دکتر عبدالاحد غیبی

دکتر عبدالاحد غیبی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عبدالاحد غیبی

Dr. Abdolahad Gheibi

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A semantic search on the words "poor" and "rich" in Nahj al-Balaghah Inspired by the semantic method of "Toshihko Izutsu" [In Persian] (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 4، شماره: 2
2 اثر المذهب الفاطمی فی شعر موید الدین الشیرازی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 11، شماره: 1
3 ادبیات دیجیتال در ایران و کشورهای عربی (تحلیل تطبیقی نمونه هایی از آثار) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 3
4 الاتصال غیر اللفظی فی روایه موت صغیر لمحمد حسن علوان دراسه سیمیولوجیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 12، شماره: 23
5 بارقه های عفت در عاشقانه های ابراهیم ناجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 7
6 بازتاب قرآنی امر به معروف و نهی از منکردر شعر معروف رصافی شاعر معاصر عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 1، شماره: 1
7 بازتعریف هویت شناسانه مفهوم وطن در رمان «التائهون اثر امین معلوف» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 21
8 بازخوانی اهداف تقیه در شعر سنایی غزنوی و شریف رضی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 3
9 بررسی تطبیقی اندیشه های اصلاح طلبانه «سید جمال الدین اسدآبادی» و «معروف رصافی» (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 6
10 بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 4
11 بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 13
12 بررسی تقابل سنت و مدرنیته در رمان "قلب اللیل" نجیب محفوظ (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 10، شماره: 33
13 بررسی روان شناختی تصویرپردازی های هنری در سوره آل عمران (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 16، شماره: 30
14 بررسی رویکردهای جدید ابن مالک در پاره ای از قواعد نحوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی نشانه شناسانه کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکلامی در رمان «فرانکشتاین فی بغداد» اثر احمد سعداوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
16 تاویل موجبه به سالبه آیات در استثنای به الا در قرآن و تاثیر معنایی آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 11
17 تجدید و نوگرایی در شعر شاعران نوکلاسیک مصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 3، شماره: 5
18 تحلیل بلاغی سوره " قلم" با تکیه بر الگوی سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 5، شماره: 9
19 تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 9، شماره: 19
20 تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 14، شماره: 50
21 تحلیل رمان اقودک الی غیری از عائشه ارناووط بر اساس نظریه حس مکان (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 14، شماره: 1
22 تحلیل زبان شناختی سازمان متن روایی «لن اعیش فی جلباب ابی» اثر احسان عبدالقدوس بر اساس الگوی حل مساله مایکل هوئی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 10، شماره: 17
23 تحلیل عنصر عاطفه در رمان «علی خطی مجهول» اثر الخنساء عباس الشهاب بر اساس نظریه بافت درون زبانی فرث (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 12، شماره: 41
24 تحلیل نشانه شناسی قصیده «المتنبی» جواد الحطاب با تکیه بر نظریه نشانه شناسی شعر مایکل ریفاتر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 21، شماره: 40
25 تصویر المراه العربیه المهاجره فی روایه "بروکلین هایتس" لمیرال الطحاوی (دریافت مقاله) فصلیه دراسات الادب المعاصر دوره: 15، شماره: 58
26 جلوه های تاثیرپذیری میرال الطحاوی از فروغ فرخزاد در رمان بروکلین هایتس (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 24
27 خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان موت صغیر اثر محمد حسن علوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای ادب عربی دوره: 2، شماره: 3
28 خوانش قصیده «رحله ثانیه لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانهشناسی مایکل ریفاتر (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 12، شماره: 43
29 خوانش نشانه شناسانه نمادهای آب و آتش در شعر شفیعی کدکنی و آدونیس بر اساس الگوی «چارلز پیرس» (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 4
30 خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 20
31 دراسه اسلوبیه لتصویر التشاوم لدی فدوی طوقان قصیده خریف ومساء نموذجا (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 14، شماره: 26
32 دراسه الاستعاره المضمونیه فی التشکیل البصری لاشعار "علی جعفر العلاق" نموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 2
33 دراسه الفن المسرحی فی الادب العربی القدیم والحدیث (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 9، شماره: 4
34 دراسه دلالیه لحرکه الضمه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 11، شماره: 20
35 دراسه مقالات مجله آفاق الحضاره الاسلامیه من منظار تحلیل المحتوی والاحصاء (من المجلد ۱۳ حتی العدد الاول من المجلد ۱۹) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 21، شماره: 1
36 دراسه نقدیه لاشکالیات اللفظ والمعنی ونظریاتها فی اللغه العربیه (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 16، شماره: 4
37 سیاست و پیامدهای چهره ژانوسی مدرنیته در ادبیات معاصرعراق با تکیه برحقوق بین الملل (مطالعه موردی: کاظم السماوی و شیرکو بیکس) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 9، شماره: 1
38 سیمیائیه التواصل غیراللفظی فی روایه حرب الکلب الثانیه لابراهیم نصرالله (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 2، شماره: 2
39 سیمیائیه الشخصیه فی روایه "فرانکشتاین فی بغداد" وفقا لنظریه فیلیب هامون (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 3، شماره: 1
40 کاربست معنامند نما در ترکیب بندی های سینمایی رمان «اقودک الی غیری» از عائشه ارناووط (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 15، شماره: 1
41 کاربست نظریه نشانه شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده «خذ ورده الثلج خذ القیروانیه» سعدی یوسف (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 13، شماره: 1
42 لغه الصوصمتیه فی اشعار عدنان الصائغ(دیوان تابط منفی نموذجا) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 3
43 مشترکات عرفانی در شعر محمد حسین شهریار و آثار جبران خلیل جبران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 239
44 مفاهیم مشترک در شعر شاعران عراقی در تبعید (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
45 نامه های عاشقانه «غلامحسین ساعدی» به «طاهره کوزه‎گرانی» و «غسان کنفانی» به «غاده السمان» (مطالعه ای تطبیقی در ادبیات اعترافی) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 1
46 نشانه شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان «مصائر کونشرتو الهولوکوست والنکبه» از ربعی المدهون (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 59
47 نشانه شناسی رنگ ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریه پیرس (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 12، شماره: 25
48 نشانه شناسی شخصیت زن در اشعار نزار قبانی با تکیه بر نظریه فیلیپ هامون (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 15، شماره: 4
49 نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 11، شماره: 38
50 نقد و تحلیل برداشت معنای مرگ از واژه حین در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس نظریه ی معنی (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 1، شماره: 1
51 واکاوی ایقاع نبر و تنغیم در جزء 30 قرآن کریم (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 2، شماره: 2
52 واکاوی تکنیک های داستانی در رمان فمینیستی«بروکلین هایتس» اثر «میرال الطحاوی» (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 7، شماره: 24
53 واکاوی وجوه معنایی دو حرف لا و لن در قرآن کریم (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 17
54 هویت اسلامی - عربی و استکبارستیزی در اشعار فاروق جویده و نقش او در بیداری اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی سیمای امام سجاد (ع) و زینب کبری (س) در اشعار ابوالحسن خلیعی و سروش اصفهانی (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
2 بررسی تطبیقی سیمای حضرت فاطمه زهراء (س) در اشعار علاءالدین حلی و ابن حسام خوسفی (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
3 بررسی تطبیقی طبیعت در شهر منوچهری دامغانی و بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 بررسی مضامین مشترک در ضرب المثل های عربی و ترکی آذری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
5 تاثیر سیاست و فرهنگ ایرانی در حکومت عباسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
6 تجلی آموزه های تربیتی اسلام درقصیده برده بوصیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
7 سیمای حضرت فاطمه (س) در شعر دوره عباسی با تکیه بر آثار سه شاعرشیعی؛ سیدحمیری،منصورنمری و دعبل خزاعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
8 مطالعه تطبیقی مفهوم نوستالژی در اشعار ابراهیم ناجی و فریدون مشیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
9 منزلت علم و دانش در اشعار حافظ ابراهیم و ملک الشعرا بهار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
10 نقد زبان شناختی ترجمه عربی دیوان فروغ فرخزاد اثر مریم العطار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران