دکتر محمد خان محمدی

دکتر محمد خان محمدی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر محمد خان محمدی

Dr. Mohammad Khan Mohammadi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Axial Load Collapse of Reinforced Concrete Columns with Light Transverse Reinforcement (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 16، شماره: 3
2 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتن مسلح با میلگردهای ساده با انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 4
3 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 71
4 مدلسازی فیزیکی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون با استفاده از میز لرزان و مقایسه با روابط تحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN EXPERIMENTAL ST UDY OF DEFECTُSEFFECTS IN DETAILING ON THE AXIALBEHA VIOR OF EXISTING CONCRETE COLUMNS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ANALYTICAL MODELING OF CAP BEAM-COLUMN JOINTS IN ORDINARY RC MULTI-COLUMN BRIDGE BENTS IN IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اثر محتوی فرکانسی تحریک زلزله بر فشار دینامیکی آب وارد بر دیوارمخازن با استفاده از میزلرزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
5 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی پلهای قطعهای پسکشیده تحت اثر حرکات قائم زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 ارزیابی غیرخطی سازه دیوار کوپله بتن مسلح توسط المان رشته ای در مقایسه با مدلسازی معمول تیر-ستون (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی نحوه ی انتخاب شتاب نگاشت های زلزله برنتایج تحلیل دینامیکی افزایش یابنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 انتخاب رکورد زلزله برای تحلیل سازه با توجه به نتایج تحلیل سازه یک درجه آزادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
10 Brick Size Effect on Cyclic Behavior of Unreinforced Masonry Walls based on Experimental Results (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 Damage Assessment of Beams of Aging Concrete Buildings Reinforced by Plain (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 EFFECT OF BIDIRECT IOANAL NEAR FIELD GROUND MOTIONS ON INELASTIC RESPONSE OF 3D MODELED R.C FRAME BUILDINGS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 Experimental and Analytical Seismic Assessment of Bents in Conventional Multi-Column Bridges (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
14 Numerical Simulation of Flexural Behaviour of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
15 Seismic Assessment of Irregular Bridges Equipped with Shape Memory Alloy (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
16 Seismic assessment of traditional brige pier in comparison with flag-shaped hysteretic one (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
17 Seismic Behaviour Investigation of Steel Coupling Beams through Experimental Results (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
18 Seismic displacement demand of bridge’s wall piers controlled by foundation rocking (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
19 SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF MULTISTORY BUILDINGS WITH NON-STRUCTURAL HOLLOW CLAY TILE INFILLS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF R.C. SHEAR WALLS WITH IRREGULAR OPENING (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 Studying the effect of skewness on seismic behavior of horizontally curved RC bridges by elastic analysis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 THE SEISMIC EVALUATION OF UNDER MAINSHOCK- FIRE DAMAGED BUILDINGS UNDER-AFTERSHOCK EARTHQUAKES (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از بتن پلاستیک حاوی دوده سیلیسی در اعضای سازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
24 بررسی آزمایشگاهی بر روی بهبود مقاومت کششی بتن با استفاده از تزریق اپوکسی و ایده کاشت آرماتور در آزمایش برزیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
25 بررسی آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری غیرمسلح با نوارهای فولادی قائم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
26 بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشاراب درطول مخازن بسته مستطیلی شکل بتنی بااستفاده ازآزمایش میزلرزه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح در ساختمانهای متداول تحت اثر بارهای دوره ای و یکطرفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
28 بررسی آزمایشگاهی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون درزلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
29 بررسی آزمایشگاهی- تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 بررسی اثر استفاده از افزودنیهای معدنی به عنوان جایگزین سیمان برخصوصیات ملات خودتراکم مورد استفاده در المانهای باریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
31 بررسی اثر جهت پذیری پیش رونده و جابجایی ماندگار زلزله در رفتار ساختمان های نزدیک گسل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی اثرمقیاس کردن رکوردهای زمین لرزه به روش میانگین هندسی برنتایج تحلیل دینامیکی افزایشی I.D.A (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
33 بررسی امکان استفاده از آلیاژ حافظهدار شکلی در کنترل تقاضای لرزهای پلها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
34 بررسی امکان استفاده از مکانیزم های فیوزی در دیوارهای برشی ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
35 بررسی تاثیر دیوارهای غیر سازهای آجر مجوف سفالی بر رفتار لرزهای قابهای بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی تأثیر نامنظمی بازشوها در عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
37 بررسی تحلیلی دیوارهای آجری مسلح شده با شبکه آرماتور و شاتکریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
38 بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
39 بررسی دقت روشهای تحلیل جاری در مدلسازی دیوار برشی بتنی با بازشو (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
40 بررسی دیوار های برشی خسارت دیده با عملکرد برشی پس از زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
41 بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی زمینی و مدفون، به عنوان شریانهای حیاتی، در ادبیات فنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
42 بررسی رویکردهای طراحی آیین نامه ای در گسیختگی پیشرونده سازه های بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی عملکرد لرزه ایی سیستم خودبرگرداننده و اتلاف گرهای انرژی در دیوار هایی با رفتار گهواره ایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
44 بررسی لرزه ای رفتار پلهای قطعه ای پس تنیده در برابر زلزله های قائم و عرضی نزدیک گسل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 بررسی مبانی طراحی مخازن بتنی ذخیره آب درآیین نامه های( ACI350.3-06, NZS 3106-2009, EN 1998-4:2006 (E) و نشریه 123 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیزهای افزایش یابنده دینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی نیاز تغییر مکانی لرزه ای پایه های دیواری در پلها متاثر از حرکت گهواره ای و برکنش پی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
48 بررسی نیاز تغییر مکانی لرزه ای پایه های دیواری در پلها متاثر از حرکت گهواره ای و برکنش پی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
49 بررسی و ارائه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای بتنی قدیمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بررسی و ارائه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای ستونهای بتنی مسلح بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای متداول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
51 بررسی وجود بازشوهای نامنظم در عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتنی در ادبیات فنی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
52 تعیین رابطه برای ضریب تشدید تغییرمکان (C1) در اثر بلند شدن پی ازخاك و انجام تحلیل قابلیت اعتماد برای یافتن احتمال وقوع این پدیده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
53 تعیین سطوح آسیب در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی متعارف با استفاده از آنالیزهای IDA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
54 توسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
55 رفتار لرزه ای ساختمانهای متعارف با دیوارهای برشی کوتاه شده در پلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
56 رفتارلرزه ای ساختمانهای متعارف با دیوارهای برشی کوتاه شده درپلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
57 شبیه سازی رفتارگهواره ای مقید برای ستونهای بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارافزاینده ی جانبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 کاربرد آلیاژهای حافظهدار شکلی در کنترل رفتار لرزهای پلها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
59 مدل رفتارغیرخطی برای میانقاب های آجرمجوف سفالی دارای اندود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 مروری بر روش های طرح اختلاط بتن های خود متراکم الیافی شکل پذیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
62 مروری برروش های نوین مدل سازی اندرکنش رفتار خارج از صفحه و داخل صفحه دیوارهای آجری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بناییدارای بازشودر ساختمان های بتن مسلح موجود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
64 مطالعة آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای اعضای بتنی ‌مسلح به میلگرد ساده در ساختمانهای قدیمی تحت اثر بارهایرفت و برگشتی و یکطرفه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
65 معیارهای دوران پلاستیک وشاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
66 مقایسه تحلیلی وقوع تخریبهای برشی ومحوری درستونهای بتن مسلح موجود با آئین نامه ASCE/SEI41-07 تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری