورزی نسبت به محصولات تراریخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
26 کشاورزی پایدار در مقایسه با کشاورزی متعارف: سنجش ایستارها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
27 کشاورزی پایدار در مقایسه با کشاورزی متعارف: سنجش ایستارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 3
28 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
29 نگرش ها و رفتارهای گلخانه داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
30 واکاوی آسیب پذیری زنان روستایی از نوسانات اقلیمی: مورد مطالعه استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 2
31 واکاوی علی مدل پایداری نظام های زراعی گندم آبی و دیم در بین کشاورزان استان کرمانشاه"کاربرد مدل معادلات ساختاری" (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
32 واکاوی مقایسه ای پایداری در نظام های دام داری سنتی: مورد مطالعه دام داران شهرستان فیروزآباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
33 واکاوی مقایسه ای پایداری در نظام های دام داری سنتی: مورد مطالعه دام داران شهرستان فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بحران تغییر اقلیم؛ چالش ها و اضطرارات کشاورزان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 تعاونیهای کشاورزی راهکاری برای اشتغال دانش آموختگان مورد مطالعه مشکلات و موانع تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی فارس (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
3 توسعه پایدار روستایی : چالش کشاورزان فقیر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
4 راهبرد مدیریت سازگاری خانوارهای کشاورز در مواجهه با تغییرات اقلیمی با تاکید بر نقش ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 سازه های موثر بر عملکرد محصولات کشاورزی با تاکید بر نقش ترویج: مطالعه موردی استان های فارس و خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
6 سازه‌های موثر بر پذیرش آبهای غیر متعارف: توسعه مدل مفهومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
7 نقش قصه و نوایش خلاق در یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 واکاوی پیامدهای خشکسالی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن