دکتر امیرحسین قدرتی

دکتر امیرحسین قدرتی Department of Mathematics, Faculty of Science, Shahid Rajaee, Teacher Training
University, Tehran, ۱۶۷۸۵-۱۶۳, I. R. Iran

دکتر امیرحسین قدرتی

Dr. Amir Hossein Ghodrati

Department of Mathematics, Faculty of Science, Shahid Rajaee, Teacher Training University, Tehran, ۱۶۷۸۵-۱۶۳, I. R. Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.