دکتر زکریا فرج زاده

دکتر زکریا فرج زاده

دکتر زکریا فرج زاده

Dr. Zakaria Farajzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اقتصادی و زیست محیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
2 اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
3 اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 4، شماره: 2
4 اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 5
5 اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 4
6 اثرات سیاسی مالی دولت بر اقتصاد ایران با تاکید بر سیاست های ارزی کاربرد الگوهای عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 12، شماره: 47
7 اثرات کاهش یارانه مواد عذایی بر مصرف کنندگان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 20
8 انتشار آلاینده ها از مصرف انرژی: تجزیه شدت انتشار و عوامل تعیین کننده (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 9، شماره: 35
9 برداشتن موانع غیرتعرفه یی اقتصاد ایران و اثر آن برکشاورزی و رفاه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
10 پیش بینی قیمت چغندرقند در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 25، شماره: 1
11 تاثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
12 تحلیل اثر تجارت بر انتشار آلودگی در میان گروهی از کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 14
13 تحلیل اثر تعاونی های دامداران برایجاد اشتغال و تولید در استان فارس : کاربرد رهیافت رگرسیون خطی فازی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 10
14 تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی (کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
15 تحلیل راهبردی تامین مالی خرد و توان اشتغال زایی تعاونی های تولید استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 34
16 تحلیلی بر تأثیرپذیری رشد اقتصادی از مصرف انرژی و آزادسازی تجاری در کشورهای عضو اوپک با رویکرد خودرگرسیون برداری پنلی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 9، شماره: 29
17 تعیین کننده های صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
18 تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
19 تغییر اقلیم و تجارت کشاورزی در ایران: تحلیل داده-ستانده پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 37، شماره: 4
20 سنجش آسیب پذیری استان های ایران از تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 0
21 شاخص هایی برای سرمایه طبیعی: روند تغییرات و پیش بینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
22 شدت انرژی در اقتصاد ایران: اجزا و عوامل تعیین کننده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 15
23 عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 3
24 عوامل موثر بر شدت انتشار آلاینده های تولید بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
25 مطالعه ی تبادل میان اهداف بهره برداران و سیاست گزاران در مصرف آب: مطالعه ی موردی منطقه ی فسا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
26 مقایسه رهیافت های برنامه ریزی چندهدفی قطعی، فازی و امکان: مطالعه موردی بهره برداران استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
27 نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سنجش آسیب پذیری استانهای ایران از تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی