دکتر صیاد اصغری سراسکانرود

دکتر صیاد اصغری سراسکانرود استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر صیاد اصغری سراسکانرود

Dr. Sayyad Asghari Saraskanrood

استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 - بررسی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه ی آبریز علی آباد چای هوراند و ارزیابی تاثیرات آن بر روند مصرف آب در باغات میوه در بازه ی زمانی ۱۹۹۲-۲۰۱۷ (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 19
2 آشکارسازی اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب کرمانشاه با مقایسه الگوریتم های پیکسل پایه و شی گرا (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 4
3 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پهنه های جنگلی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان آستارا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 11، شماره: 2
4 آشکارسازی تغییرات مجرای رودخانه گیوی‌چای در بازه زمانی 2000 تا 2019 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
5 ارتباط کاربریهای مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) با استفاده از دادههای تصاویر ماهوارهای لندست ۸ (OLI) (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 1
6 ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه ای با تاکید بر ژئوتوریسم (مطالعه موردی: هفت چشمه نقده، دره قاسملو و بند ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
7 ارزیابی حساسیت فرسایش خندقی با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در حوضه آبخیز رودخانه شور (شهرستان مهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 3
8 ارزیابی دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
9 ارزیابی شاخص های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 58
10 ارزیابی عملکرد تبدیل آنالیز مولفه های اصلی، مستقل و کسر حداقل نویز در بهبود صحت استخراج اطلاعات از داده های ماهواره سنتینل-۲ (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 2
11 ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقه ضحاک شهرستان هشترود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 13
12 ارزیابی کیفیت مورفولوژیک رودخانه طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
13 ارزیابی مقایسهای الگوریتمهای تصمیمگیری چند معیاره WLC، OWA، VIKOR و MABAC در پهنهبندی خطر زمینلغزش مطالعه موردی: حوضه گیویچای استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 1
14 ارزیابی ناپایداری دامنه ای جاده های اردبیل - سرعین - سراب با استفاده از تداخل سنجی رادار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 2
15 ارزیابی نتایج تغییرات کاربری اراضی بر دبی رودخانه دره رود در بازه زمانی ۳۰ ساله با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 31
16 ارزیابی و پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از روش آماری در حوضه آبخیز بالیخلی (ایستگاه یامچی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 2
17 ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های OWA و ANN (مطالعه ی موردی: شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 28
18 ارزیابی و مقایسه مدل های ضریب نسبت فراوانی و تحلیل شبکه در پهنه بندی ریزش سنگ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
19 استخراج پتانسیل سیل خیزی حوضه سیمینه رود با کمک تصاویر ماهواره ای، شاخص رطوبت توپوگرافی و ویژگیهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 3
20 استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی پیکسل پایه و شئ گرا؛ مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 110
21 اکتشاف نواحی دارای مس در منطقه قزل داش شهرستان خوی با استفاده از تصاویر هایپریون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 2
22 امکان سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال - مطالعه موردی: شهرستان الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 113
23 اندازه گیری عمق برف و بررسی مولفه ی دما در ارتباط با ویژگی برف (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
24 اندازه گیری مقدار فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی: مناطق زلزله زده غرب کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 12، شماره: 38
25 ایجاد رابط کاربر گرافیکی جهت محاسبه خودکار دمای سطح زمین و استفاده از نتایج در ارزیابی تغییرات دمایی کاربری های اراضی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 3
26 برآورد رطوبت خاک با استفاده از مدل جدید ذوزنقه ای مرئی برای حوضه ی سیمینه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸ (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 18
27 برآورد سطح پوشش برف در سطح شهرستان اردبیل و سرعین با استفاده از داده های سنجنده Sentinel ۲ ماهواره MSI (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
28 برآورد میزان جابه جایی سطح زمین در اثنای زمین لرزه تیرماه ۱۳۹۹ شمال غرب ایران - محدوده مورد مطالعه: شهر قطور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 122
29 برآورد میزان فرونشست در دشت آذرشهر با استفاده از تداخل سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر آب های زیرزمینی و کاربری اراضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 32
30 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر روی رواناب حوضه ی رودخانه ی قره چای با استفاده از مدل های HEC - HMS (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 45
31 بررسی اثرات کاربری های مختلف شهرستان اصفهان بر ایجاد جزایر حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
32 بررسی الگو و دینامیک رودخانه قره سو اردبیل محدوده پل سامیان تا سد سبلان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 27
33 بررسی پتانسیل تغییرات مورفولوژیک رودخانه شهر چای ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
34 بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر ویژگی های کمی و کیفی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مرند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
35 بررسی تاثیر عناصر سنگین بر کیفیت آب های استحصالی شهر خرم آباد با استفاده از استاندارهای (ملی، سازمان بهداشت جهانی و EPA) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 9
36 بررسی تغییرات الگوی هندسی رودخانه قزل اوزن با استفاده از تحلیل هندسه فراکتال (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
37 بررسی تغییرات پوشش برف و دمای سطح زمین با مولفه توپوگرافیکی ارتفاع مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 34
38 بررسی تغییرات خط ساحلی تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر شهرهای واقع در حوضه ی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 3، شماره: 6
39 بررسی تغییرات رژیم جریان هیدرولوژیکی و مولفه جریان محیط زیستی EFCs در رودخانه خیاوچای در یک دوره ۳۰ ساله (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 37
40 بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
41 بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 1
42 بررسی تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی: شهرستان نیر) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 4
43 بررسی تغییرات کاربری زمین و اثرات آن بر رژیم هیدرولوژیک حوضه های اصلی شهرستان بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 2
44 بررسی تغییرات هیدرولوژیکی و مورفولوژیکی رودخانه گیوی چای ناشی از احداث سد گیوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
45 بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهرستان نمین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 2
46 بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده داده های ماهواره ای لندست ۸ و سنتیل ۱ (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 4
47 بررسی روند تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شهر خرم آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 8
48 بررسی عوامل موثر بر ریزش سنگی و پهنه بندی خطر آن با رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز علی آباد چای هوراند (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 23
49 بررسی مشکلات ژئومورفولوژیکی توسعه شهری (مطالعه موردی شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 69
50 بررسی مقادیر املاح و عناصر شیمیایی موجود در منابع آب آشامیدنی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
51 بررسی مقایسه ای الگوی پیچان رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص های زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 3
52 بررسی و پتانسیل‌یابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه آبریز کهمان استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 48
53 بررسی و تحلیل الگوهای متفاوت رودخانه شهر چای ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
54 بررسی و مدل سازی روند تغییرات باغ های حاشیه دریاچه ارومیه طی سی سال گذشته (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 2
55 بررسی و مقایسه عملکرد شاخص های استخراج عوارض آبی و پوشش برف/یخ (SCG) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 53
56 پایش خشکسالی و ارزیابی امکان پیش بینی آن در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص SEPI و مدل ANFIS (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 1
57 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز نکارود با استفاده از منطق فازی و سنجش از راه دور (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 4
58 پهنه بندی دشت سیلابی رودخانه گاماسیاب در دوره بازگشت های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 29
59 پهنه بندی گستره خطر فرونشست زمین در دشت سراب، با بهره گیری از الگوریتم های تحلیل چند معیاره MARCOS و CODAS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 4
60 پیش بینی ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در دشت خرم آباد بر اساس شبکه های عصبی کانولوشن (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 11، شماره: 38
61 پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در شهر قوچان برای سال ۲۰۳۰ با استفاده از روش CA مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
62 پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: شهرستان یاسوج) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
63 تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر دینامیک رودخانه کلیبرچای (مسیر پیغام تا روستای کیارق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 4
64 تحلیل الگو و فرسایش پذیری مسیر رودخانه گرمی چای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 3
65 تحلیل تاثیر کاربری اراضی بر نتایج شبیه سازی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیزنیرچای با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 46
66 تحلیل تاثیرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه قرنقو (محدوده بعد از سد سهند تا روستای خراسانک) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 1، شماره: 1
67 تحلیل تغییرپذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در اطراف دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 3، شماره: 11
68 تحلیل شکل مجرای رودخانه قرانقو در بازه کوهستانی (حد فاصل روستای خراسانک شهرستان هشترود تا شهرستان میانه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
69 تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مراکز نظامی- دفاعی با استفاده از ANP و GIS. منطقه مورد مطالعه: پادگان های شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
70 تحلیل فضایی تاب آوری مناطق شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 13، شماره: 1
71 تحلیل مدل‌های تحلیل شبکه و منطق فازی برای تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش مطالعه موردی: (جاده سراب - نیر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
72 تحلیل و ارزیابی وضعیت پایداری مجرای رودخانه گیوی چای، در شمال غرب ایران، با تاکید بر خصوصیات زمین شناسی، هیدرولوژیکی و انسانی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 23
73 تحلیل وضعیت تاب آوری نهادی در برابر خطر زلزله در کلانشهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 45
74 تخمین دمای سطح اراضی اردبیل با استفاده از تصاویر لندست و ارزیابی دقت روش های برآورد دمای سطح زمین با داده های میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 4
75 تعیین سایت های مناسب توسعه ی شهری بر اساس مولفه های ژئومورفولوژیک مطالعه ی موردی شهرارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 7
76 شناسایی و استخراج تغییرات رودخانه ی زرینه رود در فاصله ی سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 5
77 شناسایی و استخراج لندفرم ها و کاربری های اراضی حوضه آبریزقرنقو با استفاده از تکنیک های شی گرا (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 31
78 عنوان مقاله پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و ETM+ مطالعه موردی: (شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 53
79 کاربرد ماشین بردار پشتیبان (SVM) و درخت رگرسیون تقویت شده (BRT) جهت مدل سازی حساسیت فرسایش خندقی درحوضه آبخیز رودخانه شور (شهرستان مهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 4
80 مدل سازی منطقه ای روابط بین رسوب دهی و پوشش گیاهی در حوضه های آبخیز کوهستان سبلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 55
81 مطالعه تاثیرات اقلیمی توسعه شهری درشهرستان تهران (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
82 مکان‌یابی اکوپارک در شهرستان‌های مرکزی استان اردبیل با استفاده از مدل های تحلیل چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برنامه های درسی دانشجویان ژیومورفولوژی از دید فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
2 ارزیابی توان سنجی ژئومورفوسایت های شهرستان نیر با استفاده از مدل پریرا و رینارد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
3 ارزیابی توسعه فیزیکی شهر اردبیل در بازه زمانی 30 ساله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
4 ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهرستان پاوه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
5 استخراج دمای سطح زمین با استفاده از روش های سنجش از دوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
6 استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
7 امکان سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
8 امکان سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی شهرستان گرمی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 برآورد سیلاب حوضه آبخیز و مخاطرات آن در حوضه آلانق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 برآورد فرونشست سطح زمین در بخشی از دشت اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
11 برآورد فرونشست سطح زمین در بخشی از دشت اردبیل با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
12 برآورد فرونشست سطح زمین در بخشی از دشت قروه با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
13 بررسی اثر ترکیب بیوفیزیکی (پوشش گیاهی) وبرآوردهمبستگی فضایی بین سبزینگی و انرژی حرارتی (مطالعه موردی: شهر ساوجبلاغ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
14 بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی دشت خرم آباد با استفاده از روش زمین آماری (طی یک دوره آماری 10 ساله : 1386 تا 1395) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی توانمندی های ژئوتوریستی روستای میرکوه با استفاده از روش رینارد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
16 بررسی جابجایی سطح زمین ناشی از زمین لرزه ۸ بهمن خوی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
17 بررسی حرکات دامنه ای زمین لرزه ( 21 مرداد ماه) مناطق روستائی اهر-ورزقان با تاکید بر عوامل توپوگرافی و زمین شناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
18 بررسی رفتار فرونشست زمین با استفاده ازتکنیک تداخل سنجی راداری مطالعه موردی: شهرستان سرعین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
19 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در شهرستان پاوه (در بازه ی زمانی ۲۰۱۸-۲۰۰۰) تا استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
20 بررسی کاربری اراضی با روش شی گرا و ارتباط آن با دمای سطح زمین با الگوریتم های تک باندی و پنجره مجزا (مطالعه موردی:شهر ساوجبلاغ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
21 بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
22 بررسی و پهنه بندی اقلیم توریستی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص PET،دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
23 بررسی و سنجش رابطه بین روند سالانه عناصر سنگین با عناصر شیمیایی در فصول مختلف شهر خرم آباد در بازه زمانی 1390-1392 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
24 بررسی وقوع پدیده ی خشکسالی برای چهار استان مرکزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 بررسی وقوع پدیده ی خشکسالی در ارتباط با پوشش گیاهی برای چهار استان مرکزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
26 بررسی همدید توفان های گرد و غباری تابستانه ایران و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
27 پایش میزان فرونشست شهرستان نمین با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
28 پایش و تحلیل تغییرات پوشش و کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور(مطالعه موردی شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
29 پهن هبندی خطر سی لخیزی در حوضه آبریز هیرچای با استفاده از مدل تحلیل شبک های (ANP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
30 پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت خرم آباد با استفاده از روشهای زمین آمار و GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
31 تحلیل تغییرات ضریب سینوزیته رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
32 تحلیل تغییرات فصلی عناصر شیمیایی چاه ها و چشمه های تامین کننده آب شرب شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
33 تحلیل فضایی خشکسالی و ترسالی های شدید استان کردستان با استفاده از روش های زمین آمار در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
34 تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردشگری در شهرستان پیرانشهر با استفاده ازشاخص های دمای معادل فیزیولوژیکPET) و متوسط نظر سنجی پیش بینی شده PMV) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
35 تولید ابزارهایی مبتنی بر نرم افزار ArcGIS جهت انجام تحلیل های کمی ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
36 شناسایی و پایش زمین لغزش با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضل رادار (محدوده موردمطالعه جاده ارتباطی نیر به سراب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
37 شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای حوضه رودخانه نیر چایی با استفاده از تکنیک راداری الگوریتم sbas (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
38 لزوم توجه به ژئومورفولوژی در مدیریت بلایای طبیعی (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
39 مقایسه ی روند وقوع خشکسالی با استفاده از شاخص های RDI و من_کندال و 2_رابطه آن با تغییر اقلیم در ایستگاههای کرمان و اصفهان،دانشگاه تبریز،دانشکده علوم انسانی،گروه جغراقیای طبیعی (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی