دکتر ناهید سجادیان

دکتر ناهید سجادیان استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر ناهید سجادیان

Dr. Nahid Sajjadian

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی پایداری زیست محیطی با تاکید برکلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس امنیت اجتماعی مطالعه مور دی: شهر ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
3 ارزیابی نقش عوامل اقتصادی موثر در بهبود امنیت غذایی خانوارهای شهری با تاکید بر درآمد(مورد مطالعه: شهر زنجان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 3
4 امکان سنجی توسعه انرژی های تجدیدپذیر شهری اهواز با رویکرد دفاع غیر عامل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 35، شماره: 1
5 امکان سنجی کوهپیمایی تفریحی- ورزشی در جهت گردشگری روستایی استان مازندران با بهره گیری از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 133
6 بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن نمونه موردی: شهر ایذه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهایی فضایی بزهکاری(مطالعه موردی: محدوده کلانتری ۱۵ منطقه کمپلو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 6، شماره: 11
8 بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 48
9 بررسی مسائل اقتصادی در روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و تاثیر آن بر پیشرفت زندگی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 6، شماره: 21
10 بهره گیری از GIS در ادامه حیات روستا و تحقق توسعه پایدار روستایی (نمونه:گردشگری روستایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 29، شماره: 129
11 بهره گیری از سیستم خبره و GIS دینامیک در هدایت آنی ترافیک تهران با توجه به وضعیت آلودگی هوا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
12 پیش بینی آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری کلانشهر تهران با بهره گیری از تلفیق GIS با مدل LUR وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 95
13 تحلیل اثرگذاری محیط طبیعی و زیست بوم بر احساس نشاط شهروندان (مطالعه موردی: محلات منتخب شهر رودکناری اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 2
14 تحلیل احتمال تولید سفر فضاهای فراغتی در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 3
15 تحلیل جغرافیایی مخاطره احساس امنیت اجتماعی از نگاه شهروندان (نمونه موردی: شهر ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 52
16 تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
17 تحلیل نقش تفاوت های مکانی- فضایی در احساس نشاط شهروندان اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 1
18 تحلیل نقش محیط سیاسی و ذهنی - ادراکی در تفاوت سطح نشاط شهروندان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 48
19 تحلیل و مدل سازی شاخص های کارآمدی بازار زمین در پایداری شهری مورد شناسی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
20 تحلیل وضعیت شاخص های ساختاری- کارکردی کیفیت شهرنشینی در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
21 تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت زندگی درکلانشهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
22 تحلیلی بر شکاف دیجیتالی در میان گروه های اجتماعی و اقتصادی مطالعه موردی: محلات کیانپارس، گلستان و عامری شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 28
23 تدوین سناریوی توسعه انرژی های تجدید پذیر در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 4
24 تهیه نقشه پوشش گیاهی شهری و تعیین سرانه استاندارد آن با استفاده از تصاویر پهپاد (مورد مطالعه : ناحیه ۱۱ شهر بهبهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 35
25 رویکردی بر آسیب شناسی شهری از منظر پدافند غیرعامل مطالعه موردی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 15
26 سنجش میزان برخورداری استان های مرزی کشور از شاخص های توسعه با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 41
27 شناسایی عوامل موثر بر بروز بحرانهای قومی در مناطق مرزی و آسیبهای ناشی از آن (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 6، شماره: 1
28 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نشاط شهری در اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
29 شناسایی و ریزپهنه بندی کانون های سرقت مسلحانه در سطح شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 26
30 کاربرد فتوگرامتری UAV در برآورد جمعیت تحت تاثیر شبکه های ماهوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 14، شماره: 44
31 مدخلی بر ابعاد اجتماعی در شهرهای اسلامی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 23
32 مطالعه تطبیقی نقش مکان در اثرگذاری عوامل اقتصادی در نشاط شهروندان محلات شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
33 مکانیابی بیمارستان های شهر اهواز با تاکید بر پدافند غیر عامل با استفاده از مدل واریوگرام (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
34 واکاوی حساسیت انسانی کلان شهر تهران در برابر آلودگی هوا با بهره گیری از تلفیق GISو AHP (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرام سازی ترافیک محلات مسکونی:روشهای شهرسازی ،ITS،مشارکت شهروندان و مدیریت محله(با تاکید بر شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
2 آسیب شناسی بلندمرتبه سازی در شهرهای ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
3 ارزیابی تطبیقی مناطق نمونه گردشگری استانهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر در راستای افق توسعه 1404 کشور و چشم انداز گردشگری هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
4 ارزیابی مسائل حال حاضر منابع طبیعی و شهرهای کشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
5 ارزیابی و کنترل بهینه آتش سوزی در منابع طبیعی (جنگلها) با استفاده از تلفیق آنالیز مکانی spread computation و AHP در محیطGIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
6 استخراج ویژگیهای ITS موفق مدیریت بهینه آلودگی هوای شهر تهران با بهره گیری از تجارب جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 استخراج ویژگیهایITS موفق مدیریت بهینه آلودگی هوای شهر تهران با بهره گیری از تجارب جهانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 افزایش ایمنی آزاد راه ها در کلانشهرها با بهره گیری از سامانه کنترل رمپ RMS مبتنی بر SDSS,GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
9 الگوها وشاخص های توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
10 برآورد خطر زلزله و عدم کارایی بیمه و روشهای کنونی تأمین اعتبار بانکی در مقاوم سازی سازه های بخش قابل توجهی از جمعیت کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
11 بررسی امنیت شهری از منظر رویکرد فضاهای بیدفاع شهری با استفاده از تصاویر فتوگرامتری UAV (مورد مطالعه: ناحیه هفت شهر بهبهان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
12 بررسی توزیع فضایی جرایم (سرقت) زنان در مناطق شهری اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
13 بررسی جایگاه و قابلیتهای گردشگری صنعتی منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
14 بررسی فضای سبز اهواز با استفاده از تصاویر ماهوارهای با کبفیت مکانی بالا (ساحلی محله کیان پارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی میزان تاثیرگذاری حضور گردشگران در ارتباط با شاخصهای روانی و هویتی شهر هویزه از دیدگاه جامعه میزبان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
16 بررسی میزان فرصتهای اجتماعی در محله های حاشیه نشین (مورد مطالعه: محله حصیرآباد اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
17 بررسی نقش فضاهای سبز شهری تفکیکی در ارتقاء پایداری شهری و رضایتمندی زنان (نمونه موردی: پارک های شهر اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 بکارگیری تصاویر پهپاد در تهیه نقشه شب به منظور شناسایی و ارزیابی نور معابر شهری (مورد مطالعه: میدان حافظ شهر بهبهان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
19 بهره گیری از GIT ,IT بمنظور طراحی سیستم خبره نظام سلامت ، گامی در جهت عدالت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
20 بهره گیری از تلفیق تکنولوژیهای مبتنی برSensor Web و GIS به منظور کنترل بهینه مرزها و شهرهای مرزی با اهداف چندگانه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
21 بهره گیری از ضرایب انتشار در راستای ارزیابی و تخمین آلودگی هوا (منوکسید کربن) ناشی از انواع مدهای سفر(مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
22 بهینه سازی مدیریت آب در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از SDSS و الگوریتم ژنتیک در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
23 پایش مستمر منطقه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای اکولوژیکی،محیطی،GISو RS به منظور مدیریت اکوسیستم پایدار منطبق بر چرخه دمینگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
24 پایش و مدیریت انرژی مصرفی توسط سنجش از دور حرارتی باتلفیق GIS در ممیزی انرژی و تعیین الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
25 تاثیر بیکاری روستاییان برافزایش نابسامانی های اجتماعی در روستاها (نمونه موردی روستای شیخ علی اصغر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
26 تبیین الزامات امنیت پایداردرشهرهای مرزی براساس شاخصهای توسعه پایدارشهری مطالعه موردی استانهای شرقی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
27 تحلیل جغرافیایی شاخص های منتخب کیفیت زنذگی در بافت فرسوده شهری اهوازمطالعه موردی: محله یوسفی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
28 تحلیل ساختار کالبدی و فعالیتی بافت فرسوده شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
29 تحلیل فضایی – اجتماعی پیوند های مهاجرتی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 تحلیل فضایی جرایم شهری با استفاده از مدل بیضی انحراف معیار و کرنل (مطالعه موردی: سرقت های خشن در شهر اهواز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
31 تحلیل فضایی- مکانی جرم در شهرهای کوچک با تاکید بر آمایش سرزمین نمونه موردی: شهر ایذه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
32 تحلیلی بر شهر های سالم با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 تهیه نقشه گروههای خطر پذیر متاثر از الودگی هوای با بهره گیری از تلفیق GIS و AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
34 جاذبه های گردشگری بخش دهدز و چالش های پیشرو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
35 سطوح جامع پیشنهادی-کاربردی اصلاح تخریب زیست محیطی خلیج فارس (با تاکید بر آلودگی های نفتی و راهکارهای فنی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
36 سیاستگذاریهای جمعیتی قدرتهای فرامنطقه ای و لزوم شناسایی عوامل اساسی هویت ساز منطقه ای در تامین امنیت منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
37 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در فاز شناسایی مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی توسط تصاویر حرارتی ماهواره ای در تلفیق با GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
38 سیستم خبره مدیریت بحران جامع سیلاب بهینه شده با شبکه های عصبی بر بستری از تکنولوژی نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
39 سیمای شهرهای اسلامی- ایرانی با تأکید برمحله (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
40 شرح شهر تکنولوژی (هوشمند) و موانع شکل گیری آن در شهرهای ایران (نمونه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
41 شهر و جهانی شدن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
42 طبقه بندی کاربری/پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای (IKONOS) (محله کیانپارس اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
43 کاربرد ترکیبی روش فتوگرامتری پهپاد و موبایل مپینگ به منظور تهیه نقشه های چند بعدی با انواعLOD (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
44 مخاطرات کره زمین؛ جغرافیای ماندگاری یا انهدام بحثی در آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
45 مدخلی آسیب شناسانه بر برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین مناطق مرزی در کشور با نگاهی بر استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
46 مدیریت جامع سیلالاب شهری توسط مدلسازیهای GIS تلفیقی با دانش داده کاوی فضایی مبتنی بر چرخه دمینگ و بر اساس مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
47 مطالعات موردی شناسایی و کنترل آلودگی محیط زیست منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 معماری سیستم اطلاعات مکانی (GIS)هوشمند و کارآمد ، در جهت مدیریت زیر ساختها مبتنی بر CEM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
49 نقش ابزار سنجش از دو ر در پایش (مانیتورینگ) خشکسالی به منظور مدیریت و برآورد الگوی مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
50 نقش تلفیقی RS,GIS در توزیع و مسیریابی خطوط لوله های نفت و گاز با ملاحظات HSE در فاز صفر مطالعات لوله گذاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
51 نقش سیاستگذاریهای اقتصادی در مقاوم سازی بناهای حاشیه نشینان اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
52 نگاه اجمالی بر شهرنشینی شتابان و آسیب شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
53 نگرشی بر قابلیت ها و تنگناهای شهرهای جدیددر کشورها توسعه یافته و در حال توسعه در راستای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
54 واکاوی شاخص های کیفیت زندگی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
55 وضعیت کیفیت زندگی شهری در بندرعباس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
56 ویژگی های شهرهای خلاق با تاکید برشهرهای خلاق در ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری