دکتر داراب حسنی

دکتر داراب حسنی استاد، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

دکتر داراب حسنی

Dr. Darab Hassani

استاد، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پایه و رقم در تکثیر گردو (.Juglans regia L) با استفاده از پیوند هیپوکوتیل (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 1
2 اثر زمان پیوند، آنتی اکسیدان و تنظیم کننده های رشد بر ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglans regia L) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 2
3 ارزیابی فنولوژیکی و پومولوژیکی برخی ژنوتیپهای امیدبخش سیب (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 4
4 امکان کنترل کرم خراط در باغ های گردو با استفاده از فرمون جنسی به روش شکار انبوه حشرات نر آفت (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
5 Effects of Scion Cultivar, Rootstock Age and Hormonal Treatment on Minigrafting of Persian Walnut (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 2
6 Morpho-physiological performance of seven short-day and day-neutral strawberry cultivars in the soilless culture (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 10، شماره: 1
7 Persian Walnut Phenology: Effect of Chilling and Heat Requirements on Budbreak and Flowering Date (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 4، شماره: 2
8 The histology of minigrafting of Persian walnut trees cv. Chandler (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی اثر اکسین و اسید جیبرلیک در افزایش راندمان پیوند وصله ای در تعدادی از ارقام گردو (Juglans regia) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
10 بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
11 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه Ferula assa-foetida L. در جنوب شرق ایران، با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی رابطه برخی صفات با باردهی در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های گردو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
13 بررسی روند تشکیل بافت ناحیه پیوند در ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglansa regia L) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 1
14 بررسی سطوح پلوئیدی در گونهها و هیبریدهای بین گونهای گردو با روش فلوسیتومتری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
15 تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
16 تعیین برخی ویژگی ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 1
17 تعیین و ارزیابی بهترین روش سرشاخه کاری درختان نامرغوب گردو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 15
18 حساسیت نسبی چهارده ژنوتیپ امیدبخش سیب بومی به پوسیدگی سیاه میوه Diplodia seriata و ارتباط آن با برخی صفات فیزیکوشیمیائی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 89، شماره: 2
19 سطوح نسبی مقاومت به بلایت باکتریایی در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های انتخابی گردو (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 2
20 لزوم ارزیابی مقاومت اندام های مختلف گردو به منظور انتخاب ارقام مقاوم به بلایت باکتریایی * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 4
21 معرفی پکان (Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch) برای استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 2
22 معرفی مدل های ریاضی براورد عملکرد محصول و میزان خسارت برآمده از چند عامل مهم خسارت زا در باغ های گردو (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های گردو بومی جنوب استان همدان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی در تعدادی از ارقام انگور بومی تاکستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 ارزیابی پایداری ژنوتیپ های الیت جو در آزمایشات سازگاری عملکرد منطقه سرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه دیپلوئید با نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ارزیابی خصوصیات میوه حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام جدید گردو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 ارزیابی دو ساله خصوصیات حسی ژنوتیپ های امید بخش و دو رقم تجاری سیب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 ارزیابی زمان گلدهی در ارقام و ژنوتیپ های مختلف گردو جهت انتخاب گرده افشان مناسب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی ژنتیکی منابع پارادوکس (یک هیبرید ارزشمند گردو) در ایران بر اساس صفات مورفولوژیکی برگ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 ارزیابی لاین های جو در آزمایش مقدماتی عملکرد در مناطق سرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
10 اندازه گیری غلظت عناصر ماکرو و میکرو در بافت میوه برخی ژنوتیپ های امیدبخش و ارقام تجاری سیب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اولین گزارش از ارقام بلوبری و تمشک وارد شده به ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 Genetic evaluation of Paradox (a valuable walnut hybrid) resources in Iran based on leaf morphological traits (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
13 بررسی اثرات مستقیم وغیر مستقیم برخی صفات بر وزن میوه در سیب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 بررسی تاثیر آنتی اکسیدان ها و سبززدایی پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 بررسی تاثیر قطر پایه و طول پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی تاثیر موقعیت جوانه پیوندک بر ریزشاخه پیوندی گردو Juglansa regia L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
17 بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه برخی ژنوتیپ های انتخابی سیب در دوره انبارمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
18 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام محلی انگور استان کردستان با استفاده از نشانگر های مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
19 بررسی رابطه برخی عوامل با سرمای دیررس بهاره در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های گردو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی رابطه بین سطح برگ و تعداد میوه در برخی از ارقام و ژنوتیپ های گردو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی زمان برگ دهی و گل دهی درتعدادی از ژنوتیپ های امید بخش گردو ( . Juglans regia ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
22 بررسی علل ریزش جوانه های گل و کاهش محصول درختان پسته در سال 1397 در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
23 بررسی میزان پروتئین، روغن و اسیدهای چرب برخی ارقام گردو (Juglans regia L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 تاثیر نوع رقم پیوندک در ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglansa regia L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
25 تعیین آلل های خودناسازگاری برخی ارقام و ژنوتیپ های آلو ژاپنی Prunus salicina Lindl موجود در کشور با روش PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 تعیین میزان خودسازگاری وگرده دهنده های مناسب ارقام تجاری بادام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ های برتر گردو ( Juglans regia L. ) در قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
28 طیف غالب پاسخ آکوستیک گردو به ضربه غیرمخرب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
29 مدلی برای برآورد پتانسیل تولید درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 مطالعه تنوع ژنتیکی کلکسیون گردوی کشور با استفاده از صفات موفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 مطالعه فتوسنتز و کارایی مصرف آب در ارقام انگوربومی تاکستان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
32 مقایسه صفات بین ارقام و ژنوتیپ های گردوی کاشته شده در کرمان در دو سال متمادی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران