دکتر علیرضا محب الحجه

دکتر علیرضا محب الحجه استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر علیرضا محب الحجه

Dr. َAliReza Mohebalhojeh

استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Autumn and Winter Extreme Precipitation Events and their Relationship with ENSO, NAO and MJO Phases over the West of Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 4
2 آثار فازهای مختلف نوسان مدن- جولین بر برخی کمیت های هواشناختی وردسپهر درجنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
3 آغازگری مدل بسیط فشارورد منطقه ای به روش مد بهنجار (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 29، شماره: 1
4 اثر چینش باد و چینه بندی بر تنظیم کژفشار (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 40، شماره: 1
5 اثر عوامل دورپیوندی و نقش شار فعالیت موج راسبی بر الگوهای جوی در بارش سیل آسای ایلام و پیش بینی پذیری آن با استفاده از مدل میان مقیاس WRF (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 2
6 ارزیابی عملکرد یک طرح واره لایه مرزی سیاره ای با استفاده از آزمایش GABLS۱ در نسخه تک ستونی مدل جهانی توسعه یافته برمبنای تاوایی پتانسیلی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 2
7 ارزیابی کاربست پارامترهای استوکس در برآورد ویژگی های امواج گرانی–لختی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 41، شماره: 3
8 On the Relation Between the Large-Scale Tropospheric Circulation and Air Quality in Tehran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 4
9 On the source of plasma density and electric field perturbations in PMSE and PMWE regions (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 4
10 بررسی اثر پخش عددی بر دقت حل عددی معادلات آب کم عمق (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
11 بررسی انرژتیک اثر دورپیوند شرق اطلس/غرب روسیه (EA/WR) بر منطقه مدیترانه و جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 3
12 بررسی انرژتیک ارتباط نوسان اطلس شمالی (NAO) و گردش بزرگ مقیاس وردسپهر در جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 3
13 بررسی دینامیکی رابطه توفندهای اقیانوس اطلس در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ و مسیر توفان اطلس با استفاده از رهیافت انرژی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
14 بررسی و توسعه معادله تبخیرتعرق هارگریوز سامانی برای شرایط رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 12
15 توازن و امواج گرانی– لختی در یک مدل کژفشار دولایه ای (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 3
16 دینامیک مسیرهای توفان در زمستان ۲۰۰۷-۲۰۰۸ از دیدگاه انرژی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
17 شبیه سازی عددی امواج گرانی لختی با استفاده از مدل WRF روی ایران: بررسی موردی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 40، شماره: 1
18 شبیه سازی عددی نوسان اطلس شمالی (NAO) و آثار آن در جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 3
19 شکست توازن و تولید امواج گرانی– لختی در مدل دولایه ای روی کره (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 1
20 شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 1
21 شناسایی الگوهای گردش جوی پدیدآورنده بارش های مهم همراه با بی هنجاری سرد در تهران: مقایسه دو روش خوشه بندی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 2
22 شناسایی مجرای امواج گرانی-لختی بر روی ایران در دوره ژانویه تا مارس ۲۰۱۶ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 2
23 عوامل دینامیکی موثر بر بارش سنگین برف در تهران: مطالعه موردی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
24 کاربست چندجمله ای های هرمیت مکعبی در ساخت روش نیمه لاگرانژی یکنوا برای معادله فرارفت (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 1
25 کاربست روش طیفی برای حل عددی معادلات آب کم عمق منطقه محدود (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
26 مدلی عددی به روش حجم متناهی برای شبیه سازی انتقال گردوخاک در جو (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
27 مطالعه اثر نوسان اطلس شمالی بر رابطه بین مسیرهای توفان اطلس شمالی و مدیترانه با استفاده از داده های بازتحلیل NCEP/NCAR و JRA-۵۵ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
28 مطالعه تلاطم هوای صاف به کمک نظریه عدم توازن خودبه خودی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 2
29 مطالعه دینامیک سامانه های چرخندی روی ایران از دیدگاه تاوایی پتانسیلی: مطالعه موردی برای آذر ماه ۱۳۸۲ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 1
30 مطالعه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ با تاکید بر منطقه جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 3
31 مقایسه الگوریتم های تعیین پوش بسته موج های راسبی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Quantitative Study of the Effect of Persian Gulf and Oman Sea as Humidity Sources for Synoptic Systems in Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
2 آغازگری یک مدل بسیط فشار ورد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 اثر وردایست بر تنظیم گزفشار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
4 ارتباط شاخصهای پایداری جو با دور پیوندهای NAO و IOD در منطقه غرب آسیاآسیا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
5 ارزیابی مدل با قابلیت تفکیک توفان ICON برای فرایندهای سطح (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
6 اعمال روش ابرفشرده برای گسسته سازی مکانی در مختصات کروی: حل معادله پواسون (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
7 بررسی ارتباط غلظت هواویزهای جو و میدان دید افقی در منطقه شهری تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 بررسی ارتباط نوسان اطلس شمالی با اقلیم جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
9 بررسی اقلیم شناختی چرخندهای مناطق شمال شرق آفریقا و دریای سرخ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
10 بررسی انرژتیک اثر نوسان اطلس شمالی(NAO) بر اقلیم جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 بررسی بارش منجر به سیل در استان ایلام از دیدگاه دورپیوندی و دینامیکی مبتنی بر شار فعالیت موج راسبی و پیش بینی آن با استفاده از مدل WRF (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
12 بررسی تاثیر رشته کوه های زاگرس در سازماندهی تولید و انتشار امواج گرانی-لختی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
13 بررسی توازن وامواج گرانی-لختی در یک مدل دو لایه ای کژفشار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
14 بررسی دینامیک مسیر توفان اطلس شمالی از دیدگاه شار فعالیت موج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
15 بررسی سازوکار مدوله سازی نوسان شبه دوسالانه با چرخه خورشیدی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
16 بررسی موردی برهمکنش سامانه‌های مقیاس همدیدی و رشته کوه البرز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
17 بررسی موردی پدیده بلاکینگ اوراسیا توسط فعالیت موج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
18 حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده مک کورمک روی شبکه کروی دوران یافته (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 حل عددی معادلات آب کم عمق در صفحه f با استفاده از روش فشرده (دریافت مقاله) پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
20 حل عددی معادله امگای تعمیمیافته بر اساس واداشت های حرکت قائم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
21 حل عددی معادله فرارفت در هندسه کروی روی شبکه یین -ینگ با استفاده از روش مک کورمک فشرده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 حل معادلات آب کم عمق در صفحه f با استفاده از روش ابر فشرده مرتبه ششم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
23 رابطه شدت امواج گرانی– لختی تولید شده در شارشهای تاواری با عدد راسبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
24 شبیه سازی اثرات تابشی تغییر غلظت مولکولهای جوی با اجرای RRTMG (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
25 شبیه سازی عددی چرخه های نوسان باد مداری در پوش سپهر با استفاده از معادلاتآب کم عمق بر مبنای تاوایی پتانسیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 فرایابی تاوایی پتانسیلی راسبی - ارتل بر روی سطوح همدمای پتانسیلی (دریافت مقاله) دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
27 کاربست مدلی تابشی با تفکیک طیفی بالا برای ارزیابی RRTMG (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
28 مطالعه اقلیم شناختی ارتباط بین شاخصهای پایداری جو و انسو در غرب آسیا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
29 مطالعه اقلیم شناختی رخداد بندال های زمستانه در نیمکره شمالی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
30 مطالعه انرژتیک سه توفند قوی رخ داده در اقیانوس اطلس طی سالهای ۲۰۱۷ تا۲۰۱۹ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
31 مطالعه توزیع رطوبت و بارش بر روی ایران در زمستان 1386 و ارتباط احتمالی آن باهمرفت در اقیانوس هند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
32 مطالعه دینامیک سامانه های چرخندی بر روی ایران از دیدگاه تاوایی پتانسیلی برای آذرماه 1382 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
33 مطالعه دینامیکی پدیده بلاکینگ با استفاده از تاوایی پتانسیلی زمینگر دوار (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
34 مطالعه کمی اثر خلیج فارس ودریای عمان در تغذیه رطوبتی سامانه های همدیدی در ایران با استفاده از مدل منطقه ای اقلیمی RegCM3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
35 نقش گذراها در بی‌هنجار‌ی‌های آب و هوایی بر روی مسیرهای توفان در زمستان 2008-2007 از دیدگاه دینامیک بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
36 نمایش شارشهای تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای (دریافت مقاله) سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا