دکتر فاطمه کوپا

دکتر فاطمه کوپا استاد. دانشگاه پیام نور

دکتر فاطمه کوپا

Dr. Fatemeh Kopa

استاد. دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تحلیل شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری بر مبنای بنیان های عرفان بودیستی و اسلامی» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 13، شماره: 1
2 آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 50
3 از منطق الطیر عطار تا جاناتان، مرغ دریایی ریچارد باخ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
4 الگوی ساختاری - ارتباطی حکایت‌های حدیقه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
5 اندیشه های عرفانی سعد الدین احمد کابلی انصاری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 24
6 بررسی تطبیقی بوران دخت و آتنا، الهگان جنگ آوری در داراب نامه و اودیسه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
7 بررسی تطبیقی«روایت پردازی» در «رساله الطیر غزالی» و «منطق الطیر عطار» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 3
8 بررسی طبیعت جنوب در ترانه های بندری هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 35
9 بررسی محتوایی دو اثر از نادر ابراهیمی (صوفیانه ها و عارفانه ها، بار دیگر شهری که دوست می داشتم) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 20، شماره: 77
10 بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی دقایق المعانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی و تحلیل ارتباط های چهارگانه بشری در ترجمه رساله قشیریه (ارتباط انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 15
12 بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریه ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 24، شماره: 86
13 بررسی و تحلیل سبک شناسی نسخه خطی دیوان شور عشق سعدالدین احمد انصاری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 3
14 بررسی و تحلیل ظرفیت های تمثیلی عرفانی در حکایاتی چند از نزهه الارواح (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 35
15 بررسی ویژگی های سبکی نسخه خطی انتخاب منتخب التواریخ (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 25، شماره: 52
16 بن مایه‌های نمادین و شگردهای روایی در رمان «ارمیا» از سری داستان های دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 2، شماره: 4
17 پژوهشی در واژگان خاص فرهنگ مصرحهالاسماء (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 14، شماره: 2
18 تاملی تعلیمی- روان شناختی بر داستان پادشاه و کنیزک مثنوی در بستر قواعد ساختارگرایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 5، شماره: 18
19 تاویل و نقد ماهیت آن در مثنوی معنوی با تکیه بر آرای پل ریکور (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 6، شماره: 2
20 تحلیل بازتاب اندیشه های پیشگویانه در افسانه های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 54
21 تحلیل روان شناختی «خود فعلی و ایده آلی» در رمان «درخت انجیر معابد» احمدمحمود از منظر کارن هورنای (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 95
22 تحلیل روانشناختی تیپ شخصیتی پادشاه در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 72
23 تحلیل روانشناختی تیپ شخصیتی پادشاه در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 71
24 تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تاکید بر نظریه ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 2
25 تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 47
26 تحلیل ظرفیت های تمثیلی حکایات مربوط به پیامبر اکرم(ص) درمثنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
27 تحلیل ظرفیت های تمثیلی حکایات مربوط به حضرت موسی(ع) در مثنوی مولانا (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 6، شماره: 24
28 تحلیل مقایسهای دریافت و پاسداشت لحظه در تفکر خیامی و نگره بودایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 39
29 تحلیل و نقد شخصیت های رمان «پاییز فصل آخر سال است» بر مبنای نظریه «هم بوم پنداری» دیوید هرمن (رویکرد جامعه شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
30 تحول سبک نثر منشیانه و ارتباط آن با گستردگی تشکیلات درباری و دیوانی در دوران حکومت های نیمه مستقل سامانی، غزنوی و سلجوقی (با تاکید بر نقش دبیران) (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
31 توصیف واژنحوی فعل در گویش ملکی بشاگردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 15، شماره: 30
32 جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار» (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 2
33 حقیقت محمدی در آثار عرفانی با نگاهی برانیس العارفین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 20
34 حوزه های گفتمانی در حکایت «عاشق منافق» در حدیقهالحقیقه سنایی با تکیه بر نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 88
35 خوانش تاملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 3، شماره: 5
36 در وادی ایمن (ازحقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی-عرفانی در شعر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 1
37 ساختمان واژه عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
38 سخن کاوی فرامتن و تحلیل گفتمان قدرت در نسخه داستانی بهجت افزای جربادقانی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 26، شماره: 54
39 شکل شناسی سه داستان از گرشاسب نامه بر بنیاد نظریه پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 19
40 طبیعت سیاه و شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 4، شماره: 13
41 کارکرد هنری تصویر در اشعار اعتراضی قیصر امین‌پور (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 1
42 کارکردهای واژه عطف در زبان فارسی و شیوه های کاربرد آن در متون ادبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زبان ادبی دوره: 1، شماره: 1
43 کهن الگوی قهرمان در منظومهآرش کمانگیرسیاوش کسرایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 38
44 مصداق های نوشتار و تثبیت گفتمان پل ریکور در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 28
45 معرفی فرهنگ مصرحهالاسماء (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 2
46 معرفی نسخه خطی شرح تحفه الاحرار ملتانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32
47 معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 40
48 معرفی، بررسی و تحلیل نسخه‌ خطی «کاشف المشکلات» ابوبکر بن کالنجار شیرازی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 4
49 مفهوم دروغ در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 20
50 مقایسه تحلیلی مبدا و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوف، کشف المحجوب) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 7، شماره: 1
51 نسخه شناسی و متن شناسی کتاب «انتخاب منتخب» (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل مرگ اندیشی چند وجهی باباطاهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»