دکتر عباس قلندرزاده

دکتر عباس قلندرزاده دانشگاه تهران

دکتر عباس قلندرزاده

Dr. Abbas Qalandarzadeh

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آزمایشگاهی روش PLSR برای تخمین حدود آتربرگ خاک با استفاده از طیف سنج زمینی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 2
2 ارزیابی سرعت موج برشی در خاک های دانه ای با استفاده از المان های خمشی و ستون تشدید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 1
3 استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمانمطالعه موردی تهران (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 1، شماره: 1
4 برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمینلرزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
5 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
6 بررسی اندرکنش پی های سطحی و گسلش شیب لغز با استفاده از مدل سازی سانتریفیوژ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 3
7 بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 11، شماره: 22
8 بررسی پدیده ناهمسانی ذاتی بر رفتار زهکشی نشده ماسه های لای دار (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 9، شماره: 32
9 بررسی تاثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل های زمان وابسته در شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی تاثیر ریز دانه های پلاستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی خطوط حالت در مخلوط ماسه و سیلت به کمک آزمایش های سه محوری تناوبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
12 بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
13 بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی شکست ذرات مصالح سنگ ریزه ای در آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 2
15 بررسی قابلیت طیف سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی های شیمیایی خاک جنگل خیرود (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 4
16 بهبود پاسخ لرزه ای دیوارهای حائل تسلیم نشده با استفاده از لایه های کاهنده فشار پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 1
17 پارامترهای تاثیرگذار بر روی اندرکنش پی های سطحی کارگذاری شده در عمق و گسلش معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 2
18 پاسخ لرزه ای رسوبات آبرفتی ناشی از مولفه قائم زلزله های حوزه ی نزدیک گسل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 2
19 تاثیر بهسزای خاک در رفتار لرزه یی دیوارهای ساحلی سپری در ساخت گاه مستعد روان گرایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
20 تاثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاک: مطالعه آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
21 تعیین عدد مدول نشست جانبو در خاک های رسی با استفاده از سرعت موج برشی (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 97
22 رفتار دینامیکی خاک های دانه یی از نقطه نظر نسبت منافذ اسکلت معادل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 3
23 رفتار روانگرایی خاک های ماسه ای مخلوط با شن بر مبنای نتایج آزمایش های سه محوری تناوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
24 رفتار لرزهای دیوارهای ساحلی سپری مدفون در لایه مستعد روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
25 ساخت دستگاه استوانه توخالی برای بررسی رفتار کششی خاک های رسی با نگاهی بر اثر شاخص خمیری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 7، شماره: 12
26 طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 3
27 مدل سازی گسلش نرمال و تونل قطعه ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 1
28 مدلسازی فیزیکی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون با استفاده از میز لرزان و مقایسه با روابط تحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 5
29 معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 3
30 مقایسه ی رفتار تونل های قطعه یی در گسلش عادی و معکوس با استفاده از مدل سازی در سانتریفیوژ ژیوتکنیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محتوی فرکانسی تحریک زلزله بر فشار دینامیکی آب وارد بر دیوارمخازن با استفاده از میزلرزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
2 ارزیابی تأثیر فرکانس ورودی بر شدت روانگرایی بستر موج شکن مرکب با استفاده از آزمایشات مدل میزلرزه 1g (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
3 استفاده از حسگرهای غیرتماسی در بررسی رفتار کششی خاکها و لزوم توجه به کالیبراسیون دقیق حسگرها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
4 استفاده از رفتار غیر خطی خاک در بررسی اندرکنش شمع و خاک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
5 استفاده از سانتریفیوژ ژئوتکنیکی برای مدلسازی تونل های در معرض گسلش نرمال (دریافت مقاله) ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
6 استفاده مستقیم نتایج شبیه سازی زلزله درتحلیل خطراحتمالاتی؛مطالعه موردی گسل شمال تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 برآورد پروفیل سرعت موج برشی آبرفت بوسیله اندازه گیری آرایه ای میکروترمورها با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه های تثبیت شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشاراب درطول مخازن بسته مستطیلی شکل بتنی بااستفاده ازآزمایش میزلرزه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 بررسی آزمایشگاهی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون درزلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی اثر آتش سوزی تانکرهای حمل سوخت بر روی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی (GRS) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
12 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه محوری سیکلیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر لوله های مدفون طولی با استفاده از آزمایشهای میزلرزه 1G (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 بررسی اثرتنش محصور کننده برمقاومت روانگرایی ماسه ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی امکان طراحی و استفاده از دیوار نگهدارنده گود در حالت دائمی به عنوان بخشی از سازه اصلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
17 بررسی پارامتر های حالت مختلف برای ماسه فیروزکوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 بررسی پایداری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با نگاهی به مکانیزم گسیختگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 بررسی پتانسیل روانگرایی ماسة اشباع با استفاده از آزمایش‌های سه محوری فشاری و کششی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 بررسی تاثیر انیزوتروپی بر روی مقاومت در مقابل روانگرایی ماسه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تاثیر روشهای بهسازی بر نحوه عملکرد لرزه­ای دیوارهای ساحلی وزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی تأثیر تراکم دینامیکی و استفاده از شمع در بهسازی لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهار شده با استفاده از مدل میز لرزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
23 بررسی تئوری و آزمایشگاهی اثر فرکانس بارگذاری بر رفتار مصالح سنگریزه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
24 بررسی تجربی تاثیر عمق مدفون در عملکرد لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
25 بررسی تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهار شده به هنگام اعمال بار لرزه ای با توجه به لایه بندی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
26 بررسی تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با توجه به لایه بندی خاک سست ماسه سیلتی با استفاده از آزمایشهای مدل میز لرزه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
27 بررسی تغییرات تنش کولمب ناشی اززمین لرزه 20اردیبهشت 1376 قائن - بیرجند درگسلهای منطقه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 بررسی تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در خاک حاوی لایه های سست ماسه سیلتی پشت دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با استفاده از آزمایشهای میز لرزه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
29 بررسی خواص ژئوتکنیکی ماسه فیروزکوه تحت افزودنی نانو سیلیس و آهک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
30 بررسی رفتار زهکشی نشده ماسه 161 فیروزکوه تحت بارگذاری های مونوتونیک به منظور معرفی ماسه مرجع در تحقیقات ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهار شده توسط آزمایشهای میز لرزه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی، الف: آزمایش مدل میز لرزه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
33 بررسی رفتار لرزه‌ای گروه شمع در شیروانی خاکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی زمینی و مدفون، به عنوان شریانهای حیاتی، در ادبیات فنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
35 بررسی رفتار ماسه فیروزکوه تحت افزودنی نانوسیلیس (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی رفتارلرزه ای مخازن انعطاف پذیروانکرنشده با توجه به عملکرد زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
37 بررسی روانگرایی خاکهای ماسهای اشباع با استفاده از روش انرژی به وسیله دستگاه برش پیچشی استوانه توخالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 بررسی روشهای مختلف تهیه طیف در آنالیز داده های میکروترمور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
39 بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای سنگریزه ای با رویه آسفالتی بر اساس مدل سازی با میز لرزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
40 بررسی منحنی های رفتاری مصالح آسفالت با استفاده از تحلیل نتایج آزمایش های میز لرزه بر روی سدهای هسته آسفالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی نقش اثرات ساختگاهی در توزیع آسیب وارده به ساختمان های شهر سرپل ذهاب در زلزله 21 آبان ماه 1396 ازگله کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
42 بررسی نیروهای دینامیکی وارده بر دیوار ساحلی صندوقه ای با استفاده آزمایشهای مدل میزلرزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
43 بررسیمودهای تغییرشکل لرزهای دیوارهای خاکمسلح با استفاده از آزمایشمیز لرزه 1g (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
44 پارامترحالت برای ماسه های تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
45 تاثیر اندازه دانه ها بر مدول برشی و نسبت میرایی مخلوط های دانه ای یکنواخت در کرنش های کوچک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
46 تاثیر حرکت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی پشت دیوارهای ساحلی در هنگام زلزله با استفاده از نتایج آزمایش میز لرزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 تاثیر ریزدانه چسبنده بر رفتارزهکشی نشده مونوتونیک ماسه ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 تأثیر ترانشه قائم در کاهش خطرات ناشی از گسل معکوس بر روی پی سطحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تحلیل عددی تونل های کم عمق در معرض گسلش سطحی شیب لغز با نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
50 تخمین پارامترهای دینامیکی سازه با استفاده از ثبت میکروترمورها توسط سرعت نگار و تحلیل آنها به روش نسبت طیفی مولفه ا فقی به قائم و کاربرد آن در مقاوم سازی (دریافت مقاله) فستیوال سراسری بتن
51 ساخت جعبه دوبخشی شبیه ساز گسلش در فضای سانتریفوژ (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
52 طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات مجزا و بررسی تکرار پذیری نتایج به دست آمده از آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
53 کاهش تغیر شکل لرزه ای دیوارهای ساحلی مهار شده با استفاده از تراکم خاک پشت آنها (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
54 گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه‍ای اسکله ها برای ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
55 مدل سازی سانتریفیوژ اندرکنش گسلش شیب لغز و پی سطحی با لحاظ نمودن تأثیر روسازه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مدلسازی سانتریفوژ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
57 مدلسازی عددی روشهای کاهش خطرات ناشی از اندرکنش گسل نرمال و پی های سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
58 مدلسازی فیزیکی تونل های سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آنها در دستگاه میزلرزه 1G (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
59 مدیریت ریسک زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
60 مروری بر انواع آزمایش های المانی بررسی رفتار روانگرایی خاک ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
61 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای روانگرایی پروفیل خاک لایه بندی شده با لایه غیر روانگرای فوقانی توسط میز لرزه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 مطالعه بر روی درستی تخمین مدل فین در افزایش فشار آب حفره ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
63 مطالعه پارامترهای رفتار لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه 1g (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
64 مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر مهار شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
65 مطالعه رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار جهت استفاده صحیح و اصولی مواد و مصالح در ساخت مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
66 ملاحظات نشست در عبور خطوط لوله محصولات نفت و گاز از روی تاج مو جشکن (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
67 نحوه پردازش داده‌های میکروترمور جهت تعیین اثر ساختگاه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
68 نحوه تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با توجه به لایه بندی خاک با استفاده آزمایشهای مدل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله