دکتر منصور حقیقت

دکتر منصور حقیقت گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

دکتر منصور حقیقت

Dr. Mansour Haghighat

گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابر پتانسیلهای دیگری برای مکانیک کوانتومی ابر تقارنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 4
2 توابع ساختار در واپاشی ضعیف و نیمه لپتونی مزون B به مزونهای D و* D (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 1
3 ضریب گشتاور مغناطیسی لپتون باردار در فضا- زمان ناجابه جایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 3
4 طیف سنجی کوارکونیم به کمک معادله کلاین گوردن (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 2، شماره: 3
5 قواعد فاینمن در مدل استاندارد تعمیم یافته (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 3
6 گذار نیمه لپتونی B در فضا - زمان ناجابه جایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 13، شماره: 2
7 ماده تاریک آناپولی در مدل استاندارد تعمیم یافته و مدل استاندارد ناجابه جایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 2
8 محاسبه سطح مقطع پراکندگی برهمکنش های (فرمول درمتن مقاله) (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 6، شماره: 1
9 معادله بته سالپیتر در فضای ناجابه جایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 5، شماره: 2
10 نظریه میدان ناجابه جایی و پارامترهای نقض لورنتس در QED (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقض تقارن لورنتس با استفاده از تله (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
2 تولید قطبش دایروی تابش زمینه کیهانی در حضور نقض لورنتس، میدان مغناطیسی و اثرات ناجابجایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
3 خطای اندازه گیری علامت بارالکترون با استفاده از دادههای 2011 آشکارساز CMS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
4 محاسبه سطح مقطع پراکندگی برهم کنش γ e → e ν؟؟ (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
5 محاسبه ی متریک کر در فضای ناجابجایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388