دکتر محمد کاظمی

دکتر محمد کاظمی استادیار پژوهشکده هرمز، دانشگاه هرمزگان

دکتر محمد کاظمی

Dr. Mohamad Kazemi

استادیار پژوهشکده هرمز، دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات جزایر حرارتی شهر میناب بر اساس سهم عوامل جمعیت و پراکندگی افقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 30
2 آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات جزایر حرارتی شهر میناب بر اساس سهم عوامل جمعیت و پراکندگی افقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 29
3 ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 6، شماره: 4
4 ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 7، شماره: 1
5 ارزیابی شوری خاک با تحلیل تصاویر لندست-8 و مشاهدات زمینی (مطالعه موردی: بهشت گمشده استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 1
6 استفاده از روش های تک متغیره و چندمتغیره به منظور شناسایی داده های پرت در منشایابی رسوبات، مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 4
7 استفاده از مدل های ترکیبی و ردیاب ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
8 DETERMINING THE MAIN CAUSES OF ROAD ACCIDENTS OF TOURISTS AND TRAVELERS BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM AND MULTI-CRITERION DECISION-MAKING METHOD (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 2، شماره: 2
9 PRIORITIZATION AND IDENTIFICATION OF EVENTFUL PIECES FOR TRAVELERS AND TOURISTS OF QESHM-LOFT ROUTE BY USING GIS AND SAW-AHP TECHNIQUE (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی تاثیر تغییرات کاربری های اراضی بر جزایر حرارتی شهرمیناب با استفاده از رویکردهای طبقه بندی جنگل تصادفی و واکاوی خودهمبستگی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 4
11 بررسی رابطه بیشینه گرد و غبار و متغیر های اقلیمی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 4
12 بررسی میزان رسوب زایی با استفاده از واحدهای همگن روی کاربری های اراضی و سازندهای زمین-شناسی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز تنگ بستانک، استان فارس) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 10
13 شبیه سازی پتانسیل آب های زیرزمینی حوضه کهورستان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی مدل های داده کاوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
14 شناسایی جهات بهینه توسعه آتی شهر مرودشت با استفاده از توانمندی GIS و روش Fuzzy-AHP (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 11
15 شناسایی خاستگاه های هواویزهای اتمسفری با استفاده از سنجش از دور و داده کاوی (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 1
16 مقایسه روش های پیکسل مبنا و زیرپیکسل مبنا درشناسایی و استخراج زون های دگرسانی با استفاده ازداده های ASTER (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 4
17 مقایسه ی سهم زیرحوضه ها در فرسایش و رسوب با استفاده از مدل های ترکیبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز تنگ بستانک، استان فارس) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل گردشگری سواحل (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 ارزیابی تغییرات زمانی پهنه بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از RS و GIS مطالعه موردی : حوزهی آبخیز تنگ بستانک شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی تناسب اراضی با منطق بولین در سامانه اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی حوضه آبخیز بهشت گمشده فارس) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی شدت تخریب اراضی با استفاده از مدل IMPDA (مطالعه موردی:حوضه ی آبخیز تنگ بستانک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 ارزیابی و بررسی تاثیر بازارچه مرزی بر ساختار نقش اقتصادی مطالعه موردی (بازارچه مرزی صنم بلاغی شهرستان پلدشت) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
6 ارزیابی و پایش شدت خشکسالی باشاخص درصد نسبت نرمال (PN) (مطالعه موردی:استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 استفاده از GIS و HEC-HMS در تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شرق دامغان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 استفاده از تناسب اراضی زراعی در ژن های ژئومورفولوژیکی جهت برنامه ریزی مکانی (حوضه شرق دامغان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
9 استفاده از داده های ماهواره ی بازیابی گرانش و آزمایش اقلیمی در بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 استفاده توأم از مدل های HEC-HMS و MPSIAC و توانمندی GIS و RS درشناسایی مهمترین علل رخداد فرسایش خاک ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرق دامغان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
11 اولویت بندی و شناسایی قطعات پرحادثه برای مسافران و گردشگران محور قشم-لافت با استفاده از GIS و تکنیک SAW-AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
12 برآورد رواناب سالانه در حوزه های آبخیز فاقد آمار مناطق خشک با استفاده ازمناسب ترین مدل تجربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
13 برآورد فاکتور فرسایندگی باران در سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از زمین آمار و رویکرد عدم قطعیت (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک) (دریافت مقاله) همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران
14 بررسی ابعاد توسعه گردشگری در اسناد بالادستی و شناسایی مقوله های اصلی آن با استفاده از تحلیل کیفی محتوا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
15 بررسی اثر دبی های سیلابی مختلف بر تغییرات رودخانه با استفاده از مدل CCHE2Dمطالعه موردی: رودخانه کر، حدفاصل بین پل عباس آباد و سد درودزن (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
16 بررسی اثر سدهای اصلاحی رسوب گیر خشکه چین در طول آبراههها در ترسیب مواد ریز دانه (مطالعه موردی :حوزه دم تنگ داراب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
17 بررسی تغییرات داد های بارش در حوزه آبریز تذرج (شهرستانبافت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
18 بررسی تغییرات زمانی جزایر حرارتی روز و شب هنگام با استفاده از داده های ماهواره Terra MODIS (مطالعه موردی: شهر میناب) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 بررسی فرایند تبدیل بارش به رواناب در حوضه فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مدل HEC.HMS مطالعه موردی: زیر حوضه دم تنگ داراب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
20 بررسی گردشگری دریایی بر توسعه کسب و کار جوامع ساحل نشین (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی متغیرهای توسعه گردشگری استان هرمزگان با استفاده از ماتریس متقاطع (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
22 بررسی وضعیت فعلی و بهینه اقامتگاه های بوم گردی استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
23 به منظور استخراج زون های دگرسانی در منطقه شیخ عالی استان MTMF اجرای الگوریتم هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 پایش رشد پوشش گیاهی فصول مختلف در سامانه گوگل ارت انجین (GEE) و ارتباط بازپراکنش قطبش راداری و شاخص پوشش گیاهی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 تحلیل شبکه ذینفعان گردشگری استان هرمزگان بر اساس سند راهبردی گردشگری ۱۴۰۰ کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
26 تعیین حریم و بستر رودخانه به کمک مدل HEC-RAS(مطالعه موردی:رودخانه کر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
27 تعیین مهمترین علل وقوع تصادفات با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیریچندمعیاره)مطالعه موردی: محورقشم- لافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
28 تهیه نقشه راهبردی و شناسایی متغیرهای راهبردی برنامه ریزی گردشگری استان هرمزگان با استفاده از روش متا-سوات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
29 تهیه و مقایسه نقشه ی دمای سطح زمین با استفاده از دو باند حرارتی 10 و 11 تصویر لندست 8، مطالعه موردی منطقه تنگ بستانک (دریافت مقاله) همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران
30 شناسایی پهنه های آبی طبیعی و محدوده های سیل زده با استفاده از داده های راداری ماهواره سنتینل -1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
31 شناسایی رابطه مکانی بین کاربری اراضی و پهنه های سیلابی حوضه انتهایی کارون بزرگ (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
32 کارایی روش تحلیل سلسله مراتبی و ترکیبی خطی وزنی در شناسایی و پهنه_بندی مناطق سیل خیز(مطالعه موردی:حوضه آبخیز تنگ بستانک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
33 کاربرد RS و GIS در ارزیابی تغییر کاربری اراضی و تأثیر آن در تغییر نمایه نگهداشت آب (مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 کاربرد سنجش ار دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهینه سازی پارامترهای مدل EPM در برآورد فرسایش و رسوب؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تنگ بستانک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
35 کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
36 کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه ابخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهینه سازی پارامترهای مدل EPM در برآورد فرسایش و رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
38 کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهینه سازی پارامترهای مدل در برآورد فرسایش و رسوب EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 کاربرد سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در محاسبه ضریب رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
40 کودهای زیستی رویکردی نوین در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
41 محاسبه حجم سیلاب با روش حل عددی هیدرو گراف واحد بی بعد SCS(مطالعه موردی:حوضه آبخیز تنگ بستانک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
42 مروری بر طراحی سرریز و حوضچه آرامش بندی های خشکه چین و سنگی ملاتی و گابیونی (مطالعه موردی حوضه ی موسویه جهرم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
43 مروری برجانمایی و اشکالات طرح های سازه ای در حوزه آبخیزبیدستان استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
44 مطالعه پروژه مطالعه ارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری حوضه آبخیز طویله درودزنطویله بند سد درودزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
45 مطالعه فرسایش پذیری و تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (حوزه آبخیز برنطین، هرمزگان) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس