دکتر حسن طاهرخانی

دکتر حسن طاهرخانی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر حسن طاهرخانی

Dr. Hasan Taherkhani

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation on the Effects of Aggregates Properties on the Performance of Unbound Aggregate Base Layer (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر پیر شدگی بر روی خواص بتن آسفالتی بازیافتی حاوی جوانساز روغن موتور ضایعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 3
3 ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
4 Evaluation of the indirect tensile strength of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement and waste oils using response surface method (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
5 Evaluation of the Mechanical Properties of the cement treated Cold-in-Place Recycled Asphalt Mixtures (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
6 Investigating the Effects of Temperature and Loading Frequency on the Resilient Modulus of SBS Polymer Modified Asphalt Concrete in Dry and Saturated Conditions (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
8 بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخهای روسازیهای مسلح شده با ژیوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو ط های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 2
10 بررسی استفاده ازموادتثبیت کننده نانوپلیمر CBR PLUS برای ساخت لایه های روسازی راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی تاثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ترافثالات (PET) در بتن آسفالتی بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
12 بررسی تاثیر افزودن خرده لاستیک صنعتی درخواص فیزیکی و مکانیکی مصالح رس کایولینیتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
13 بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر خصوصیات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
14 بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر مقاومت به شن زدگی و ترک خوردگی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
15 بررسی تاثیر فشار باد لاستیک و وزن محور بر روی پاسخ روسازی ترک خورده با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترک های انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه ها با استفاده از روش المان محدود تعمیم یافته (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
17 بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 4
18 بررسی خصوصیات بتون آسفالتی گرم حاوی پلیمری ضایعاتی 1PET و قیر لاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 43، شماره: 87
19 بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
20 بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
21 بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
22 بررسی شیار شدگی و ترک های بالا به پایین در روسازی های ترکیبی ساخته شده با بتن غلتکی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
23 بررسی عملکرد روسازی مرکب تحت بارگذاری جانبی و افقی به روش المان محدود (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
24 بررسی مدول برجهندگی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمر PET با استفاده از روش مدلسازی پاسخ سطح (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 1
25 بررسی مدول برجهندگی و عمر خستگی بتن آسفالتی گرم حاوی پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ترافثالات (PET) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 115
26 بررسی ویژگی های حجمی، استقامتی و خزشی بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 3
27 پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
28 پیش بینی مدول دینامیکی بتن آسفالتی گرم بااستفاده ازشبکه های عصبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
29 تعیین خصوصیات ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی جهت مدلسازی به روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 45، شماره: 89
30 طراحی مدل شاخص های توسعه پایداری محیط زیستی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 44
31 عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 1
32 مقایسه اثر افزودنی های نوین بر مشخصه های فنی بتن آسفالتی با دانه بندی قشر رویه (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 16، شماره: 45
33 مقایسه تاثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ترافثالات PET)1) بر عملکرد بتن آسفالتی حاوی قیر اصلاح نشده و اصلاح شده با لاستیک ضایعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
34 مقایسه تأثیرسیمان، آهک و نانوپلیمر CBR PLUS در کاهش تورم خاک های رسی بستر روسازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 4
35 مقایسه تثبیت کننده های آهک، سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
36 مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN INVESTIGATION ON THE USING OF CEMENT STABILIZED RECYCLED CONCRETE AND BRICK IN PAVEMENT LAYERS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
2 Analysis and Design of Intelligent Control System to Keep the Balance of Wagons in Rail Mobiles (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
3 آثار زیست محیطی، فنی و اقتصادی بازیافت نخاله های ساختمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
4 اثر پلیمر استیرن-بوتای ان-استیرن (SBS) و نانو لوله های کربنی چند دیواره MWNT بر عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
5 اثر مصالح سنگی تثبیت نشده بر روی رفتار ارتجاعی لایه اساس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارائه یک مدل برای تعیین مناسب ترین روسازی به وسیله نرم افزار MEPDG مطالعه موردی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی استفاده از نخاله های ساختمانی در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 ارزیابی استفاده از نخاله‌های ساختمانی در پروژه‌های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 ارزیابی عوامل موثر در آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید آسفالت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
10 ارزیابی فنی استفاده از نخاله های ساختمانی تثبیت شده در لایه های روسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
11 ارزیابی مشخصات مکانیکی مخلوط های آسفالتی ساخته شده از مصالح سرباره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
12 ارزیابی مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی فیلر بازیافتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 Investigating the effect of nanomaterials and nanocomposites on the physical and mechanical properties of bitumens Review (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
14 Investigating the properties of asphalt concrete containing recycled fillers (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
15 Investigating the properties of nylon fiber reinforced asphalt concrete (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
16 INVESTIGATION OF THE VIABILITY OF USING WASTE GLASS AS FILLER IN ASPHALT CONCRETE (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
17 MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT STABILIZED MIXTURES OF RECYCLED ASPHALT AND CEMENT CONCRETE FOR USE IN PAVEMENT (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
18 Recovery Behaviour of Bitumen (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
19 Steady-state Deformation Behaviour of Bitumen (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
20 بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر پتانسیل شیارافتادگی مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 بررسی آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمری PET (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 بررسی اثر زایکوترم و آهک هیدراته بر حساسیت رطوبتی مخلوط هایآسفالت بازیافتی جوانسازی شده با روغن خوراکی ضایعاتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
23 بررسی اثرات انواع فیلرهای بازیافتی صنعتی بر آسیب رطوبتی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی اثرات وسایل نقلیه سنگین بر روی عمر روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
25 بررسی استفاده از ضایعات شیشه و آجر در بتن آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 بررسی استفاده ازپسماندهای ساختمانی درراهسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 بررسی تاثیر استفاده از الیاف پلیمری MEX-100 بر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
28 بررسی تاثیر استفاده از پلی اتیلن سبک ضایعاتی و خرده لاستیک ضایعاتی بر عملکرد بتن آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
29 بررسی تاثیر استفاده از پلی اتیلن سنگین (HDPE) و خرده لاستیک ضایعاتی بر روی خواص بتن آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
30 بررسی تاثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی PET در بتن آسفالتی بازیافتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
31 بررسی تاثیر استفاده از خاکستر فاضلاب بر خصوصیات تراکمی و مقاومت خاک رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
32 بررسی تاثیر استفاده از خاکستر فاضلاب و سیمان بر کاهش تورم خاک رس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
33 بررسی تاثیر استفاده از روغن موتور ضایعاتی و روغن گیاهی ضایعاتی درعملکرد مخلوط آسفالتی گرم بازیافتی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
34 بررسی تاثیر استفاده همزمان از ضایعات لاستیک و پلیمر ضایعاتیPET بر خصوصیات بتن آسفالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 بررسی تاثیر افزودن نانورس اصلاح شده به قیر بر روی مقاومت در برابر پدیده شیارشدگی به کمک آزمایش DSR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی تاثیر افزودنی پلیمر ضایعاتی PET بر رفتار مقاومت خزشی بتن آسفالتی گرم حاوی قیر لاستیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
37 بررسی تاثیر بار افقی و جانبی بر عملکرد روسازی مرکب (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
38 بررسی تاثیر بروز ترک در لایه بتن غلتکی بر کرنش کششی و شیار شدگی به وجود آمده در رویه های آسفالتی روسازی های بتن غلتکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
39 بررسی تاثیر پیرشدگی بر آسفالت بازیافتی جوانسازی شده با روغن موتور ضایعاتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
40 بررسی تاثیر تعداد سیکلهای یخبندان و ذوب بر مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی نانوسیلیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
41 بررسی تاثیر خصوصیات مکانیکی وهندسی ژئوگرید درکاهش نشست کوله پلها با استفاده از روش المانهای محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
42 بررسی تاثیر دانه بندی مصالح سنگی بر خصوصیات بتن آسفالتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
43 بررسی تاثیر گرادیان حرارتی در عمر خستگی و فرسایش روسازی بتنی در استان زنجان با استفاده از روش المان های محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
44 بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مخلوط آسفالتی بر کرنش کششی و شیار شدگی به وجود آمده در رویه های آسفالتی روسازی های بتن غلتکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
45 بررسی تاثیر مشخصات ترک و مدول الاستیسیته لایه آسفالتی بر روی پاسخ روسازی ترک خورده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
46 بررسی تاثیر مشخصات محورهای وسایل نقلیه بر عملکرد روسازی بتنی با استفاده از روش المان های محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
47 بررسی تاثیر نوع و محل ژئوسنتتیک بر پاسخ روسازیهای آسفالتی با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از روش المانهای محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بررسی تاثیراستفاده ازالیاف PETبرخصوصیات مکانیکی بتن سیمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
49 بررسی تاثیراستفاده ازضایعات لاستیک اتومبیل دربتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
50 بررسی تاثیرافزودن نانورس اصلاح شده وsbs برروی حساسیت حرارتی قیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 بررسی خصوصیات تراکمی ترکیبات ضایعات آسفالت وبتن تثبیت شده با سیمان برای استفاده در لایه اساس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
52 بررسی خصوصیات خاک ومسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بررسی خصوصیات خاک ومسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
54 بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی تهیه شده از بتن بازیافتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
55 بررسی خواص کارایی و مکانیکی بتن خودتراکم اقتصادی حاوی زئولیت جهت استفاده به عنوان رویه بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
56 بررسی دوام بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
57 بررسی روشهای پیشبینی وضعیت روسازی راه (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
58 بررسی عددی نشست متقارن کوله پل های ساخته شده بر روی شمعها و کوله پل های مسلح شده با ژئوگرید و مقایسه آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
59 بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی مسلح شده با الیاف نایلونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
60 بررسی قابلیت استفاده از ضایعات کنستانتره سنگ آهن به عنوان فیلر در بتن آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 بررسی کاربرد ژئوسنتتیکهابرنشست خاکریزها برروی بسترهای سست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
62 بررسی مشخصات فنی مصالح سنگی و عملکرد ذرات متورق و سوزنی در بتن آسفالتی گرم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
63 بررسی مقاومت برشی بین لایه آسفالتی با خاک تثبیت شده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
64 بررسی مقاومت نخاله های ساختمانی تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 بررسی نقش ضرایب عکس العمل بستر در انتقال نیروی برشی داول بار در روسازی های صلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
66 بررسی نقش قطر داول بار در نیروی برشی، لنگر خمشی و تنش تکیه گاهی در روسازی های بتنی غیرمسلح درزدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
67 بررسی و مقایسه تاثیر آهک وماده نانوپلیمر CBR PLUS برروی مشخصات فنی خاک رس بادامنه خمیری پایین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
68 بررسی و مقایسه تاثیراستفاده ازآهک و سیمان به عنوان فیلردربیتن آسفالتی گرم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
69 برری استفاده از پسماندهای ساختمانی در راهسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
70 پهنه بندی منطقه طالش ازنظرسرعت موج برشی بااستفاده ازنتایج آزمایش spt (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 پهنهبندی مناطق استان زنجان جهت تعیین نوع قیر به روش شاخص عملکردی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
72 پیش بینی عمر خستگی روسازی های آسفالتی مسلح به ژیوسنتتیک با استفاده از مدل حمصی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
73 تاثیر استفاده از مصالح ضایعاتی در لایه اساس بر خواص عملکردی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
74 تاثیر افزایش مقاومت لغزشی بر کاهش هزینه های بهره برداری از راه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 تاثیر افزایش مقاومت لغزشی بر کاهش هزینه های تصادفات راه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
76 تاثیر افزودن پلیمر اتیلن ونیل استات (EVA) بر روی حساسیت حرارتی و ویسکوزیته چرخشی قیر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
77 تاثیر خاکستر لجن فاضلاب در رفتار مکانیکی بتن غلتکی راهسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
78 تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر بهبود عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
79 تأثیر مشخصات وسایل نقلیه سنگین روی خرابیهای روسازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
80 تأثیر ویژگی های مصالح سنگدانه ای تثبیت نشده بر رفتار تغییرشکل دائمی لایه اساس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
81 توسعه یک روش تحلیلی برای بررسی فشار حفرهای آب درپدیده Hydraulic Scouring (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
82 روش های اندازه گیری نوفه ناشی از تایر و روسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
83 روش های اندازه گیری نوفه ناضی از تایر و روسازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
84 عوامل موثربرسرعت بازگشت تغییرشکل الاستیک درآسفالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
85 مطالعه پیرشدگی آسفالت بازیافتی حاوی روغن خوراکی ضایعاتی به عنوان جوانساز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
86 مقایسه تاثیر سیمان در تثبیت خاکهای رسی با دامنه خمیری بالا و پایین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 مقایسه روسازی آسفالتی و بتنی با رویکرد میزان تولید نوفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
88 مقایسه روسازی آسفالتی وبتنی بارویکردمیزان تولید نوفه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
89 مقایسه روش های ساخت نمونه های آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 مقایسه فنی سیستم حمل و نقل سریع السیر مغناطیسی و ریلی در هزاره سوم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
91 مقایسه فنی و اقتصادی روسازیهای بتنی و آسفالتی مطالعه موردی آزادراه زنجان قزوین (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
92 مکانیزم های تولید و افزایش نوفه ناشی از تایر و رویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
93 مکانیزم های تولید و افزایش نوفه ناشی از تایر و رویه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
94 واکنش حرارتی روسازی های آسفالتی وبتنی تونل درمقابل آتش سوزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل