دکتر نوربخش میرزائی

دکتر نوربخش میرزائی استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر نوربخش میرزائی

Dr. نوربخش Mirzaei

استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد احتمالاتی خطر زمین لرزه با شبیه سازی مونت کارلو در گستره کرمانشاه و پیرامون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 8، شماره: 2
2 برآورد تابع خسارت برای ساختمان های غیر مهندسی ساز در منطقه ی زرند (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
3 بررسی تغییرات عمقی و جانبی ضریب کیفیت پساموج ها با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی چرخش زمین ساختی بلوک گابرویی بخشی از گسل صحنه (باختر ایران) بر پایه تجزیه و تحلیل داده های دیرینه مغناطیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 91
5 بررسی لرزه زمین ساخت کپه داغ مرکزی برپایه پارامترهای لرزه خیزی و بعد فرکتال، با نگرش ویژه به زون گسلی بخاردن-قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 1
6 راستای بیشینه تنش افقی و میدان کرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب- پالامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
7 لرزه زمین ساخت البرز میانی- خاوری و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمین لرزه ۷/۵ MW= جنوب دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد خطر زمینلرزه منطقه اصفهان به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 بررسی ژئوتکنیکی سد مخزنی گاوشان ازنظر مخاطرات لرزه ای (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 بررسی فرکانسی رفتار تشدیدی در توده‏ها و ساختارهای پوسته در گذار امواج زلزله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
4 بررسی مقایسه ای روشهای برآورد خطر زمینلرزه و پیشنهاد راهکار مناسب برای برآورد خطر زمین لرزه در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
5 پیش بینی میانمدت زمینلرزه بر اساس کافهای لرزهای در ایالت لرزه زمینساختی زاگرس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 پیش نشانگرهای لرزه ای قبل و بعد از زمین لرزه 1990 رودبار (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
7 تحلیل خطر زمینلرزه‏ای به روش قطعی در ناحیه شیراز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
8 تعیین طیفهای طراحی افقی و قائم برای ساختگاه های سنگی بر اساس داده های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
9 تعیین طیفهای طراحی برای ساختگاههای سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیفهای حاصل از مطالعات منطقه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
10 شبیهسازی زلزله 52 مهرماه 8811 شهر ری به روش گسل محدود تصادفی مبتنی برفرکانس گوشه دینامیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 کاربرد رادارهای GPR برای اکتشاف (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
12 کاربرد شبکه عصبی آدالاین برای بررسی تغییرات زمانی غلظت گاز رادون باپس لرزه های زمین لرزه بم (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
13 کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در واهم افزایی خطر زمین لرزه در شهر لاهیجان (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
14 لرزه خیزی گستره سایتهای هسته ای اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات
15 محاسبه سازوکار کانونی زمینلرز ه ی 4 اسفند 1383 داهوئیه زرند (Mw=6.4) براساس طیف دامنه و قطبش موج تراکمیp (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 مهاجرت پس لرزه ها و احتمال رخداد زمین لرزه در بخش انتهای خاوری گسل مشا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران