دکتر مهدی نجفی علمداری

دکتر مهدی نجفی علمداری دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مهدی نجفی علمداری

Dr. Mehdi Najafi-Alamdari

دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The effect of solid tide in geopotential field of an elastic and inelastic earth (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 3
2 تعیین پتانسیل ژئوئید با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و GRACE (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 1
3 تعیین سریع مدار دینامیکی ماهواره های LEO با استفاده از تقریب چندجمله ای های لژاندر (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
4 مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
5 مدل سازی هندسی حرکات زمین ساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات ژئودزی در منطقه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 1
6 مقایسه روش های متفاوت انتگرال گیری در تعیین مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات جانبی دانسیته جرم توپوگرافی بر روی ارتفاع ژئویید در ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
2 ارزیابی کالمن فیلتر خطی در پردازش اندازه گیری های ایستگاه های دائم GPS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
3 GEOMETRICAL INTERPRETATION OF PLATE MOTIONS IN JAPAN DURING JUNE 2008 AND MARCH 2011 EARTHQUAKES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 بررسی تغییرات سطح آب دریاها با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
5 بررسی توانایی داده های ماهواره ای GRACE در تعیین تغییرات سطح آبهای زیر زمینی ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
6 بررسی حرکات تکتونیکی گسلهای زمین شناسی با استفاده از اندازه گیری های دقیق شتاب ثقل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 بررسی روش آنالیز طیفی کمترین مربعات (Ieast square spectral analysis) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
8 بررسی روند رسوب گذاری کانال های دسترسی بندر بوشهر با استفاده از داده ها هیدروگرافی دقیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
9 بررسی سهم حرکات صفحات تکتونیکی منطقه خاورمیانه در تولید میدان سرعت GPS محدوده شمال ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 تأثیر روشهای مختلف مشتقگیری عددی در بازیابی میدان جاذبه به روش شتاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
11 تعیین تغییر شکل سدهاى خاکى با روش ژئوتکنیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
12 تعیین تغییرات زمانی میدان ثقل زمین با استفاده از داده های ماهواره ای GRACE (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
13 تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق داده های آلتیمتری TOPEX/POSEIDON و ERS1 با استفاده از مدل جزر و مدی بدست آمده از آلتیمتری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
14 تعیین دقیق تصحیحات اٌرتومتریک در شبکه ارتفاعی ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
15 تعیین ‌دقیق تصحیحات اٌرتومتریک در شبکه ارتفاعی ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
16 تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
17 تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
18 روشهای پیش بینی آنامولی جاذبه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
19 کاربرد داده های GRACE در تعیین سطح آبهای قار های محدوده مطالعاتی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
20 مطالعه حرکت قطبی و تاثیر آن برروی میدان ثقل و سطح آب دریاها (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی