دکتر حمید محمدی

دکتر حمید محمدی استادیار دانشگاه زابل

دکتر حمید محمدی

Dr. Hamid Mohammadi

استادیار دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار آزادسازی تجارت بر رفاه مصرف کنندگان وتولیدکنندگان محصولات کشاورزی، مبادله ی آب مجازی و پایداری منابع: مطالعه ی موردی در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
2 آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی (مورد مطالعه: محصول زعفران) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 3
3 اثرات بالقوه قیمت گذاری و سهمیه بندی آب بر بهره وری آب و مصرف نهاده های کشاورزی در استان کهگیلویه بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
4 اثرات تعدیل قیمت حامل های انرژی بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
5 اثرات راهبردهای تطبیقی بر مدیریت منابع آب در دشت مشهد: کاربرد مدل های اقتصادی- هیدرولوژیکی و رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
6 ارزیابی حساسیت برخی از درختان چوبی و ارقام انگور به Neofusicoccum parvum و Diplodia seriata همراه با زوال انگور در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 4
7 استفاده از ابزار قیمت در مدیریت تقاضای آب کشاورزی با تاکید بر مسایل زیست محیطی : مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
8 اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 28، شماره: 2
9 بررسی اثر افزایش کارایی مصرف آب بر تغییر الگوی کشت با تاکید بر اهداف سیاستگذاران و زیست محیطی در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10
10 بررسی پیامد های هزینه های مبادله بر رفتار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی استان همدان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 2
11 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 34
12 بررسی تاثیر سیاستهای قیمتی و سرمایه گذاری در فن آوریهای آب اندوزو بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی رابطه آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران بر اساس شاخص آمارتیاسن از رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
14 بررسی عوامل موثر بر بهره برداری از منابع آب و پایداری آن در شرایط جغرافیایی متفاوت در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 4
15 بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 28، شماره: 1
17 بررسی نقش تعاونی های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 27، شماره: 2
18 بهینه سازی الگوی کشت با تاکید بر منافع اجتماعی در بهره برداری منطقی آب درتولید محصولا ت زراعی: مورد استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 4
19 پیشنهاد یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه با رویکرد همبست آب- غذا - انرژی برای تولید محصولات زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 37، شماره: 1
20 تاثیر اصلاح الگوی کشت بر کاهش کود و آب فعالیت های کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
21 تاثیر سیاست های مدیریت آب های زیرزمینی در شرایط تعادل بر سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 1
22 تأثیر دو قارچ میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices بر بیماری پوسیدگی ریشه نخود فرنگی با عامل Fusarium solani f. sp. Pisi در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
23 تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
24 تحلیل و بررسی قرارداد اختیار معامله و قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
25 تدوین الگوی کشت بهینه بهره برداران چغندرکار با تاکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 29، شماره: 2
26 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت با رویکرد کاهش آلودگی و میزان مصرف آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 1
27 تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه غیرخطی فازی : مطالعه موردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
28 تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
29 جایگاه کم آبیاری در مصالحه اهداف زیست محیطی-اقتصادی الگوی کشت در فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
30 شبیه سازی توسعه سیستم های مدرن آبیاری بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
31 شناسایی و تحلیل موانع گسترش بیمه چغندرقند در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 36، شماره: 1
32 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گسترش بیمه محصول چغندرقند در بین چغندرکاران دشت قزوین با تاکید بر مولفه های اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 2
33 عوامل تعیین کننده استفاده پایدار از منابع آب (مطالعه موردی استان کهکیلویه و بویر احمد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
34 کارآیی و سودآوری واحدهای پرورش ماهی قزل آلا دراستان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
35 کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید محصولات گلخانه یی خیار استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
36 مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
37 مدیریت منابع آب در سد تبارک آباد قوچان: کاربرد چندجمله ای های متعامد برای حل مسائل برنامه ریزی تصادفی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 2
38 مطالعه بیماری اسکا و پتری انگور در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مکانیزاسیون بر کارایی فنی کشاورزان: مطالعه موردی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات پنبه تحت سناریوهای اقتصاد باز و بسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
3 ارزیابی اثرات ریسک بر الگوی کشت و درآمد کشاورزان مطالعه موردی بخش کشاورزی شهرستان شوشتر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
4 ارزیابی تغییرات شاخص های رشد در تاغزارهای طبیعی و دست کاشت منطقه چوپانان نایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
5 برآورد مزیت نسبی فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی اقتصادی کشت محصول گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
7 بررسی عوامل موثر بر پذیرش دستاوردهای تحقیقات کشاورزی (مطالعه موردی پژوهش های پنبه) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
8 بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران طی دوره زمانی ۹۸ - ۱۳۸۰ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
9 بررسی عوامل موثر بر مدیریت پسماند از دیدگاه کارکنان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
10 پیش بینی قیمت سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی شرکتهای صنعت زراعت و خدمات وابسته) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی پایدار و محیط زیست
11 تاثیر خدمات پس از فروش بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان (مورد مطالعه: صنعت مبلمان خانگی شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
12 تاثیر درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری داخلی بر رشد بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
13 تاثیر مولفه های اقلیمی بر مدیریت ریسک محصول باغی پسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
14 تحلیل تجارت آب مجازی محصولات کشاورزی در سیستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 تحلیل مالی پزوژه آب رسانی و بزآورد ارطش اقتصادی آب حاصل از آن در منطقه زهک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
16 تعیین الگوی بهینه زراعی با رویکرد های اقتصادی، زیست محیطی و ریسکی مطالعه موردی شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 تعیین کارایی فنی ونسبت شکاف تکنولوژی درگاوداری های شیری استان خراسان شمالی (مدل مرزی پوششی تصادفی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
18 شبیه سازی سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی و تأثیر این سیاست ها بر بازده زمین و نیروی کار:(مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
19 عوامل مؤثر برصادرات فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 کاربرد مدل برنامه ریزی فازی خاکستری با رویکرد زیست محیطی و کاهش مصرف آب در تعیین الگوی بهینه کشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
21 مولفه های مرتبط با گردشگری روستایی در حالت استارت اپی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی