دکتر سید احمد علوی

دکتر سید احمد علوی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید احمد علوی

Dr. SeyedAhmad Alavi

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی در گستره آتشفشانی-رسوبی راوه-راهجرد (سلفچگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 1
2 استفاده از شکستگی ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
3 الگوی چین خوردگی در نهشته های دگرگونی منطقه فاریاب (جنوب خاوری پهنه سنندج – سیرجان ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 64
4 بررسی تغییر جهت محورهای تنش دیرین در گستره جنوب سلفچگان از نئوژن: کاربرد آن در زمین ساخت ناحیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 5، شماره: 19
5 بررسی نقش ساختارهای زمین شناسی در ابعاد فرکتالی شکستگی ها و آبراهه ها در جنوب باختری لنجان- اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
6 برهم کنش دگرریختی، فرسایش و رسوب‎گذاری همزمان با زمین ساخت بر هندسه و آرایش ساختارهای بخش مرکزی کمربند چین خورده- رانده زاگرس، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
7 پهنه بندی ساختاری و ریخت زمین ساختی کپه داغ خاوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
8 تاثیر سطوح جدایشی بر هندسه چین خوردگی میدان های نفتی باباحبیب و سرکان (ناحیه مرکزی لرستان، شمال باختری زاگرس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
9 تحلیل تنش دیرینه در خاور و جنوب خاوری تهران(سرخه حصار – خجیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 67
10 تحلیل دگرریختی و بررسی سبک چین خوردگی در تاقدیس های مارون و کوپال بر پایه داده های لرزه ای بازتابی، جنوب فروبار دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 1
11 تحلیل ساختاری پهنه برشی سیمین - دره مرادبیک، جنوب همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 75
12 تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشا و گسل شمال تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 2
13 تحلیل سامانه‎ای شکستگی‎های سازند گرو در تاقدیس کبیرکوه، تاثیر چرخش صفحه تازی بر آرایش شکستگی‎ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
14 تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 4
15 تحلیل هندسی- ساختاری تاقدیس خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 5
16 تغییر رژیم تنش از میوسن تا پلیوکواترنری و ارتباط آن با ساختارها و جایگیری دایک ها در منطقه سلفچگان،کمربند ارومیه -دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 6
17 تغییرات لرزه خیزی در زاگرس چین - رانده (حدفاصل گسلهای کازرون و سروستان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 4، شماره: 16
18 تکتونیک فعال در رشته کوه بینالود با تکیه بر بررسی های مورفوتکتونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 70
19 توسعه ساختارهای کششی در یک رژیم ترافشارشی و ارتباط آنها با تشکیل کانسارهای نوع رگه ای و مس پورفیری در شمال خاور شهربابک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
20 رمزگشایی تغییرات میدان تنش با استفاده از واکاوی زمین‎ساخت شکننده در گستره شهربابک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
21 ریزساختار در پهنه های میلونیتی جنوب سلماس (شمال باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
22 زمان سنجی رشد پورفیروبلاست ها و ارتباط آن با گامه های دگرریختی در سنگ های دگرگون منطقه همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 4، شماره: 13
23 فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
24 فعالیت زمین ساخت نسبی برپایه شاخص های ریخت سنجی در جنوب باختری لنجان – اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 1
25 کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
26 مدلسازی ژئومکانیکی چین انتشار گسلی: نگرش هایی از نقش چگالی بر هندسه و فرگشت تنش و کرنش، تاقدیس آیگان، البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 10
27 مدلسازی ژئومکانیکی چینهای گسترش گسلی ساده و چین های گسترش گسلی به همراه گسل فرعی پرشیب در فرادیواره (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 5، شماره: 18
28 مراحل دگرریختی در سنگ های دگرگونی منطقه همدان و ارتباط آنها با توده نفوذی الوند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
29 مطالعه ساختاری و تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در سنگ های کربناته دگرریخت شده، جنوب سلماس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 4
30 معماری جنبشی پهنه ها ی آسیب گسلی در جنوب باختر رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
31 نقش افق های جدایشی در سبک چین خوردگی بخش شمالی فروبار دزفول در جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 160
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از تکنیک ژئوفیزیکی SVSL در ردیابی و تحلیل شکستگی هایمرتبط با گسل و کاربرد آن در توسعه میادین نفتی، مثالی از میدان اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 استفاده از داده های هرز روی گل حفاری به عنوان روش تکمیلی در تحلیل ساختاری میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 اندازه گیری فراوانی شکستگیها در تاقدیس زیر سطحی گچساران به روش محاسبه تغییرات انحنا (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 برآورد فراوانی نسبی شکستگی های مخزن آسماری در میدان پارسی به روش RFF (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی اثر صعود دیاپیر نمکی جهانی بر چینه ها و ساختارهای همجوار (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی ارتباط سری شکستگی های منطقه آبگرم قزوین با زون گسلی حسن آباد (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
7 بررسی جنبشی گسل پیغمبران به عنوان شاهدی بر شدت گیری تغییر شکل در جنوب خاور البرز مرکزی در میوسن پایانی-پلیوسن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی چین خوردگی در میدان نفتی رگ سفید (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی ساز و کارهای دگرریختی شکل پذیر پهنه سنندج- سیرجان در گستره منگاوی(جنوب خاور همدان) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
10 بررسی عوامل اثرگذار بر تکامل چین های جدایشی جعبه ای شکل با استفاده از مدلسازی عددی به روش المان مجزا (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی نقش عوامل ساختاری برپایداری شیب دیواره های معدنمس سرچشمه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی نقش گسل شمالی- جنوبی عباس آباد در ساختارهای منطقه زفره (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
13 بررسی ویژگی های ساختاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و کنترل زمینیدر منطقه معدنی سرچشمه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 تاثیر ساختارها بر جایگیری رگه کوارتز در منطقه معدنی چاه مسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
15 تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونی غرب ازنا (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 تحلیل ساختاری منطقه ی شمالشرق ( شهربابک استان کرمان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 تحلیل ساختاری میدان نفتی آب تیمور و افقهای جدید اکتشاف نفت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
18 تحلیل ساختاری و مورفوتکتونیک منطقه شمال چاه ریسه (شمال شرق اصفهان)، با تکیه بر سنجش از دور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 تحلیل شکستگی های زیرسطحی میدان نفتی بی بی حکیمه در افق مخزنیآسماری و تعیین نواحی با تراکم شکستگی بالا در این مخزن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 تحلیل مورفوتکتونیکی قسمتی از گسل اصلی زاگرس در جنوب شهرکرد (حد فاصل شملزار تا سودجان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 تحلیل نوینی از گسل هندیجان - ایذه درناحیه فروافتادگی دزفول ( میدان نفتی پارسی) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
22 تحلیلی جدید از دگرشکلی بخش داخلی کوهزاد زاگرسدلایلی از مورفولوژی و ژئوترمومتری ماکل در کلسیت( کمپلکس سرگز ،پهنه سنندج- سیرجان جنوبی ، جنوب شرقی ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 ترسیم نقشۀ زمین‌شناسی یک چین خوردگی، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعۀ موردی- چین خوردگی مزرعه) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
24 تعیین مکانیزم چین خوردگی تاقدیس زیر سطح گچساران (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 تعیین نواحی با تراکم شکستگی بالا در مخازن آسماری و بنگستان میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از دادههای حفاری و شاخص بهره دهی مخزن (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
26 تعیین نواحی با تراکم شکستگی بالا در مخازن آسماری وبنگستان میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از داده ها ی حفاری وشاخص بهره دهی مخزن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
27 تعیین نواحی مستعد توسعه شکستگی های کششی در مخازن هیدروکربوری تاقدیسی بر اساس میزان تغییرات خمش ساختمان مخزن (مطالعه موردی: مخازن آسماری و بنگستان میدان نفتی بی بی حکیمه) (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
28 تعیین نواحی مستعد توسعه شکستگیهای کششی در مخازن هیدروکربوری تاقدیسی بر اساس میزان تغییرات خمش ساختمان مخزن (مطالعه موردی: مخازن آسماری و بنگستان میدان نفتی بی بی حکیمه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
29 تکوین ساختاری منطقه فاریاب (پهنه سنندج- سیرجان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 توالی راندگی (Thrust Sequences) در منطقه خبر (جنوب غربی بافت) با نگرشی بر ساختارهای مرتبط (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 ثبت دگرشکلی های کششی و برشی توسط پورفیروبلاست های آندالوزیت در سنگ های دگرگونی منطقه همدان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
32 زمین ساخت جنبای جنوب شرق میانه بر پایه شناسه های ریخت زمین ساختی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
33 سازوکارحرکت نمک دردیاپیرجهانی - جنوب غرب فیروزآباد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
34 سازوکارخیزش دیاپیرنمکی دادنجان و تاثیر آن برهندسه تاقدیس دادنجان جنوب باخترشیراز (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
35 شناسایی خطواره ها با استفاده از داده های سنجنده IRS و فیلتر های جهتدار در منطقه معدنی سرچشمه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 شواهد کانه زایی پهنه سنندج سیرجان، گستره جنوب غربی شهرستان سقز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین
37 شواهددگرشکلی همزمان با نفوذتوده گرانیت درشمال باخترالوند همدان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
38 صادرات یارانه انرژی (مطالعه موردی: بنزین و گازوییل) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 کاربرد روشهای ریخت زمینساختی در تحلیل ساختاری تاقدیس سبزپوشان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 مدل سه بعدی پی سنگ در ناحیه فرو افتاده دزفول (جنوب غرب ایران)-۱-۱-۱ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 مدلسازی چین خوردگی گسترش گسلی، نگرش هایی از نقش ضریب اصطکاک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 مدلسازی سه بعدی چین های گسترش گسلی با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
43 مقایسه نواحی با نرخ شکستگی بالا در مخزن بنگستان و آسماری با استفاده از روش دایره محاطی و RFF (میدان نفتی آغاجاری) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین