دکتر ساسان بالغی زاده

دکتر ساسان بالغی زاده دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ساسان بالغی زاده

Dr. Sasan Baleghizadeh

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of Text Formality of Applied Linguistics Articles Written in English by Iranian and Native Speaking Researchers (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 3
2 A Study of Comparative Effects of Humorous versus Non-Humorous Text Types on Vocabulary Learning of Iranian EFL Learners at Two Proficiency Levels (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 2، شماره: 2
3 An Analysis of the Ideological Content of Internationally-Developed British and American ELT Textbooks (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 2
4 An Exploration of Teachers' Beliefs about the Role of Grammar in Iranian High Schools and Private Language Institutes (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 212
5 An Investigation of Spoken Output and Intervention Types among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 12
6 ارزیابی اولین دوره تربیت مدرس در کانون زبان ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 6، شماره: 16
7 Construction and Validation of Iranian EFL Teachers’ Perceptions of Professional Development Questionnaire (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 1
8 Core Units of Spoken Grammar in Global ELT Textbooks (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
9 Exploring Tensions Between Novice and Experienced EFL Teachers’ Written Corrective Feedback Beliefs and Practices (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 3
10 Exploring the Relationship between Teacher Burnout, Personality Traits, and Psychological Distress among Iranian EFL Teachers: A Mixed-Methods Study (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 1
11 Investigating the Relationship between Teaching Styles and Emotional Intelligence among Iranian English Instructors (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
12 Investigating the Role of Iranian EFL Learners’ L۲ Proficiency in Their Attitudes Toward the Use of L۱ in Institutional Contexts: A Mixed Methods Study (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 11، شماره: 1
13 Studying the Effect of Retrieval Direction during Reading on Productive and Receptive Knowledge of Vocabulary (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
14 Teacher Cognition and Personal Beliefs: A Harmonious Mismatch? (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 2
15 The Effect of Four Different Types of Involvement Indices on Vocabulary Learning and Retention of EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 2
16 The Effect of Task Repetition and Task Recycling on EFL Learners Oral Performance (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
17 The Effect of Teaching Formulaic Sequences through Spaced and Non-spaced Retrievals on Iranian EFL Learners' Oral Fluency (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 24
18 The Impact of Two Types of Input Modification on EFL Reading Comprehension: Linguistic Versus Interactiona (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 4
19 بازی کن، یاد بگیر: استفاده از بازی های ویدیویی به عنوان تکالیف درسی در کلاس های زبان انگلیسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی درک مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان در ایران و ترکیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 18، شماره: 26
21 تاثیر تعامل بر درک مطلب خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 9، شماره: 24
22 تحلیل محتوای کتاب درسی آموزش دستور زبان انگلیسی از منظر فرهنگ و جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 17، شماره: 24
23 درک و تمرین ارزیابی تامل گرایانه توسط فراگیران زبان انگلیسی و تاثیر آن بر دستاوردهای زبان عمومی آن ها (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
24 رویکرد اصطلاح شناسی تخصصی در آموزش مهارت نگارش به زبان انگلیسی: مورد جمله واره ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 13، شماره: 17
25 طراحی و ارزیابی ساختار عاملی: روشی برای سنجش طرحواره در درک مطلب خواندن زبان دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 16، شماره: 23
26 مطالعه تطبیقی ازمون انگلیسی گفتاری و مصاحبه ی IELETS (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 18
27 مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 3