دکتر ناهید سجادیان

دکتر ناهید سجادیان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر ناهید سجادیان

Dr. Nahid sajadian

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.