دکتر مرتضی قائمی

دکتر مرتضی قائمی استاد زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

دکتر مرتضی قائمی

Dr. Morteza Ghaemi

استاد زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 التناص بین دیوان ابی العتاهیه و نهج البلاغه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 4، شماره: 9
2 امام علی (ع) و مدیریت عواطف در خطبه‌های «شقشقیه» و «جهاد» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 6، شماره: 11
3 انعکاس شخصیت امام علی(ع) در شعر سید حمیری و مقایسه آن با سیمای انسان کامل در اشعار ناصرخسرو (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 7، شماره: 27
4 Methodology of translation of the conceptual metaphors of Khutbeye Ghara based on the perspective of Peter Newmark [In Persian] (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 5، شماره: 2
5 The conceptual metaphor usage in forming the ethical order in Nahj al-Balagha Based on cognitive linguistics (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 4
6 بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی استعاره‌های شناختی در حوزۀ زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن «استعاره عامِ مقصود مقصد است» (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی تاثیر چیدمان حروف در موسیقی و معنای ابیات وصفی معلقات سبع (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
10 بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی تعابیر استعاری و کنایی شعر سید حمیری در تصویر سیره اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 3
12 بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی ساختارنحوی- بلاغی حرف «لو» و کاربرد آن در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی کاربرد رنگ ها در تصویرپردازی محمود درویش از مقاومت فلسطین (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب ۲۰۱۱ مصر (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 5، شماره: 16
16 بررسی و تبیین وجه تسمیه خطبه اشباح با تکیه بر نظریه یاکوبسن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 4
17 بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 2، شماره: 5
18 تاثیر بهره گیری از راهبرد «بسط» در میزان کفایت و مقبولیت ترجمه های صفارزاده، مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 25، شماره: 97
19 تجزیه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمه قرآن (مطالعه مورد پژوهانه سوره های نور، فرقان و شعراء) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 29
20 تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 1، شماره: 1
21 تعادل واژگانی و اهمیت آن در فهم دقیق متن (موردکاوی پنج ترجمه فارسی از خطبههای نهج البلاغه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 12
22 جلوه‌های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه‌های نهج‌البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 1، شماره: 2
23 خوانش مفاهیم اخلاقی نهج البلاغه با تکیه بر استلزام ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 41
24 دراسه اسلوبیه لظاهره التناوب فی القرآن الکریم علی اساس السیاق المقالی والمقامی قراءه فی سوره الانعام المبارکه (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 15، شماره: 1
25 روش شناسی ترجمه استعارههای مفهومی خطبه غراء بر اساس دیدگاه پیترنیومارک؛ بررسی موردی انصاریان، مبشری، فیض الاسلام، زمانی و دشتی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان کاوی کاربردی دوره: 5، شماره: 2
26 زیباشناختی تصاویر کنایی دنیا و آخرت در خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 31، شماره: 4
27 زیبایی شناسی ژرف ساخت های صیغه های متناوب در قرآن کریم از منظر سبک شناسی ( بررسی موردی سوره های مبارکه ی انعام و اعراف) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 6، شماره: 2
28 زیبایی شناسی فراهنجاری های نحوی در سوره مبارکه توبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 3
29 ساخت‌های همپایه در جزء سی‌ام قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دوره: 2، شماره: 3
30 سبک شناسی نحوی نامه سی و یکم نهج البلاغه (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 4، شماره: 2
31 سیمای هنری تشبیهات در دیوان سید حمیری شاعر اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 2
32 طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 3
33 کارکرد گیاه انگاری در عینی سازی مفهوم "زندگی" در متن قرآن و نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 6، شماره: 2
34 کارکرد معنایی انواع «مسند» در تنوع پذیری «صدای پایه» کلایمن در نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 69
35 گواه نمایی در خطبه قاصعه (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 8، شماره: 26
36 ماهیه الدنیا فی النسق التصوری الاستعاری العلوی فی نهج البلاغه (علی اساس نظریه علم الدلاله المعرفی) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 2
37 مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جویده (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 2
38 مطالعه تطبیقی ترجمه های تصاویر کنایی دنیا در خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 11
39 مطالعه تطبیقی دیدگاههای تفاسیر شیعه و سنی درباره معناشناسی صفات انسان در قرآن؛ مطالعه موردی ظلوم و جهول (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 21
40 مطالعه مدل های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریه استعاره مفهومی (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 15، شماره: 50
41 مطالعه ی حوزه ی معنایی «صد» و معناشناسی درزمانی و همزمانی «صدید» در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 2، شماره: 17
42 مطالعه ی مولفه های معنایی واژه ی قرآنی «حمیم» بر مبنای روابط همنشینی و جانشینی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 10، شماره: 2
43 معنا آفرینی انواع تناوب در صداهای دستوری از منظر کلایمن در نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 15، شماره: 53
44 نمود واژگانی و نقش آن در وجهیت در نامه53 نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 23
45 هویت اسلامی - عربی و استکبارستیزی در اشعار فاروق جویده و نقش او در بیداری اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
46 یادکرد حیوانات در نهج البلاغه، کارکرد حقیقی و تصویر آفرینی هنری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی آیه های جزء بیست و هشتم قرآن در ساختار استاره مفهومی (واکاوی بر اساس نظریه لیکاف و جانسون) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
2 پیامهای تربیتی داستان حضرت سلیمان (ع) درقرآن کریم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
3 پیوند شعر و موسیقی در رسایل اخوان الصفا. (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
4 تامل فقهی در ماده 873 قانون مدنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
5 تعامل ادبیات با زیباشناسی و اخلاق (نقد نظریه هنر برای هنر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
6 ضرورت ایجاد گرایش «جامعه شناسی» در دانشگاه ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
7 مرزنگاری و مرزگزاری مقدمات حکمت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی