دکتر فرزاد افشاری

دکتر فرزاد افشاری استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

دکتر فرزاد افشاری

Dr. Farzad Afshari

استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل به بیماری زنگ قهوه ای در ژنوتیپ های منتخب گندم نان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 1
2 ارزیابی مقاومت به زنگ زرد (Puccinia striiformis West) در برخی ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
3 اولین گزارش از بیماری زائی زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) بر روی ژن Sr۲۵ در اردبیل٬ شمالغرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 1
4 اولین گزارش از پرآزاری عامل زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) برای ژن های مقاومت Yrsp ، Yr۱ و Yr۳ در اردبیل، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 3
5 اولین گزارش از شکسته شدن ژن مقاومت Sr۳۱ در اردبیل توسط بیمارگر زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 1
6 بررسی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در میزان کلونیزه کردن ریشه ارقام مختلف گندم و ایجاد مقاومت القایی علیه زنگ قهوه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
7 بررسی تنوع ژنوتیپ های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 1
8 بررسی کیفیت تصمیم گیری مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن در مجتمع های آموزشی و پرورشی شهرستان ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 15
9 بررسی مقاومت تدریجی (Slow rusting) در برخی از لاین های پیشرفته گندم نسبت به زنگ ساقه (Puccinia graminis f. sp. tritici) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 3
10 بررسی وضعیت بیماری زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 3
11 بررسی ویژگی های ژرم پلاسم گندم دیم جهت مقاومت به بیماری زنگ زرد در اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 2
12 تفکیک فاکتورهای بیماری زایی در پنج نژاد پر آزار زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f.sp. tritici) و شناسایی منابع مقاومت نسبت به آنها (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
13 ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم Puccinia graminis f.sp. Tritici و واکنش ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
14 شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن Lr34/Yr18و ارزیابی مقاومت به زنگ‌ قهوه‌ای و زنگ زرد در ارقام و لاین‌های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 2
15 فاکتورهای بیماریزایی Puccinia triticina Eriksoon عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم در استان گلستان در سال های 1381-1386 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
16 مطالعه تنوع پاتوتایپ ها و فاکتورهای بیماری زایی قارچ Puccinia triticina Eriksson عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 3
17 مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS۱ (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 2
18 مطالعه ی میزان کلونیزاسیون ریشه و کاهش بیماری زنگ برگی گندم در برهمکنشهای جدایه باکتری Pseudomonas fluorescens، رقم گندم و قارچPuccinia triticina (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
19 واکنش ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان آبی نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 4
20 واکنش گیاهچه ای و گیاه کامل تعدادی از لاین های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های گندم هگزاپلوئید نان نسبت به بیماری زنگ زرد در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 استفاده از نشانگرهای مولکولی برای بررسی حضور جایگاههای ژنیSr و 2 Lr67 ،Lr46/Yr 29تعدادی از لاینهای گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اندازه گیری پیوسته پارامترهای خاک در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 بررسی اجزاء مقاومت بیماری زنگ قهوه ای در لاین های امید بخش گندم مربوط به اقلیم های گرم و خشک جنوب و مرطوب شمال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بررسی بیماری زایی جدایه های عامل بیماری زنگ سیاه گندم جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور بر روی ژنهای Sr42، Sr 26 و SrTr6A (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 بررسی بیماری زنگ قهوه ای جو و تنوع ژنتیکی آن در چند استان ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 بررسی تفاوت ژنهای بیماریزایی و پاتوتیپهای Puccinia triticina عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم در منطقه سمنان در سال 1392 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 بررسی حضور لوکوسهای ژنیSr و 24 Lr34/Yr18/pm38 در ارقام گندم در دست معرفی چهار اقلیم کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی ژنتیکی مقاومت لاینهای امیدبخش گندم در مرحله گیاهچه ای نسبت به نژاد بیماریزای زنگ قهوه ای گندم (MCNMD) در منطقه ساری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 بررسی مقاومت تعدادی ازارقام تجاری و لاین های مهم گندم به 4پاتوتیپ قارچPuccinia striformiss f.sp. Tritici درگلخانه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 تاثیر ماشین مرکب زیرشکن - چیزل بر عملکرد محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 تعیین فاکتورهای بیماریزایی عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم Puccinia triticina درتعدادی ازجدایه های مناطق شمال ایران درسال 1390 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 تعیین منابع مقاومت به رنگ سیاه نژاد Ug99 درارقام گندم نان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 تعیین نژادهای فیزیولوژیک عامل بیماری زنگ زرد گندم Puccinia striiformis f.sp. Tritici جداشده از نیشابور طی سال زراعی 96-1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
15 ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ زرد گندم در چند منطقه ایران در سال 1390 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 ژنهای بیماریزایی و پاتوتیپهایPuccinia triticinaعامل بیماری زنگ قهوهای گندم در مناطق مختلف ایران در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 شناسایی ژن های مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای گندم در گروهی از خزانه های سیمیت در مرحله گیاهچه ای و بررسسی مقاومت آنها در مرحله گیاه کامل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 مطالعه تنوع تایپ ها و فاکتورهای بیماری زایی قارچ Puccinia striiformisWest. f.sp. Tritici عامل بیماری زنگ زرد گندم درایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
19 مطالعه ژنتیک مقاومت لاینهای امیدبخش گندم نسبت به نژاد بیماریزای زنگ قهوهای گندمMRTRS درمنطقه گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 مطالعه ژنتیکی عامل بیماری زنگ زرد گندم و میزبان آن در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
21 مطالعه فاکتورهای بیماریزایی عامل بیماری زنگ زرد گندمPuccinia striiformis f.sp. tritici درمنطقه غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
22 مطالعه نحوه توارث طول دوره کمون درگندم نان نسبت به زنگ قهوه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 مقاومت به بیماری زنگ زرد گندمPuccinia striiformis f.sp. Tritici درژنوتیپ های گندم مناطق معتدل درمرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
24 مقایسه عملکرد و خصوصیات زراعی لاینهای مصنوعی گندم در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی