دکتر رسول قبادیان

دکتر رسول قبادیان  دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

دکتر رسول قبادیان

Dr. Rasoul Ghobadian

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زبری تاج و بدنه بر ضریب تخلیه و شرایط هیدرولیکی جریان در سرریز های تاج دایره ای با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
2 اثر شیب بر پیاز رطوبتی خاک تحت آبیاری قطره ای سطحی و شبیه سازی با مدل HYDRUS-۲D (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 2
3 ارزیابی دقت روش های تعیین مشخصات جت خروجی از جام پرتابی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 4
4 ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جریان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
5 استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی در روندیابی سیلاب و مقایسه با نتایج روش های هیدرولیکی موج دینامیک و هیدرولوژی ماسکینگام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
6 برآورد عددی مقدار نشت از کانال های خاکی منطقه نازلو ارومیه و اصلاح ضرایب روابط تجربی برآورد نشت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
7 برآورد میزان آبشستگی مصالح غیرچسبنده و حساسیت سنجی عوامل موثر بر آن در پایاب جام پرتابه ای با استفاده از شبکه عصبی و مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 86
8 بررسی آزمایشگاهی جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها برای شرایط جریان زیر بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی اثر دبی بر الگوی خیس شده تحت آبیاری قطره ای سطحی و شبیه سازی با مدل HYDRUS-2D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
10 بررسی تاثیر صفحات ضد گرداب بر استهلاک جریان گردابی، ضریب آبگذری و ضریب افت ورودی در آبگیر نیروگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 3
11 بررسی تاثیر ضرایب غیرتعادلی روی انتقال رسوب در رودخانه ها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
12 بررسی تاثیر ضریب شکل مخزن بر امواج ناشی از شکست سد با استفاده از روش های پرش قورباغه و لکس در مختصات منحنی الخط (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
13 بررسی تاثیر نسبت دبی و زاویه اتصال بر آبشستگی موضعی تلاقی کانال های روباز فرسایشی با استفاده از مدل SSIIM1 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
14 بررسی عددی تاثیر ضربه قوچ بر طراحی بهینه ی سیستم آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
15 بررسی عددی تاثیر موقعیت اتصال کانال فرعی بر الگوی جریان در قوس رودخانه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
16 بررسی عددی حساسیت و رفتار سازه های مختلف آبگیر به کمبود یا مازاد برداشت در شرایط جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
17 بررسی عددی عوامل موثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره سو، کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 2
18 بررسی عملکرد روش برنامه ریزی بیان ژن در روندیابی سیلاب رودخانه زنگمار در مقایسه باروش موج دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
19 بررسی کارایی مدل SRH-۲D در تحلیل هیدرولیک جریان ناشی از شکست ناگهانی سد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
20 بکارگیری روش های پرش قورباغه و لکس درمدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
21 بهینه سازی قطر لوله های شبکه آبیاری تحت فشار با استفاده از جستجوی ژنتیکی اعداد صحیح (مطالعه موردی: شبکه اسماعیل آباد لرستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
22 پیش بینی رابطه دبی - اشل در ایستگاه هیدرومتری قورباغستان کرمانشاه براساس روابط مقاومت فرم بستر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
23 پیش بینی عمق آب زیرزمینی با استفاده از مدل طیفسنجی سری های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
24 تاثیر پایه پل دایره ای بر آبشستگی موضعی در محدوده تلاقی 60 درجه با استفاده از مدل سه بعدی SSIIM1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
25 تاثیر خاصیت ویسکوالاستیک لوله بر طراحی بهینه شبکه آبیاری تحت فشار در شرایط ضربه قوچ(مطالعه موردی شبکه آبیاری تحت فشار اسماعیل آباد لرستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 3
26 تاثیر دانه بندی مواد بستر بر مسیر انتقال رسوب و الگوی فرسایش - رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
27 تاثیر دانه بندی مواد بستر بر مسیر انتقال رسوب و الگوی فرسایش - رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
28 تاثیر زاویه و عمق کارگذاری لوله مدفون و نیمه مدفون بر میزان آبشستگی و رسوبگذاری اطراف لوله در قوس ۹۰ درجه ملایم با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 88
29 تاثیر سیل فروردین ۱۳۹۸ بر ریخت شناسی پیوندگاه مئاندری دو رودخانه دینور به گاماسیاب با استفاده از مدل عددی SRH-۲D (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 70
30 تاثیر عمق نوسان سطح ایستابی و لایه بندی خاک برهدایت هیدرولیکی و پارامتر مکش ورود هوا با استفاده از دیسک تنشی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 4
31 تاثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان دربند با استفاده از مدل GMS ۶.۵ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 4
32 تجزیه و تحلیل روابط دبی- اشل تئوری و آزمایشگاهی در سرریز لبه تیز نیلوفری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
33 تخمین تلفات نشت دریک سیستم پیچیده از رودخانه های فصلی در شرایط جریان غیر ماندگار (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 26
34 توسعه مدل طراحی بهینه خط انتقال آب (مطالعه موردی: خط انتقال سد خارج از بستر بیستون) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 81
35 توسعه مدل عددی جریان غیرماندگار همراه با انتقال رسوب در سیستم های رودخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
36 توسعه مدل عددی یک بعدی رسوب گذاری با دانه بندی غیر یکنواخت در حوضچه های ترسیب با استفاده از روش تنصیف زمان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
37 روندیابی سیلاب و تخمین تلفات نشت در رودخانه های فصلی با حل همزمان معادلات جریان غیر ماندگار و نشت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
38 شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد بر مبنای حل عددی معادلات آب های کم عمق در مختصات منحنی الخط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 1
39 شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان در مجاری روباز با استفاده از شمای تنصیف زمان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
40 شبیه سازی دو بعدی حرکت آب در خاک با استفاده از روش حجم محدود با تاکید بر زهکش های زیرسطحی همسطح و غیر هم سطح (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 10
41 شبیه سازی عددی جریان دو بعدی غیرماندگار اشباع- غیراشباع به طرف زهکش ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
42 شبیه سازی عددی و مقایسه ی خصوصیات جریان در قوس های روباز ۱۸۰ درجه ی ی یکنواخت و واگرا با استفاده از نتایج مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 1
43 شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل WMS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 1
44 شبیهسازی عددی پارامترهای هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک در شرایط دو و سه بعدی و مقایسه با دیسک تنشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
45 کاربرد رویکردهای شبیه سازی - بهینه سازی خط انتقال آب سد بیستون به منظور برنامه ریزی یکپارچه منابع آب (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 2
46 کاربرد ماشین بردار پشتیبان در شبیهسازی الگوی رطوبتی تحت آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
47 کاربرد مدل تک بعدی شبیه ساز حرکت عمودی آب در خاک غیر اشباع (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
48 کاربرد مدل عددی SSIIM1 در بررسی تاثیر زاویه اتصال کانال های روباز بر خصوصیات جریان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
49 کاربرد و مقایسه روش های بهینه سازی تک هدفه (GA) و دو هدفه (NSGA-II) در طراحی شبکه های تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 84
50 کاربرد همزمان معادله های گرین-آمپت و سنت- ونانت در تاثیر تلفات نفوذ بر روندیابی سیل در رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
51 مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیرماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی (مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
52 مدل سازی دو بعدی و بررسی تاثیر شیب بر توزیع رطوبت اطراف قطره چکان سطحی با روش احجام محدود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
53 مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
54 مدلسازی عددی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه های آبرفتی (مطالعه موردی: رودخانه قره سو در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
55 مدیریت بهینه فشار شبکه توزیع آب شرب شهر ازگله به هنگام ایجاد ارتباط اضطراری بین زون های فشاری با روش NSGA-II (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
56 مطالعه تطبیقی مدل ها و توابع انتقالی برای تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک (مطالعه موردی: ماهیدشت در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
57 مقایسه دو روش تئوری تلفیق معادلات انرژی و اندازه حرکت در تخمین دبی عبوری از دریچه-های قطاعی در شرایط استغراق (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
58 مقایسه روابط مختلف برآورد نیمرخ عمقی سرعت طولی بر مبنای روش بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
59 مقایسه روش های مختلف آنالیز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی صحرایی خاک لوم سیلتی در بالای سطح ایستابی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
60 واسنجی روش های استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیدرومتری حوضه رودخانه قرهسو (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثردیواره آب بند بر موقعیت خط نشت آزاد و دبی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از روش عددی احجام محدود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی آنالیزهای تک عمقی و دو عمقی پرمامتر گلف در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع بالای سطح ایستابی در یک خاک لوم (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی استفاده از سیستم های آبیاری سطحی و کم فشار در شبکه های فرعی آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و معادلات تجربی در محاسبه تبخیر- تعرق پتانسیل در کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
5 ارزیابی روابط تجربی براورد ضریب پخش طولی دررودخانه ها (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
6 ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در حوضه ابریز قره سو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
7 استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی اندیس فشردگی خاک‌های ریزدانه (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
8 اصلاح ضرایب تجربی روابط برآورد نشت از کانال های خاکی منطقه نازلو ارومیه با استفاده از نتایج مدل ریاضی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بازسازی داده های پرت وشبیه سازی سطح آب زیر زمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
10 برآورد بار رسوب رودخانه قرسو با کمک داده های ایستگاه آبسنجی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
11 برآورد داده های گمشده آب زیرزمینی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
12 برآورد ضریب تخلیه ی سرریزهای جانبی لبه تیز ترکیبی با استفاده از هوش مصنوعی و نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
13 برآورد مقدار نشت در کانال های خاکی و عوامل موثر برآن به روش عددی احجام محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 بررسی الگوی جریان در کانال های دارای قوس 180 درجه با پهنای متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی پتانسیل روانگرایی خاکها با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
16 بررسی تاثیر اصلاح و بهسازی مسیر رودخانه قره سو بر خصوصیات هیدرولیکی سیلاب در بازه ورودی به شهر کرمانشاه با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 بررسی تاثیر انحنای کانال فرعی بر الگوی جریان در تلاقی 90 درجه کانال های روباز با استفاده از مدل عددی دو بعدی SRH-2D (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
18 بررسی تاثیر تغییرات تراز سطح آب پایاب بر الگوی جریانهای ثانویه در محل تلاقی کانالهای روباز مستطیلی با مدل سه بعدی CDF (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی تاثیر روزنه برروی ضریب تخلیه جریان سرریز های منقار اردکی لبه تیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 بررسی تاثیر کف بند مایل حفاظت کننده بر میزان آبشستگی زیر لوله نیمه مدفون در قوس ۹۰ درجه ملایم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
21 بررسی تاثیر گروه پایه های پل بر الگوی جریان در تلاقی 90 درجه کانال های روباز با استفاده از مدل عددی SRH-2D (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بررسی تغییرات عمقی هدایت هیدرولیکی در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی به روش چاهک معکوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 بررسی توابع کرنل در شبیه سازی مسائل جریان سطح آزاد به روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر سه مرحله ای صریح (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 بررسی چند روش کاهش نشت در سدهای خاکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
25 بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال های آبیاری در شرایط تغییر نیاز با استفاده از مدل ریاضی ( مطالعه موردی کانال mc شبکه میا ن دربند) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی روش های تثبیت بستر کانال های شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان و ارائه راهکار مناسب (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
27 بررسی روش های مختلف تعادل حدی تحلیل پایداری استاتیکی، دینامیکی و نشت دائم سد خاکی مکان در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
28 بررسی روند فرسایش و رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی ضربه قوچ در شبکه ی آبیاری اسماعیل آباد با استفاده از نرم افزار Hammer (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
30 بررسی عددی تاثیر آورد رسوب شاخه فرعی بر الگوی رسوب گذاری و فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
31 بررسی عددی تاثیر بار معلق و بار بستر بر پیشروی رسوب در مخزن سد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
32 بررسی عددی تاثیر روشهای برآورد بار بستر در پیشروی رسوب در مخزن سد (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
33 بررسی عددی تاثیر شکل آبشکن بر الگوی آبشستگی و رسوب در قوس90 درجه بااستفاده از مدل دو بعدی SRH-2D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
34 بررسی عددی تاثیر ضریب پخش طولی بر خصوصیات هیدروگراف غلظت خروجی از یک سیستم رودخانه ای (مطالعه موردی حوضه قره سو کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
35 بررسی عددی تاثیر طول و قطر انشعاب بر هیدرولیک جریان های میرا در لوله های تحت فشار (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
36 بررسی عددی تأثیر زاویه تلاقی کانال فرعی بر الگوی جریان در قوس 180 درجه با استفاده از مدل عددی SSIIM1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
37 بررسی عددی جریان آب زیرزمینی دشت کرمانشاه با مدل MODFLOW به منظور واسنجی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
38 بررسی عددی کنترل ضربه قوچ در شبکه آبیاری بارانی با تغییر بهینه قطر خطوط لوله (مطالعه موردی: شبکه اسماعیل آباد لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
39 بررسی عذدی حساسیت سازه های مختلف آبگیر به کمبود یا مازاد برداشت در شرایط جریان غیرمانذگار)مطالعه موردی شبکه آبیاری میان دربنذ کرمانشاه( (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
40 برنامه رایانه ای طرح کامل اختلاط بتن جهت مدیریت بهینه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 بهینه یابی ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 بهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 بهینه یابی ضریب زبری مانینگ رودخانه ها به روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی؛ رودخانه اتاباسکا، کانادا) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 پروفیل سطح آب و ضریب تخلیه سرریز جانبی در حالت وجود پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
45 پهنه بندی سیلاب در بخشی از حوضه قره سو با ماهواره لندست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
46 پهنه بندی ضریب آبدهی ویژه دشت چمچمال با استفاده از نتایج مدل ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
47 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آمار در نرم افزار GMS6.5 (مطالعه موردی دشت میان دربند) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
48 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت خزل- نهاوند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
49 پهنه بندی و خصوصیات دو بعدی جریان سیلابی با استفاده از مدل SRH-2D (مطالعه موردی: سیستم رودخانه ای محدوده شهر مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 تاثیر پذیری تغییرات پروفیل رسوب بستر از قوس های موجود در مسیر رودخانه در مدل GSTARS3 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
51 تاثیر خاصیت ویسکو الاستیک لوله بر کارکرد ایستگاه پمپاژ سیستم توزیع آب شهری در شرایط جریان گذرا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 تاثیر زبری جدار تونل انتقال بر نوسانات سطح آب در تانک ضربه گیر ساده با ارائه مدل ریاضی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 تاثیر نسبت دبی بر هیدرولیک جریان در تلاقی کانال های روباز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
54 تاثیرپذیری نیمرخ طولی سطح آب از روشهای برآورد ضریب زبری مانینگ درمقاطع مرکب (مطالعه موردی رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
55 تاثیرشعاع قوس بر خصوصیات جریان در قوس های مرکب 180 درجه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
56 تاثیرموقعیت پایه پل دایره ای برخصوصیات جریان درمحدوده تلاقی 90درجه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
57 تأثیر زبری تاج و بدنه بر ضریبتخلیه و شرایط هیدرولیکی جریان سریزهای تاج دایرهای با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 تأثیر شکل هندسی پایه پل بر الگوی جریان در قوس ملایم با استفاده از مدل عددی SSIIM1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
59 تحلیل شاخصها بهره وری آب (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی چمچمال) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
60 تحلیل ومقایسه نتایج حاصل ازکاربرد شبکه عصبی مصنوعی دربرآوردشاخص فشردگی خاک های ریزدانه باروشهای تجربی موجود(مطالعه موردی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب شرب تحت الگوی مصرف شبانه روزی به کمک روش ماتریسی شیب برای شهر ازگله (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
62 تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی با استفاده از حل عددی معادلات جریان غیر ماندگار و مقایسه با نتایج مدل WaterGEMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق
63 تخمین ضریب آبگذری سرریزهای تاج دایره ای در شرایط جریان آزادبا استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
64 تخمین عددی تلفات نشت غیر ماندگار دریک سیستم پیچیده از رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
65 تعیین الگوی کشت بهینه در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه توسط مدل ریاضی برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
66 تعیین الگوی کشت بهینه همسوبا مدیریت منابع آب توسط مدل ریاضی برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
67 تعیین پارامترهای موثر در صفحات ضد گرداب بر استهلاک جریان گردابی در آبگیرنیروگاه ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 تعیین ضریب بهینه روش ماسکینگام جهت روندیابی سیلاب رودخانه قره سو (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 تعیین ضریب زبری مانینگ به روش مهندسی معکوس و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: رودخانه چنگوله) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
70 تعیین ضریب هدایت هیدرولیکی به روش چاهک معکوس در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
71 تعیین محل بهینه بارباکان جهت کاهش نیروی زیر فشار و جلوگیری از تخریب پوشش بتنی کانال ها با استفاده از روش عذدی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
72 تغییرات بستر رودخانه قره سو در اثر عبور سیلاب 25 ساله قبل و بعد از ساماندهی مطالعه موردی: محدوده شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
73 توسعه مدل بهینه یاب ضریب زبری مانینگ با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک(مطالعه موردی: کانال سه آسیاب سنقر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
74 توسعه مدل ریاضی روند یابی سیلاب در رودخانه های فصلی با حل همزمان معادلات جریان غیر ماندگار و نشت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
75 توسعه مدل عددی هیدرودینامیکی تاثیر تلفات انتقال روی بار رسوب در رودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 تهیه مدل پیش بینی تبخیر از سطح آزاد در محدوده شهر کرمانشاه به استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روابط تجربی موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
77 تهیه مدل ریاضی محاسبه پروفیل جریان در شرایط وجود پرش هیدرولیکی در محدوده سرریز جانبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 روش اصلاح شده استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیددرومتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 روند یابی سیلاب و تخمین تلفات نشت در رودخانه های فصلی (مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
80 شبیه سازی آزمایشگاهی و عددی جریان عبوری از سرریز جانبی در شرایط وجود پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 شبیه سازی بارش رواناب با استفاده از مدل IHACRES ( مطالعه موردی : زیرحوضه ی آبریز رودخانه ی قره سو ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
82 شبیه سازی پارامترهای کیفی آب رودخانه قره سو در محل ایستگاه قرباغستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
83 شبیه سازی جریان غیرماندگار و انتقال رسوب معلق در سیستم های پیچیده رودخانه ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان در تلافی 90 درجه با استفاده از مدل عددی SSIM1 (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
85 شبیه سازی سه بعدی پدیده شکست سد و بررسی سطح آزاد جریان در برخورد با مانع مثلثی به روش Dual SPHysics (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 شبیه سازی شکست سد به بهره گیری از روش هیدرودینامیک ذرات هموار اصلاح شده چند فازهMPM-I SPH (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 شبیه سازی عددی آبیاری نواری با استفاده از حل معادلات آب های کم عمق در مختصات منحنی الخط دو بعدی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
88 شبیه سازی عددی الگوی رسوب در سد مخزنی در شرایط انتقال رسوب متعادل و نامتعادل (مطالعه موردی؛ سد سلیمانشاه، کرمانشاه) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
89 شبیه سازی عددی جریان در کانال با انبساط موضعی پایا براساس روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
90 شبیه سازی فرسایش و رسوبگذاری بلندمدت رودخانه قره سو و تاثیر ساماندهی برمیزان حمل رسوب با استفاده از مدل GSTARS3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 شبیه سازی منحنی مشخصه هیدرولیکی خاک رسی در شرایط دو و سه بعدی با نرم افزار Hydrus و مقایسه با نتایج دیسک تنشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
92 شبیه سازی و مقایسه الگوی جریان در قوسهای 180 درجه یکنواخت و واگرا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 شبیه سازی و مقایسه خصوصیات جریان در قوس 180 درجه یکنواخت و همگرا با استفاده از مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
94 شبیهسازی سفره آب زیرزمینی دشت میاندربندکرمانشاه با استفاده از مدلGMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
95 ضریب جریان ترکیبی از دریچه مستطیلی و سرریزهای منقار اردکی بررسی جریان ترکیبی از دریچه مستطیلی و سرریزهای منقار اردکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
96 طراحی هیدرولیکی دریچه های کشوئی و قطاعی با استفاده تلفیق معادلات انرژی و اندازه حرکت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
97 کاربرد الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب تخلیه سرریزهای جانبی لبه تیز ترکیبی و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
98 کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی شبکه آبیاری تحت فشار مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
99 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن (GEP) در تعیین ضریب تخلیه ی سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
100 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن در تخمین شاخص فشردگی خاک های ریزدانه و مقایسه آن با روش های تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
101 کاربرد روش سبال(SEBAL) در محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
102 کاربرد روش کریگر در تخمین سیلابهای حوضه ابریز قره سو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
103 محاسبات فشار ناشی از ضربه قوچ در سیستم آبیاری بارانی با مدل ریاضی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
104 مدل ریاضی روند یابی هیدرولیکی سیلاب در رودخانه قره سو با استفاده از حل معادلات جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
105 مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیر ماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی(مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
106 مدل سازی دو بعدی شکست سد به روش تفاضل محدود صریح (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
107 مدل سازی شکست سد جریان فوق غلیظ غیر نیوتنی در مختصات منحنی الخط (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
108 مدل عددی شبیه سازی جریان غیرماندگار در کانال آبیاری به منظور تعیین زمان انتقال موجب و پاسخگویی (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
109 مدلسازی دوبعدی مسیله گذرای کلاسیک حفره با درپوش بالایی متحرک با روش پیشنهادی ACSPH ناپایا (دو زمانه) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
110 مطالعه آزمایشگاهی پارامتر های هیدرولیکی جریان درسریز پلکانی قوسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
111 مطالعه عددی اثر پخ شدگی گوشه پایین دست اتصال بر الگوی جریان در تلاقی 09 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
112 معادله جریان برای سریزهای منقار اردکی لبه تیز با دریچه تخلیه رسوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
113 مقایسه تأثیر دوره های تر- خشک و یخ زدگی- آب شدگی بر روی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
114 مقایسه دو روش تئوری تلفیق معادلات انرژی و اندازه حرکت در تخمین دبی عبوری از دریچه های قطاعی در شرایط استغراق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
115 مقایسه روش های مختلف براورد ظرفیت طراحی زهکش انحرافی بانتایج حاصل از حل معادلات هیدرودینامیک جریان (نرم افزار MIKE11) «مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زیدون - بهبهان» (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
116 مقایسه سیستم استنتاج فازی و روش های رگرسیون خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
117 مقایسه عددی الگوی جریان اطراف سری آبشکن با طول ثابت و متغیر در قوس 90 درجه با مدل SRH-2D (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
118 مقایسه عددی روند رسوب گذاری در مخزن سد،در شرایط جریان ماندگار وشبه ماندگار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
119 مقایسه مدل سازی عددی فشار آب منفذی با ابزار بندی (مطالعه موردی سد شیان) (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
120 مقایسه نتایج حاصل ازکاربرد شبکه عصبی مصنوعی با روشهای تجربی موجود در برآورد شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
121 مقایسه نتایج مدل فیزیکی عمق استغراق پرش هیدرولیکی دایره ای با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
122 مقایسه و اصلاح روشهای تجربی براورد رواناب با استفاده از داده های مشاهداتی ایستگاههای آبسنجی مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه قره سو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
123 مقایسه و بررسی توابع انتقالی در تخمین هدایت هیدرولیکی با نتایج دیسک تنشی و نرم افزار Hydrus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
124 نسبت اعماق جریان در محل تلاقی رودخانه ها در شرایط جریان زیر بحرانی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه