دکتر امید بهار

دکتر امید بهار دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

دکتر امید بهار

Dr. Omid Bahar

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New View on Optimal Control Algorithms (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 13، شماره: 3
2 Axial Load Collapse of Reinforced Concrete Columns with Light Transverse Reinforcement (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 16، شماره: 3
3 ارائه ی روابط جدید ظرفیت میرایی هیسترزیس قاب های خمشی فولادی در سطح عملکرد ایمنی جانی مورد نیاز روش­­ طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 4
4 ارائه ی روشی برای شناسایی ماتریس های مشخصه دینامیکی سازه های برشی با استفاده از داده های خروجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 2
5 ارز یابی رفتار لرزه ا ی قاب های خمشی فولاد ی منظم طراحی شده با روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 2
6 ارزیابی رفتار دینامیکی غیر خطی یک قاب خمشی 16 طبقه ی بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
7 Equivalent Viscous Damping in Steel Structures Equipped with Dampers. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک دوره: 11، شماره: 2
8 Hybrid Coupled Building Control (HCBC), the Effects of Actuator Position (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 2
9 Studying the Behavior of Active Mass Drivers during an Earthquake Using Discrete Instantaneous Optimal Control Method (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 1
10 TCMS: A Software for Vibration-Based Condition Monitoring of Post-Tensioned External Tendons (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 2
11 بررسی تاثیر میرایی در کاهش حساسیت سیستم های کنترل فعال سازه یی به تاخیر زمانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 2
12 بررسی موجک های متعامد در تشخیص خرابی برج توربین بادی با اندرکنش خاک- سازه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 34، شماره: 1
13 به روز رسانی مدل اجزای محدود سازه سه بعدی با روش بهینه سازی بهبود یافته مبتنی بر حساسیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 3
14 بهبود عملکرد روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان با اصلاح تخمین تغییرمکان تسلیم در قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 2
15 تاثیر مولفه های دورانی شکل های مودی در شناسایی آسیب سازه های سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 3
16 تشخیص آسیب با استفاده از شاخص آسیب انرژی و جابه جایی در فاز تحلیلی مدل ASCE (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 4
17 تولید شتاب نگاشت های مصنوعی برای یک ناحیه خاص با تبدیل موجک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
18 روش جدید تشخیص آسیب بر مبنای تبدیل موجک در قاب های خمشی ساختمانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
19 طراحی عملکردی سازه های کوتاه و میان مرتبه فولادی مجهز به میراگر لزج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
20 قابلیت تبدیل ارتقاء یافته در مقایسه با تبدیل کلاسیک هیلبرت - هوآنگ (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study on the Effects of Frequency contents of External Disturbances on the Input Energy (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
2 ارزیابی آسیب پذیری پل های بتنی با استفاده ازخصوصیات مودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
3 ارزیابی آسیب پذیری یک پل تیپ بتنی سه دهانه با عرشه ناپیوسته شاهتیر ناپیوسته با وبدون وجود سیستم های جداسازی لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
4 ارزیابی روش های براورد میرایی در سازه های فولادی دارای مهاربندهمگرا درسطح آستانه فروریزش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
5 ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با قاب های دارای مهاربند واگرا در دو روش طراحی مبتنی بر نیرو و روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی عملکرد سیستم ترکیبی دیاگرید در سازه های بلند مرتبه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی عملکرد قاب های ساده فولادی با مهاربند هم مرکز با ارتفاع متوسط طراحی شده با دو دیدگاه عملکردی و نیرویی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی عملکرد قابهای خمشی فولادی به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
9 ارزیابی عملکرد لرزه ای پل های دارای انحناء مجهز به سیستم جداسازی پایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
10 استفاده از مدهای بالاتر در شناسایی آسیب به روش انرژی کرنشی مدی اصلاح شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
11 انتخاب و مقیاس کردن بهینه شتاب‏نگاشت‏ها با الگوریتم بهینه یابی جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 Comparison of nonlinear response of variable arrangement of LRB isolator systems on a skew concrete bridge under earthquake and moving loads (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
13 Comparsion of Force-Base Desing and Direct Displacement-BasedDesign Methods to Evaluate EBF Steal Frame’s Behavior (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
14 DAMAGE DETECTION IN CONTINUES BRIDGE DECK AND ASCE BENCHMARK VIA INSTANTANEOUS ENERGY METHOD (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 EXTRACTION OF STIFFNESS SUBMATRIX OF SHEAR AND NON-SHEAR BUILDINGS WITH LOCAL MEASUREMENT UNDER BASE EXCITATION (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 HYBRID COUPLED BUILDING CONTROL (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 INVESTIGATION OF USING VARIOUS FORCE DISTRIBUTION METHODS AT SEISMIC BEHAVIOR OF STEEL MR FRAMES DESIGNED BY DDBD METHOD (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 Nonlinear Dynamic Behaviour of the Benchmark Steel Structure, Updated by E-CMCM Method (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 STIFFNESS MATRIX OF SHEAR-TYPE BUILDINGS EXTRACTED FROM OUTPUT-ONLY DATA (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 TENSION ESTIMATION OF ELASTIC CABLES USING VIBRATIONAL METHOD (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 VIBRATION-BASED TENSION FORCE ESTIMATION OF EXTERNAL POST-TENSIONED TENDONS: EXPERIMENTAL STUDY (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 بازسازی رکوردهای زلزله با استخراج ضریب موجک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی رفتار لرزه ای یک پل تیپ بتنی سه دهانه با وبدون وجود سیستم های جداساسی لرزه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
24 به روز رسانی مدل اجزا محدود بر پایه حساسیت با بکارگیری روش بهینه یابی مقید (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 پایش سلامت توربین بادی با پی سطحی توسط موجک های دومتعامد و اندرکنش خاک- سازه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 تاثیر پارامترهای مختلف سیستم جداسازی لرزه ای الاستومری سربی برآسیب پذیری پل بتنی با عرشه ناپیوسته شاهتیرناپیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
27 تاثیر حرکت قوی زمین و بارهای متحرک روی پاسخ یک پل بتنی اریب جداسازی شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
28 تاثیر نحوه قرارگیری سیستم جداساز لرزه ای روی پاسخ غیرخطی یک پل بتنی اریب تحت اثر بارهای لرزه ای و بار متحرک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 تاثیرپارامترهای مختلف سیستم جداسازی لرزه ای الاستومری سربی برعملکرد پل بتنی سهدهانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
30 تأثیر پارامترهای به‌‌روزرسانی مدل یک سازه فولادی آسیب‌دیده الگو در رفتار دینامیکی غیرخطی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 تبدیل ارتقاءیافته هیلبرت-هوآنگ و کاربرد آن در شناسایی سیستم‌های سازه‌ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 تحلیل حساسیت سیستمهای کنترل فعال سازه ای به تاخیر زمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
33 تحلیل های غیرخطی سازه های بلند مرتبه با سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی مجهز به دیوار برشی بتنی جهت بررسی پارامترهای طراحی به روش تغییر مکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
34 تشخیص آسیب در سازه های فولادی دوبعدی با استفاده از شاخص آسیب جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
35 تشخیص خرابی برج توربین بادی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و اندرکنش خاک-سازه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
36 تعیین میرایی معادل قاب فولادی بااستفاده ازروش تغییر مکان مستقیم و تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 تولید شتاب نگاشت های منطبق بر طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و بررسی تاثیر آن بر رفتار غیر خطی سازه های بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 رفتار لرزه ای قاب های فولادی با ارتفاع متوسط طراحی شده با دو دیدگاه عملکردی و نیرویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
39 روش جدید به روز رسانی مدل سازه سه بعدی با تلفیق روش مستقیم و تکرارشونده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 روش جدیدنوفه زدایی درسازه های الاستیک با استفاده ازتبدیل هیلبرت - هوآنگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 شناسایی اشکال مودی با استفاده از تبدیل ارتقاء یافته هیلبرت-هوآنگ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 شناسایی پارامترهای مدی سازه ها در حالت تحریک پایه با استفاده ازروشهای شناسایی ساده و غیر پارامتری در حوزه ی فرکانس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
43 ظرفیت میرایی معادل قاب فولادی با استفاده از روش تغییر مکان مستقیم و مقایسه آن با روشهای دیگر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
44 کنترل ارتعاشات نا خواسته یک پل قوسی فولادی در مقابل بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
45 کنترل نیمه فعال مخازن هوایی کف جدا حاوی سیال بوسیله میراگر MR (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
46 مطالعه عملکرددستگاههای نیمه فعال بازنشان در پاسخ قابهای ساده به بار انفجار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
47 معرفی نر مافزار گرافیکی جدید شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها با استفاده از داد ههای ارتعاش محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
48 مقایسه عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و ویرایش سوم استاندارد 280 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 مقایسه قاب های ساده فولادی دارای مهاربند هم مرکز طراحی شده با دو دیدگاه عملکردی و نیرویی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
50 مقایسه میرایی معادل قاب خمشی فولادی 8 طبقه با استفاده از روش تغییر مکان مستقیم و تحلیل های غیرخطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
51 مکان مناسب برای نصب سیستم های کنترلی غیر فعال برای کنترل رفتار لرزه ای پل ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد