دکتر علیرضا نظری

دکتر علیرضا نظری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دکتر علیرضا نظری

Dr. alireza nazari

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛«هم آیی واژگانی» و نقش آن در انسجام خطبه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 3
2 استعاره «پویایی» و بنیادهای فرهنگی آن در دفتر شعری اغانی مهیار الدمشقی اثر ادونیس (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 67
3 بررسی نقش عامل تکرار در انسجام خشی به خطبه های نهج البلاغه براساس الگوی انسجام هلیدی و حسن/خلیل پروینی،علی رضا نظری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 10
4 بررسی و نقد ترجمه کتاب فصول فی فقه العربیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 43
5 تحلیل اسطوره شناختی از آرمان خواهی در اشعار محمود درویش (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 5، شماره: 14
6 تحلیل دیدگاههای متن محورانه و انسجامی ابن عاشور تونسی در تفسیر «التحریر والتنویر» (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 19، شماره: 2
7 تحلیل سبک شناختی و زیبایی شناختی ترجمه اشعار عربی سعدی شیرازی به دست مویدشیرازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 2
8 تحلیل شخصیت‌پردازی «ضدقهرمان» در داستانهای قرآنی (مورد‌پژوهشی داستان حضرت موسی(ع)) (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 3، شماره: 5
9 تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 11، شماره: 39
10 تحلیل معادل گزینی عناصر فرهنگی رمان بوف کور در ترجمه به عربی با تکیه بر رویکرد ایویر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 8، شماره: 19
11 تحلیل مقایسه ای ساختار و قواعد هجا (سیلاب) در عربی و فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 9، شماره: 2
12 تحلیل مقوله های نسبیت زبانی در عربی نسبت به فارسی و تاثیر آن بر ترجمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 17
13 تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی(بررسی تطبیقی آیاتی از سوره یوسف در چهار ترجمه مشهور قرآن) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 6، شماره: 19
14 تحلیل و نقد ترجمه دشتی از نهج البلاغه با تکیه بر دیدگاه لادمیرال (موردپژوهشی متن ده خطبه پایانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 13، شماره: 25
15 تداخل زبانی و دگرگونی معنایی وامواژههای عربی و جنبههای تاثیر آن بر ترجمه از عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 13
16 دراسه الفکر الفلسفی لنجیب محفوظ حول العلم الحدیث فی خطابه السردی شخصیه «عرفه» فی اولاد حارتنا نموذجا (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 22، شماره: 1
17 زبان شناسی متن و انطباق الگوی انسجام با زبان عربی در دیدگاه صاحب نظران معاصر عرب (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
18 زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 3
19 ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریه فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 63
20 کارکرد گفتگو در اشعار مقاومت محمود درویش بر مبنای نظریه گفتگومندی باختین؛ موردپژوهی شعر «جندی یحلم بالزنابق البیضاء» (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 13، شماره: 3
21 گونه شناسی چالش ها و جایگاه ترجمه ماشینی از عربی به فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 11
22 مقارنه اسلوبیه بین السور المکیه والمدنیه فی تنوع المفردات فی ضوء نظریه جونسون (سورتی طه والنور، نموذجین) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 20، شماره: 1
23 مقارنه اسلوبیه للثروه المعجمیه ودلالتها بین السور المکیه والمدنیه فی القرآن الکریم (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 13، شماره: 24