دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم

دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم

Dr. Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam

استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش گذاری متغیرها به عنوان شاخص انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در گندم نان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
3 ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امید‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 1
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان اصلاح شده در کشور از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 4
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات مرتبط با کیفیت نانوایی در ارقام تجارتی و لاین های امیدبخش گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
6 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه لاین های F۵ گندم تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 43
7 ارزیابی عملکرد دانه و روابط بین صفات لاین های خالص نوترکیب گندم نان (Triticum aestivum L.) حاصل از تلاقیSeriM۸۲/Babax در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
8 ارزیابی کیفیت دانه در لاین های اینبرد نوترکیب گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 11
9 ارزیابی کیفیت نانوایی ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از زیرواحدهای سنگین گلوتنین (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
10 ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم بومی ایران به نماتد سیستی گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
11 ارزیابی مورفولوژیکی و مبتنی بر نشانگر برای سنبله دهی در گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
12 ارزیابی و شناسایی اولیه لاین های برتر گندم نان در شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 4
13 Influence of salicylic acid nano-formulation on expression of peroxidase (۱۱۳-۱۱۴) genes and peroxidase and phenylalanine ammonia lyase in wheat cultivar susceptible to Heterodera filipjevi (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 4
14 برآورد اثرات هفت دهه آزادسازی ارقام بر افزایش عملکرد جو در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 40
15 برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
16 بررسی امکان گروه بندی ایستگاه های تحقیقاتی گندم براساس تعداد روز تا ظهور سنبله ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 4
17 بررسی پایداری عملکرد دانه و ارتباط بین برخی صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
18 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات گیاهی و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) سنبله بلند با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
19 بررسی سهم وزن دانه های پایه ای و انتهایی سنبلچه در عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 2
20 بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
21 تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
22 تاثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
23 تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 31
24 تجزیه پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک جنوب ایران با استفاده از مدل GGE Biplot (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
25 تجزیه ژنتیکی و تحلیل گرافیکی تلاقی های دای آلل گندم با استفاده از بای پلات (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 1
26 تعیین الگوی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی گندم ایران بر مبنای نشانگر مولکولی ISSR و صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 5، شماره: 1
27 چمران ۲، رقم جدید گندم نان با مقاومت قابل قبول به زنگ زرد و قهوه ای و حایز کیفیت نانوایی بالا، جهت کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
28 خلیل، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
29 روند تغییرات عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام گندم نان بهاره معرفی شده در سال های ۱۳۸۷-۱۳۳۰ در ایران (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 4
30 ساخت و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول در گندم (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 2
31 شوش، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، دارای کیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 1
32 کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 3
33 کیفیت دانه گندم نان آبی تولیدی کشاورزان در اقلیم گرم و خشک جنوب ایران در سالهای زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 1
34 گروه بندی تعدادی از ارقام تجاری گندم نان ( . Triticum aestivum L ) آبی در ایران بر اساس ویژگی های کیفیت دانه (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 2
35 مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
36 مهرگان، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، قهوه ای و سیاه، باکیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 1
37 ویژگیهای کیفیت دانه و رئولوژیکی خمیر وگروهبندی برخی ارقام تجاری گندم نان (.Triticum aestivum L) آبی بر اساس فرآورده های نهایی (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 39، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه درلاین های اینبرد نوترکیب گندم درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان متحمل به خشکی در شرایط اقلیمی منطقه سیستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های پیشرفته گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی کیفی ارقام گندم تولیدی زارعین در استان خوزستان در سال زراعی 1397-98 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 امکان سنجی بهبود خصوصیات کیفی آرد با اصلاح شرایط و زمان نگهداری پس از برداشت دو رقم سرداری و مهرگان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ- محیط در ژنوتیپ های گندم نان در مناطق گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ ×محیط و پایداری عملکرددانه درژنوتیپ های گندم نان مناطق گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی امکان استخراج پروتئین از کنجاله ارده و ارزیابی خصوصیات عملکردی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 بررسی تغییرات سرعت رشدمحصول و کربوهیدراتهای محلول ساقه درژنوتیپ های گندم نان تحت محدودیت رطوبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی روند بهبود تغییرات ژنتیکی عملکرد دانه و صفات فنولوژیک در 15 رقم گندم نان معرفی شده از سال 1389-1309 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی روند تغییرات عملکرد و شاخص برداشت در15 رقم گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 بررسی قرابت دو گندم پوشینه دار با تعدادی گندم دی، تترا و هگزاپلوئید توسط مارکر SSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 بررسی کیفیت نانوایی ارقام تجاری گندم نان در شرایط نرمال و تنش گرما (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی و انتخاب در تودهها و نسل های در حال تفکیک گندم نان با کشت دو نسل در سال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 بررسی و انتخاب در نسل های در حال تفکیک گندم نان وارزیابی لاین های خالص در شرایط تنش خشکی (کم آبیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 پاسخ تاج پوشش، محتوای کلروفیل برگ و عملکرد بیولوژیک در 10 ژنوتیپ گندم نان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان مبتنی بر روشهای تک متغیره در اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
18 پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان مبتنی بر روشهای رگرسیونی و ناپارامتریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
19 تاثیرتنش خشکی برخصوصیات مورفو - فیزیولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تأثیر تنش خشکی بر هدایت روزنه ای، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه در 10 ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 تجزیه اجزای واریانس ژنتیکی تحمل به تنش گرما در گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
24 تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش گرما در جمعیتF3 تلاقی ویبیل 1×شیرودی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی عملکرد دانه ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
26 تجزیه و تحلیل چند متغییره برای صفات کیفی مؤثر در کیفیت نانوایی ارقام تجارتی و لاینهای امید بخش گندم نان کشت شده در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تعیین پتانسیل و تخمین تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در ارقام گندم نان تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 تنوع ژنتیکی، قابلیت توارث و ضرایب همبستگی و فنوتیپی عملکرد دانه، اجزاء آن و برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک در ژنوتیپ های گندم نان با سنبله های بلند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 گروهبندی و مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
30 مطالعه روند تغییرات خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرددانه ارقام گندم نان بهاره معرفی شده درطی سالهای 1387-1309 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 مطالعه صفات مورفولوژیک لاینهای سینتتیک گندم با استفاده از همبستگی صفات و تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
32 مقایسه متابولیکی قندها در ارقام تجاری گندم نان در شرایط تنش گرما (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران