دکتر رسول بخشی دستجردی

دکتر رسول بخشی دستجردی

دکتر رسول بخشی دستجردی

Dr. Rasoul Bakhshi Dastjerdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار حقیقی کارکرد بانک به عنوان خالق نقدینگی از مجاری وام دهی و استمهال صوری مطالبات غیرجاری: رهیافت DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 4
2 اثرات خلق پول برون زا در اقتصاد کلان با در نظر گرفتن بازار بین بانکی با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 1
3 ارزیابی شکاف از وضعیت پایا در سیاست گذاری ها برای اقتصاد ایران شبیه سازی یک الگوی تعادل عمومی نسل های هم پوشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 53
4 استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازی ها: کاربردی از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
5 Time Preference and its Effects on Intertemporal (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 34، شماره: 1
6 بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 2
7 بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران:رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 44
8 بررسی تاثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چار چوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران (۱۳۸۶ -۱۳۵۰) کاربردی از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 1
9 تاثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 3
10 تاثیر سناریوهای متفاوت سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بر متغیرهای تولید و اشتغال :مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 3
11 تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو های بیولی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 2
12 تحلیل بلندمدت و کوتاه مدت آثار تامین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
13 تحلیل تطبیقی تاثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض‎الحسنه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
14 تحلیل عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
15 تحلیل مقایسه‎ای آثار استقراض از بانک مرکزی، اوراق ‎قرضه و اسناد خزانه‎ اسلامی جهت تامین ‎مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 19، شماره: 38
16 تحلیلی از اثر تکانه‌های سیاست‌های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
17 تخمین کشش سرمایه انسانی درالگوی رشد اوزاوا ـ لوکاس برای اقتصادایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
18 تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازی های دیفرانسیلی خطی درجه دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
19 سیاست پولی بهینه ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 1
20 کالیبراسیون مدل های پس انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 3
21 مدل سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 3
22 مدلسازی الگوی رفتار بین نسلی از عملکرد بانکداری ذخیره ی جزیی با تاکید بر رهیافت موریس آله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
23 مطالعه ی تاثیر کنز برسطح تولید و رفاه در اقتصاد ایران طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 4
24 نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نظری تعامل بین عدالت و رشد اقتصادی و نظریه اقتصاد اسلامی کاربردی از دیدگاه بهینه یابی پویا (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه