دکتر احسان صادقی

دکتر احسان صادقی دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان

دکتر احسان صادقی

Dr. Ehsan Sadeghi

دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Carbon Quantum Dots Extracted from Natural Lemon Juice: Efficient Material for Fluorescence and Antibacterial Applications (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 12، شماره: 2
2 Green Synthesis of Au-doped SnO۲ Nanoparticles Using Teucrium Polium Plant Extract for the Evaluation of Their Physicochemical and Antibacterial Properties (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 13، شماره: 2
3 Synthesis and Optical Properties of Gamma-Alumina Nanoparticles and its Antibacterial Properties (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 4
4 بررسی پارامترهای سینتیک دام های عمیق دزیمتر C:۳O۲α-Al (۵۰۰-TLD) از راه مقایسه ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته ی نوری تجربی با مدل نظری (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 40، شماره: 1
5 بررسی تولید رادیکال های آزاد در پرتوگیری امواج فرابنفش با استفاده از نانوذرات SnO۲:Eu (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 7، شماره: 2
6 تعیین دز گاما در میدان آمیخته ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-۶۰۰) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 32، شماره: 2
7 تعیین میزان دز جذب شده پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al۲O۳:C (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 2، شماره: 1
8 تفکیک دز نوترون و گاما در میدان های آمیخته( n-γ (Am-Be, ۱۳۷Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-۵۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 3، شماره: 1
9 تولید بلور کلرید پتاسیم با ناخالصی دیسپرسیوم به روش همرسوبی و بررسی خواص ترمولومینسانس و فوتولومینسانس آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 21، شماره: 2
10 ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 3، شماره: 2
11 ساخت دزیمتر گرماتاب LiF:Mg,Cu,P و بررسی تاثیر ناخالصی مس بر خصوصیات گرماتابی آن (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 1، شماره: 3
12 ساخت دزیمتر لیتیم فلوراید آلاییده با استرانسیم و سریم به روش ذوب و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 6، شماره: 2
13 ساخت دزیمتر نانوساختار CaZrO۳ با افزودنی Eu۳+ به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 9، شماره: 1
14 ساخت ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب به روش پخت حالت جامد و بررسی منحنی ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 8، شماره: 4
15 ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و بررسی رفتار لومینسانس آن (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 1، شماره: 4
16 ساخت نانوذرات CaF۲ با ناخالصی Tl و بررسی خصوصیات دزیمتری آن (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 1، شماره: 2
17 ساخت و بررسی خصوصیت های ترمولومینسانی نانوذرات Dy,Tm:۲CaF (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 1
18 سالیابی دو نمونه باستانی به روش ترمولومینسانس و تاثیر ناحیه پلاتو در سن نمونه ها (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 11، شماره: 3
19 سالیابی نمونه سفالی به دست آمده از کاوش های باستان شناسی در مرکز ایران به روش ترمولومینسانس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 1، شماره: 1
20 سنتز نانوذرات SrF۲ با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آن (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 3، شماره: 4
21 سنتز نانوذرات منیزیم سولفات آلاییده شده با مس به روش هیدروترمال و بررسی خاصیت ترمولومینسانس آن ها در پرتودهی گاما (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 5، شماره: 2
22 مطالعه خواص ترمولومینسانس منیزیم سولفات آلاییده با مس در پرتودهی گاما و محاسبه پارامترهای سینتیک آن با استفاده از روش برازش منحنی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 8، شماره: 3
23 یک مدل جدید مرتبه آمیخته ترمولومینسانس با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Photoluminescence properties of aluminum oxide nano powders synthesized by sol- gel method (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی
2 بررسی خاصیت ترمولومینسانس نانوذرات استرانسیم فلوراید آلاییده با اربیم (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
3 ساخت نانوبلورلیتیم تترابورات آلاییده بامس به روش سوختن و بررسی خواص دزیمتری آن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
4 ساخت نانوذرات لیتیوم سولفات آلاییده با ناخالصی دیسپروزیم و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
5 ساخت نقاط کوانتومی گرافن آلائیده شده با نیتروژن و کاربرد آنها در تجزیه نوری متیلن بلو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
6 ساخت و بررسی خواص فوتولومینسانس نانوذرات سریم فلوراید آلاییده با نقره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
7 ساخت و بررسی نانو فوتوکاتالیست های اکسید قلع آلائیده شده با یوروپیم در تخریب رنگ متیلن بلو در محیط آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
8 ساخت، ساختارشناسی و خواص نوری نانوذرات استرانسیوم تیتانات با ناخالصی دیسپروزیوم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
9 ساختارشناسی و بررسی خواص نوری نانوذرات BaF2:Eu (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
10 سنتز سبز، مشخصه یابی و ساختارشناسی نانوذرات اکسید منیزیم با استفاده از گیاه دارویی افسنطین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
11 سنتز نانو ذرات آلومینا آلاییده شده با نقره به روش سل – ژل و مطالعه خواصفوتولومینسانس آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
12 سنتز نانوذرات نیکل اکساید و بررسی خواص نوری آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
13 کاربرد نانوذرات فسفرسنت CaF2:Ce در درمان فتوداینامیک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
14 محاسبه گاف انرژی نانو بلورهای لیتیوم تترابورات با ناخالصی منیزیم ساخته شده به روش سوختن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393