دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

Dr. Vahid Ebrahimzadeh Ardestani

استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۳D Surface Heat Flow, Low-Temperature Basins and Curie Point Depth of the Iranian Plateau: Hydrocarbon Reservoirs and Iron Deposits (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 4
2 استفاده از تئوری گراف در وارونسازی سهبعدی دادههای گرانیسنجی برای تعیین پیکربندی تودههای زیرسطحی همگن (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 1
3 Depth estimation of gravity anomalies by S-transform of analytic signal (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 41، شماره: 4
4 Edge detection of geological structures based on a logistic function: a case study for gravity data of the Western Carpathians (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 57، شماره: 3
5 Geometry of the magma chamber beneath Damavand volcano (N Iran) from a joint study of gravity and magnetic data (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 58، شماره: 2
6 Implications on oil trapping in the Kifl field of Iraq through geophysical investigations (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 4
7 Interpretation of gravity anomalies via terracing method of the profile curvature (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 41، شماره: 4
8 Least square minimization for depth and shape determination through Micro-gravity data (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 3
9 برآورد عمق و فاکتور شکل با استفاده از ضرایب همبستگی بین دو مرتبه متوالی کمترین مربعات آنومالی (بی هنجاری)های باقی مانده (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 3
10 بررسی قابلیت روش واریانس ناهمسانگردی نرمال شده در تعیین مرز توده های گرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 2
11 برگردان داده های میکروگرانی برداشت شده در اطراف سد سیاه بیشه برای تعیین ساختارهای زیرسطحی در مسیر ساخت یک تونل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 2
12 بهبود محاسبه گرادیان اول و دوم قائم با استفاده از تبدیل کسینوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
13 تخمین عمق به روش جدید اویلر RDAS و مقایسه آن با نتایج مدل سازی؛ مطالعه موردی: داده های گرانی معدن هماتیت (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
14 تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
15 تعیین توپوگرافی موهو با استفاده از مدل سازی پیشرو تعاملی داده های گرانی سنجی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 2
16 تعیین ضخامت کشسان سنگ کره در رشته کوه زاگرس با استفاده از تابع ادمیتنس (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 1
17 تفسیر بی هنجاری های گرانی توده های کم عمق با استفاده از روش گرادیان کامل نرمال شده (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
18 تفسیر ساختار سنگ‎کره و پوسته در منطقه زاگرس با استفاده از مدل سازی داده‎های ارتفاعی، ژئویید و میدان پتانسیل (گرانی و مغناطیس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
19 روش سیگنال تحلیلی در برآورد پارامتر های منشا مغناطیسی ساختار های دوبعدی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
20 شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان سازی داده های گرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
21 مدل سازی داده های میکروگرانی به روش رگرسیون خطی برای مدل استوانه ی شیب دار، مورد بررسی: شفت واقع در سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 2
22 مدل سازی فروچاله در نیروگاه برق با داده های میکروگرانی سنجی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 2
23 مدل سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت- لونبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
24 وارون سازی سه بعدی داده های گرانی سایت معدنی منگنز صفو با استفاده از برنامه ریزی خطی و الگوریتم سیمپلکس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 1
25 وارون سازی سه بعدی گرانی با استفاده از الگوریتم تصادفی کوکریجینگ، کاربرد روش روی داده های سایت معدنی صفو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر گرانی مهمات منفجرنشده مدفون (UXO) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
2 اعمال اویلر بهبودیافته و تجانس فاز روی داده های گرانی سایت معدنی منگنز صفو (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
3 اکتشاف قیر طبیعی (گیلسونیت) بوسیله روش های گرانی سنجی و مقاومت ویژه الکتریکی (VES و CRP) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
4 Depth estimation of gravity anomalies using Artificial Neural Networks (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
5 برآورد عمق بی هنجاری های گرانی به کمک ترکیب اشکال ساده هندسی بر اساس روش کمترین مربعات (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
6 برجسته‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از پردازش تصاویر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
7 برر سی دادده های پیوسته میدان گرانی در خلال سالهای 1964-68 میلادی منطقه تهران و مقایسه آن با رکوردهای زلزله و تغییرات سطح آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
8 بررسی اثر آلیازینگ در بهینه سازی شبکه برداشتگرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
9 بررسی الگوریتم روش پارکر-اولدنبرگ دربرنامه متلب برای تخمین عمق پی سنگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
10 بررسی علت جدا افتادگی تاقدیس چارک براساس وارون سازی سه بعدی داده های گرانی با استفاده از حداقل کردن ممنتوم اینرسی در روش لوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
11 بررسی کارایی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در مدل سازی معکوس سه بعدی آنومالیهای گرانی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
12 تخمین عمق، ضریب دامنه و فاکتور شکل کانسار باریت با استفاده از وارون سازی غیرخطی داده‌های گرانی سنجی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
13 تخمین عمق، فاکتور شکل هندسی و ضریب دامنه کانسار بیتومین با استفاده از وارون سازی غیر خطی داده های گرانی سنجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
14 تعیین مرز بیهنجاریهای گرانی به کمک فیلترهای فاز محلی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
15 تفسیر نیمه اتوماتیک پروفیل دادههای گرانی به روش زاویه تیلت (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
16 تلفیق مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوفیزیکی در تعیین میزان ریسک موجود بر ساختگاه ؛ مخاطرات فروچاله ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
17 جدایش آنومالی گرانی حاصل ازعملیات میکروگرانی سنجی با استفاده از تبدیل موجک گسسته دو بعدی در تعیین حفرات زیرزمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
18 رویکرد جدید تصحیحات تخته بوگه و توپوگرافی با استفاده از مدلسازی پیشرو در محیط منبع باز پایتون (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
19 طراحی سخت افزار بویه در جمع آوری داده‌های اقیانوس‌شناسی جهت پیشگیری از تخریب تجهیزات دریایی و محیط زیست ساحل (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
20 کاربرد تبدیل موجک پیوسته در آشکارسازی چشمه های میدان پتانسیل گرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
21 مدل سازی غیر خطی داده های گرانی با استفاده از عمق های تخمین زده شده از تمام مقادیر sبرای هر فاکتور شکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
22 مدلسازی توده های معدنی از طریق وارون سازی سه بعدی تصادفی داده های گرانی با استفاده از روش کوکریجینگ (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
23 مدلسازی توده های معدنی از طریق وارونسازی سه بعدی تصادفی داده های گرانی با استفاده از روش کوواریانس پارامتر (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
24 مروری بر روشهای تخمین عمق موهو با استفاده از داده های گرانی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
25 مطالعه شرایط فونداسیون با استفاده از روش میکروگراویمتری (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
26 معرفی کتابخانه PYGIML (ماژول پایتون برای وارونگی و مدلسازی در ژئوفیزیک ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن
27 یک روش جدید برای مدلسازی مستقیم ناهنجاریهای مغناطیسی ناشی از دایک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 یک طرح پیشنهادی جهت راه اندازی پایگاه دیجیتالی داده های گرانی سنجی ایران در راستای بررسی تغیرات گرانی به عنوان پیش نشان گر زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله