دکتر عباس مجدی

دکتر عباس مجدی استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن

دکتر عباس مجدی

Dr. Abbas majdi

استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.