دکتر مجید کاشف

دکتر مجید کاشف استاد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

دکتر مجید کاشف

Dr. Majid Kashef

استاد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف کروسین بر پیشگیری از مرگ سلولی بافت عضله قلب در رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 30، شماره: 5
2 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر برخی عوامل آنژیوژنزی بافت هیپوکمپ، در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 14، شماره: 2
3 ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی با تعادل و مهارت های بنیادی در دختران و پسران ۳ تا ۶ ساله شهر تهران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 3
4 Bodyweight Strength Training and Functional Capacity of Students during the COVID-۱۹ Pandemic: A randomized control trial focusing on the immune system (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 2، شماره: 2
5 Comparative Study of Fundamental Movement Skills in Iranian Children and Selected Countries of the World: A Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 17، شماره: 1
6 Impact of Normal Weight, Overweight, and Obesity on Fundamental Motor Skills among ۳-۶-Year-Old Children in Tehran (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 11، شماره: 2
7 The effect of a set of submaximal aerobic exercise and ginger on pain duration in the college girls with primary dysmenorrhea (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 2، شماره: 1
8 تاثیر ۶ هفته تمرین هوازی بر فسفواینوزیتید ۳-کینازدر بافت قلب رت های نر دیابتی نژاد ویستار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 5
9 تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوئرستین (ترکیبی و جداگانه) بر سازگاری های ابعادی و عملکردی بطن چپ در مردان مبتلا به پرفشارخونی و CAD پس از PCI (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 27، شماره: 5
10 تاثیر تمرین تناوبی شدید با تناوب های کوتاه و ریکاوری غیرفعال بر آمادگی قلبی-تنفسی و کیفیت زندگی وابسته به سلامتی مردان مبتلا به پرفشاری خونی و تنگی عروق کرونر پس از مداخله ی کرونری از راه پوست (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 9، شماره: 3
11 تاثیر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-۱، سیتوکروم C و کاسپاز-۹ بافت قلب رت های مسموم شده با پراکسید هیدروژن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 11، شماره: 25
12 تاثیر حاد مصرف مقادیر مختلف کافئین بر زمان رسیدن به واماندگی و پارامترهای رپلاریزاسیون بطنی در زمان استراحت و بلافاصله بعد از رسیدن به واماندگی در مردان جوان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 5، شماره: 16
13 تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر پروتئین کیناز بی در بافت قلب رت های نر دیابتی نژاد ویستار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 5
14 تاثیر مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر زمان رسیدن به واماندگی، سطوح استراحتی و پاسخ-های عوامل همودینامیک در مردان جوان ورزشکار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 4
15 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل امگا - 3 بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید هوازی در دختران جوان فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 5
16 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل هیدروکسی متیل بوتیرات بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در ورزشکاران جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 9
17 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر مقدار پروتئین KIF۵B بافت عضله نعلی و بازکننده طویل انگشتان موش های بزرگ آزمایشگاهی نر سالمند (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 30، شماره: 5
18 تاثیر هشت هفته تمرین ورزشی مقاومتی برBAX و BCL۲ بافت هیپوکمپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 4
19 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان پروتئین های SYD،KIF۵B و nAchR در عضله نعلی و بازکننده طویل انگشتان در رت های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
20 تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی بر پاسخ (HSP(72 کورتیزول و کراتین کیناز خون (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
21 تاثیرشش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل Q۱۰ بر کاتالاز و مانول دی آلدهید بافت قلب رت های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
22 تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی آزمون های مهارتی تکواندو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
23 رابطه لاکتات و گلوکز سرم با میزان اشباع اکسیژن، ضربان قلب و VO(2)max در پاسخ به مصرف ال- کارنیتین حین فعالیت شدید درمانده ساز در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 4
24 مقایسه اثر ۱۲ هفته تمرینات عملکردی و ترکیبی بر بیان ژن میکرو ریبو نوکلئیک اسید۱۲۶و۱ ، ساختاروعملکرد قلب وعروق در زنان میانسال یائسه (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 3
25 مقایسه اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر لپتین بافت چربی در رت های نر دیابتی نژاد ویستار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 5
26 مقایسه اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان مالون دی آلدهید و سوپر اکسید دیسموتاز بافت قلب رت نر دیابتی نژاد ویستار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 5
27 مقایسه اثر هشت هفته تمرین در آب، نردبان مقاومتی و دویدن استقامتی بر کاتالاز، مالون دی آلدئید، واسپین و مقاومت به انسولین در موش های بزرگ آزمایشگاهی نر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 6
28 مقایسه تاثیر مصرف آب و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در پسران ورزشکار ۱۶-۱۴ سال (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 7
29 مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 9
30 مقایسه هشت هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بیماران شریان کرونر قلبی پس از عمل جراحی CABG (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر و دختر کلاس های پنجم ابتدایی و سوم مقایسه ی راهنمایی مختلط و غیر مختلط (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 آیا داشتن ناهنجاری زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک دریبل در پسران فوتبالیست تاثیر گذار است؟ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 اثرات همزمان مکمل ال- آرژنین و تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلانی و برخی نمایه های چربی خونی و ترکیب بدنی در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
4 ارزش های خودفرمانی و خوداتکایی برای سالمند و جامعه (ارتباط ورزش با استقلال سالمند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
5 The effects of a specific exhaustive wrestling exercise session on physiological and Hematological parameters among elite adult wrestlers (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 The interactive effect of forced swimming and crocin supplementation on BAX and BCL2 cardiomyocyte genes expression in male rats infected with hydrogen peroxide (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
7 بازاریابی ورزشی و منابع درامدی رقابتهای ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بررسی اثر مکمل گیری کوتاه مدت گلوتامین بر VO2max و ضربان قلب در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در پسران ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 بررسی رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در پسران 15 تا 17 سال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 بررسی شیوه های استعدادیابی شنای سرعتی و استقامتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
11 پروتئین شوک گرمایی فاکتوری برای استعدادیابی رشته های استقامتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
12 تاثیر اجرای زمان زنگ ورزش مدارس بر تغییرات ایمنوگلوبولین A دانش اموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 تاثیر دو الگوی تدریس تربیت بدنی بر مهارت های منتخب فوتبال دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 تاثیر سطوح مختلف آهن سرم بر توان هوازی دانش آموزان دختر 14-17 سال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 تاثیر مصرف ال- کارنتین و تمرینات منتخب بر توان هوازی و درصد چربی بدن مردان ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 تاثیر مصرف دو شاخص گلیسمی بالا و پایین کربوهیدراتی و گلوتامین بر مقدار CKMM و VO2max پس از یک فعالیت درمانده ساز در زنان فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
17 تاثیر مصرف کافئین بر زمان اجرای آزمون دوی 045 متر در دانش آموزان پسر دوری متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
18 تاثیرتغییرشکل غیرطبیعی زانو(زانوی پرانتزی ) برعملکرد ضربه شوت فوتبال درپسران فوتبالیست 20-16سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
19 تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف مکمل گلوتامین بر پاسخ HSP72 در مردان ورزشکار جوان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
20 رابطه Hsp، ک ورتیزول و کراتین کیناز خون پس از یک فعالیت تناوبی در پسران ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 فرآیند استعدادیابی ورزشی از شناخت تا قهرمانی «آزمون های فیزیولوژیک در غربالگری استعدادهای ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
22 مقایسه اثردوروش تمرینی باوبدون توپ برمنتخبی ازفاکتورهای آمادگی جسمانی و مهارتی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
23 مقایسه تاثیر برخی قابلیت های آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر در سه نوبت صبح، ظهر و عصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام
24 مقایسه حرکات اصلاحی در خشکی و آب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
25 مقایسه سبک تفکر و ذهنیت فلسفی و تاثیر آن بر عملکرد کاری مدیران و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دماوند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
26 مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضله دوقلو(بخش خارجی ) درفوتبالیست های دارای زانوی پرانتزی و زانوی طبیعی درحین اجرای ضربه پاس بغل پا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
27 مقایسه مصرف کربوهیدرات با نمایه گلایسمی متفاوت به همراه مکمل دارچین بر گلوکز خون و توان هوازی متعاقب یک فعالیت درمانده ساز در دختران دانشجو (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
28 مقایسه مصرف کربوهیدرات با نمایه گلایسمی متفاوت به همراه مکمل دارچین بر گلوکز خون و توان هوازی متعاقب یک فعالیت درمانده ساز در دختران دانشجو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
29 مقایسه مصرف کربوهیدرات با نمایه گلسیمی کتفاوت و گلوتامین بر مقادیر ایزوانزیم های کراتین کیناز،لاکتات و زمان وا ماندگی پس از تست بروس در زنان فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش