دکتر حمید عبداللهی

دکتر حمید عبداللهی دانشیار، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

دکتر حمید عبداللهی

Dr. Hamid Abdollahi

دانشیار، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جذب برگی عناصر غذایی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه رقم های "به" پیوندی روی پایه ولیک (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 2
2 اثر نمک های نیترات آمونیوم و کلرورکلسیم در پرآوری و بهبود کیفیت شاخساره های درون شیشه پایه های پررشد گلابی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 2
3 ارتباط سطح مقاومت به بیماری آتشک (Erwinia amylovora) با تنش اکسیداتیو کلروپلاستی و میتوکندریائی در دو رقم گلابی هاروسوئیت و بارتلت (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 1
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 1
5 ارزیابی مقدماتی گونه های مختلف گلابی (.Pyrus spp) بر اساس خصوصیات متمایزکننده بذر، میوه و رشد اولیه دانهال ها (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 4
6 Comparative study of two pear cultivars to PEG-induced osmotic stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 8، شماره: 1
7 Pregnant Women and Infants Infected with SARS-COV-۲: A Brief Overview (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 9، شماره: 2
8 Radiomic Feature Reproducibility: The Impact of Inter-Scanner and Inter-Modality Variations (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 6
9 بافت شناسی تولید رادیکال های فعال اکسیژن در تنش اکسیداتیو برهمکنش ژنوتیپ های به (.Cydonia oblonga Mill) با باکتری عامل بیماری آتشک (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 39، شماره: 1
10 بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانت و فنل کل در برخی ارقام گلابی آلوده شده به بیماری آتشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
11 بررسی رشد، تکثیر و ریشه زایی ارقام مختلف گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
13 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و تغییرهای ریخت شناسی در برخی گلابی های پررشد آلوده به باکتری عامل بیماری آتشک در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
14 بررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 90
15 بهینه سازی روش ریزازدیادی درون شیشه ای برخی پایه های پر رشد گلابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
16 تجزیه کلروفیل پوست میوه و مشتقات آن، شاخصی معتبر در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی(Pyrus communis L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 3
17 تظاهر ژن کلروپلاستی ‏psbA‏ در رقم های حساس و متحمل گلابی در واکنش به حمله عامل بیماری ‏آتشک و بازدارندههای زنجیره الکترونی کلروپلاست و میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 3
18 تعیین بهترین گرده دهنده برای رقم جدید به (Cydonia oblonga Mill.) ویدوجا (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 34، شماره: 2
19 تعیین رابطه ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های درخت به جمع آوری شده از مراکز پیدایش و تنوع این گونه با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 2
20 تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
21 خصوصیات رویشی و زودباردهی برخی ارقام تجاری گلابی اروپائی متحمل به بیماری آتشک روی پایه های نیمه پاکوتاه کننده پیرودوارف® و OH × F۸۷TM (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 1
22 خصوصیات مورفولوژیکی وبیوشیمیائی میوه وارتباط آن باصفات ارگانولپتیک دربرخی ارقام بومی و وارداتی گلابی(.Pyrus communis L) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 2
23 رشد و جذب عناصر غذائی در ارقام تجاری گلابی روی پایه های بذری، پیرودوارف® و OH × F۶۹ (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 4
24 سازکارهای آنزیمی ضداکسایشی در برخی پایه های بذری و همگروه تجاری گلابی در واکنش به تنش کسر آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 2
25 شناسایی نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی موثر در تمایز و شناسایی رقم های تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش درخت به (Cydonia oblonga Mill.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 1
26 شناسایی و تعیین ویژگی‎های ژنومی آلل‎های خودناسازگاری در گونه‎های وحشی گلابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
27 عوامل موثر تعیین بلوغ تجاری میوه در ارقام مختلف گلابی (Pyrus communis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
28 گزینش مقدماتی تعدادی از پایه‌های گلابی برای تحمل به تنش کسر آبیاری بر اساس شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 35، شماره: 2
29 مقایسه اثرات پا کوتاه کنندگی دو پایه زالزالک و به روی چند رقم تجارتی گلابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
30 مقایسه باردهی و کارآئی عملکرد ارقام تجاری گلابی روی پایه نیمه پاکوتاه پیرودوارف (Pyrodwarf) (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 4
31 مقایسه رشد و عملکرد برخی ارقام تجاری گلابی روی دو پایه پاکوتاه ولیک (Crataegus atrosanguinea) و کوئینس A (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 34، شماره: 1
32 واکنش فلورسانس کلروفیل در ارقام گلابی حساس و متحمل به بیماری آتشک در شرایط کلروپلاستی فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 34، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 APPLICATION OF FRACTIONAL ORDER PID TO TEMPERATURE CONTROL OF BATCH POLYMERIZAION REACTOR (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 APPLICATION OF FRACTIONAL ORDER PID TO TEMPERATURE CONTROL OF METHYLE METHACRYLATE POLYMERIZAION IN A BATCH REACTOR (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 اثر گلوتارآلدهید بعنوان بازدارنده زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست بر توسعه بیماری آتشک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 اثر متیلویولوژن بعنوان بازدارنده زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست روی توسعه بیماری آتشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 اثر ملاتونین بر ویژگیهای مورفولوژی دوپایه گلابی درگزی و پیرودوارف در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثرات ژنوتیپ و محیط کشت پایه بر رشد و شاخه افزایی به (Cydonia oblanga Mill) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 ارزیابی اثر اسانس آویشن وحشی ( Thymus serpyllum ) مناطق شمال غربی ایران بر فعالیت دو باکتری باسیلوس آنتراسیس V770-NP1-R و اشرشیاکلی O157:H7 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 ارزیابی ارقام گلابی به بیماری آتشک با مارکرهای تخصصی SSRs و خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی شماری از ارقام گلابی (Pyrus communis) بومی ایران بر اساس دستورالعمل DUS (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 ارزیابی ژنتیکی برخی از ارقام به (Cydonia oblonga Mill.) استان اصفهان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 ارزیابی ژنتیی برخی از ارقام به (Cydonia oblonga Mill) بومی استان خراسان با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 ارزیابی فنوتیپی برخی از ارقام بومی گلابی (Pyrus spp.) با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 ارزیابی مقاومت پایه ی جدید نیمه پاکوتاه کننده گلابی pyrodwarf همراهب ا تعدادی پایه های دیگر نسبت به بیماری آتشک (Erwinia amylovora) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به ( Cydonia oblonga ) نسبت به بیماری آتشک در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 استقراروریزازدیادی ارقام گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 Designing a diagnostic PCR kit for detection of yersiniosis (Yersinia ruckeri) in rainbow trout in Iran (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان
18 SSRs شناسایی و بررسی ژنتیکی بین ارقام و گونه های گلابی با نشانگر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 بررسی اثرات ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر شاخه افزایی درون شیشهای ارقام به ( Cydoniaoblanga Mill ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
20 بررسی اثرات غلظت و زمان تیمار با موتاژن سدیم آزید بر امکان ایجاد موتانتهای مقاوم به بیماری آتشک گلابی در ارقام هرودلایت و تاشکندی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 بررسی ارتباط خصوصیات رویشی با مقاومت به بیماری آتشک (Fire Blight) در ژنوتیپهای به (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی الگوی تجمع مواد فنولی و فلاونوییدی در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی امکان دستیابی به Marker-assisted selection(MAS)برای صفت مقاومت به بیماریPVYدر توتون با استفاده ازمارکرهای ریزماهواره.(Microsatellites) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 بررسی برخی از خصوصیات فتوسنتزی و مورفولوژیک در پایه های درگزی و پیرودوارف گلابی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی پلی مورفیسم ارقام متحمل و حساس توتون نسبت به بیماری ویروس Yسیب زمینی(PVY)با SSR استفاده از نشانگرهای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
26 بررسی تاثیر اسید سالسیلیک روی تحمل به شوری در پایه های نیمه پاکوتاه کننده گلابی Pyrus communis در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی تغییرات ماکروالمنتها در ریزازدیادی دو پایه گلابی پا کوتاه کننده ومقاوم به آتشک گلابی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام ایرانی درخت به (Cydonia oblonga Mill) با استفاده از مارکر ملکولی RAPD (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 بررسی تنوع ژنتیکی خوشه ژنی هارپین در جدایه های باکتری Erwinia amylovora (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی در خوشه ژنی ams در جدایه های باکتری Erwinia amylovora (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 بررسی رادیکال فعال اکسیژن در ارقام به(Cydonia oblonga)در مقابله با عامل بیماری آتشک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی رفتار متفاوت سیستم SAR دو گونه سیب و گلابی در تحریک با اسید سالیسیلیک در حضور باکتری Erwinia amylovora (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 بررسی ریز ازدیادی درون شیشه ای برخی از ارقام به ( Cydonia oblonga ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
34 بررسی غلظت عناصر غذایی، میزان کلروفیل، ترکیبات کارتنوییدی و خصوصیات فتوسنتزی برگ در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L. و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 بررسی کاربرد ملاتونین خارجی بر روی ویژگی های مورفولوژی دو پایه گلابی درگزی و پیرودوارف در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 بررسی میزان رشد رویشی و موفقیت پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی میزان کلسیم و سفتی بافت میوه دو رقم KS۶ و KS۸ گلابی آسیایی ( Pyrus serotina (Rehd. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بررسی همبستگی میان برخی خصوصیات رویشی درخت به (Cydonia oblonga Mill.) با بیماری آتشک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 پاسخ ژنوتیپهای به،(Cydonia oblonga)به اسیدسالیسیلیک در شرایط حمله باکتری عامل بیماری آتشک(Erwinia amylovora) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 تغییرات خصوصیات فیزیکی وبیوشیمیایی پس از برداشت 01 ژنوتیپ به Cydonia oblonga غرب کشور طی نگهداری در سردخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 جداسازی عامل رونویسی ژن های تولید کننده آنتوسیانین ( MYB10 ) از ارقام دو گونه سیب گوشت قرمز و نیمه گوشت قرمز ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
42 جداسازی و ارزیابی تنوع ژنتیکی کلاسهای مختلف ژن PR3 از خانواده ی Chitinase ها در گونه های مختلف درختان میوه ی دانه دار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 جداسازی، تعیین توالی و مقایسه ی ژن PR1a در تعدادی از ارقام گونه های سیب، گلابی و به (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 خصوصیات بافت شناسی و میوه شناسی کلاسترهای سلول اسکلرئید در شماری از ارقام گلابی بومی و اروپایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 در ارقام گلابی کلکسیون ملی ایران با استفاده از S ردیابی و ارزیابی فراوانی آلل خودناسازگاری 1روش پی.سی.آر- آر.اف.ال.پی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
46 رفتار پایه های جدید نیمه پاکوتاه کننده گلابی سری الدهم x (OHXF) در پاسخ به حمله عامل بیماری آتشک (Erwinia amylovora) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 سازماندهی سیستم جامع شناسایی آللهای خودناسازگاری در ارقام گلابی با استفاده از مارکر پی.سی.آر- آر.اف.ال.پی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
48 شناسایی آللهای خودناسازگاری در تعدادی از ارقام گلابی نواحی شرق ایران و آسیای مرکزی با استفاده از روشهای مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
49 شناسایی آللهای خودناسازگاری در چند رقم گلابی بومی کلکسیون ملی با استفاده از تکنیکهای مولکولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 کاربرد سیستم درون شیشه به منظور مطالعه اثر متقابل باکتری Erwinia amylovora با گیاهان میزبان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 مطالعات اولیه و هیبریداسیون کنترل شده جهت دستیابی به ارقام گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd. مقاوم به آتشک Erwinia amylovora (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 مطالعه الگوی تولید گونههای مختلف رادیکال فعال اکسیژن در پاسخ به حمله بیماری آتشک Erwinia amylovora در گلابی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
53 مطالعه بیان ژن کلروپلاستی psbA در واکنش به حمله عامل بیماری آتشک در ارقام حساس و متحمل به بیماری گلابی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 مطالعه تحریک سیستم SAR توسط اسید سالیسیلیک روی فعالیت آنزیم کاتالاز در میزبان های مختلف باکتری Erwinia amylovora (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
55 مطالعه رفتار آنزیم کاتالاز در پاسخ به تنش شوری در شماری از ارقام و پایه های بومی و وارداتی انگور (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
56 مقایسه اثر کاربرد هورمون های تنظیم کننده رشد ٍNAA ، IBA ،LAA بر خصوصیات ریشه زدایی دو رقم مهم گلابی مهم گلابی شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
57 مقایسه ضریب پرآوری ارقام مختلف گلابی در محیط درون شیشه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 ویژگی های ژنومی ریبونوکلئازهای خودناسازگاری (S-Rnases) در ارقام و ژنوتیپ های Pyruscommunis (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
59 ویژگیهای ژنومی ریبونوکلئازهای خودناسازگاری جدید در رقم تجاری و اصلاحی گلابی اروپایی Kaiser_Beurre´Bosc (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران