دکتر عباسعلی زمانی

دکتر عباسعلی زمانی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیس

دکتر عباسعلی زمانی

Dr. Abbasali Zamani

دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دوره: 7، شماره: 4
2 اثرات کاربرد خارجی سدیم نیترو پروساید در افزایش تحمل به خشکی در دو ژنوتیپ ماریتیغال (Silybium marianum (L.) Gaertn.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
3 اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 4
4 ارزیابی ریسک محیط زیستی آندها در چاه های حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز استان زنجان (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 161
5 استفاده از شاخصهای زیستی ماکروبنتوزها در تعیین سلامت اکولوژیکی آب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بختگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10
6 الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه ای منطقه بایچه باغ، شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
7 الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه ای خاور و جنوب خاور معدن انگوران، باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 3
8 اندازه گیری غلظت برخی فلزهای سنگین در نمونه های آب شرب در شبکه آبرسانی شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
9 Comparison of the Interpolation of Lead and Zinc Accumulation in the Soils around Zanjan Lead and Zinc Corporation Using laboratory and Landsat Data (دریافت مقاله) مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دوره: 6، شماره: 4
10 Effect of Polyethylene Glycols Dissolved in Aqueous Phase on the Extraction-Separation of La(III), Eu(III) and Er(III) Ions with Bis(۲-ethylhexyl)phosphoric Acid (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 2، شماره: 1
11 Grain-Size Analysis and Contamination Assessment of Heavy Metals in Sediments from Ghezel Ozan River in Zanjan Province, Iran (August ۲۰۱۹ to September ۲۰۲۰) (دریافت مقاله) مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دوره: 8، شماره: 3
12 Optimization of Continuous Flow Adsorption of Heavy Metal Ions by Peganum Harmala Seeds (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 1
13 Selective Liquid-Liquid Extraction of Lead Ions Using Newly Synthesized Extractant ۲-(Dibutylcarbamoyl)benzoic Acid (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 2، شماره: 2
14 Spatial Variability and Pollution Status of Lead and Nickel the Street Dust of Zanjan City, Iran (دریافت مقاله) مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دوره: 6، شماره: 1
15 The Role of Polyethylene Glycols Dissolved in Aqueous Phase on the Extraction-Separation of Zn(II) and Pb(II) by Bis(۲-ethylhexyl)phosphoric Acid (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 3
16 The Status of Electronic Waste in Iran (دریافت مقاله) مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی آلایندگی ناشی از فلز سنگین کادمیوم و اثر آن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و تغذیه ای گیاه یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 4
18 بررسی پراکنش فلزهای سنگین در خاک های اطراف کارخانه سرب و روی زنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 4
19 بررسی دانش و عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی گردشگران شمال کشور (مطالعه موردی: استان های زنجان و گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
20 بررسی کارایی هماتیت خالص و تثبیت شده با سدیم کربوکسی متیل سلولز در پالایش خاک آلوده به نیکل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 4
21 پهنه بندی مقدار فلزات سنگین در خاک های سطحی اطراف کارخانه سیمان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
22 پیامد زمان تماس، اندازه کروم و ماده ی آلی خاک بر چگونگی رشد کرم های خاکی گونه ی Eisenia fetida (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
23 تاثیر کاربرد کود مرغی حاوی انروفلوکساسین بر تنفس، بیوماس میکروبی و جمعیت برخی باکتری های مفید خاک (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 4
24 تاثیر کمپوست کردن هوازی و بی هوازی بر حذف آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین از کود مرغی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
25 تاثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده ی آلی بر صفات رشد کرم های خاکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
26 تاثیر هماتیت خالص و تثبیت شده با کربوکسی متیل سلولز بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه ذرت در خاک های آلوده به نیکل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
27 تحلیل مکانی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب های زیرزمینی در جنوب و جنوب غربی حوضه آبریز دالکی استان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
28 تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین ارتباط بین پراسنجه های کیفی آب و فلزهای سنگین در نمونه های آب شرب (شهرستان رامیان: استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
29 کرجسی غلظت جیوه در آب و ماهی های سواحل جنوبی دریای خزر، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
30 کیفیت میکروبی و شیمیایی ماست پاستوریزه تولیدی کارخانه های لبنی استان زنجان بین سال های 1390 تا 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 1، شماره: 2
31 مطالعه تاثیر آبیاری با فاضلاب های شهری بر غلظت فلزهای سنگین در خاک های سطحی جنوب شهر هرسین، کرمانشاه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of chitosaniron oxidenanocompositefor emoval of Methylene blueas acationic dyefrom aqueous olutions (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 آمار و زمین‌آمار در بررسی آلودگی فلزهای سنگین در آب‌های زیرزمینی شهرستان رامیان-گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به منظور حذف کادمیوم از خاک های آلوده مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
4 ارزیابی آماری مقدار فلزهای سنگین در پسماندهای سرب‍ و‍ روی زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 ارزیابی بی فنیل های پلی کلره ی (PCB) شاخص، در رسوب های فراساحلی منطقه ی مکران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی روشهای میان یابی جهت تخمین و پهنه بندی غلظت فلزهای سنگین درآبهای زیرزمینی مطالعه موردی رامیان - استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
7 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه پساب دانشگاه زنجان به منظور بازیابی آب جهت آبیاری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری: مطالعه موردی منطقه رامیان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 ارزیابی کیفیت هیدروژئوشیمیایی آب زیر زمینی و مناسب بودن آن برای مصارف شرب و کشاورزی در شهرستان رامیان استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابی مقدار فلزهای سنگین در گیاهان بومی اطراف شرکت ملی سرب و روی زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
11 استفاده از پارامتر GC در شبیه سازی سم مالاتیون در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد شهید رجایی) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 استفاده از توفهای زئولیت دار سازند کرج برای جدایش برخی فلزات سنگین، آلودگی زدایی و پالایش منابع آبی، زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
13 استفاده از گرد و غبار کوره القایی به عنوان جاذب برای حذف داروی سیپروفلوکساسین از آبهای آلوده (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
14 استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی درحذف آلایند ه ها از آب های آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
15 استفاده از نانوذره های گل قرمز در حذف آلاینده های آلی و رنگزا، از آب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
16 اصلاح شیمیایی فوم های مصرفی پلی اورتان و استفاده از آن در حذف فنل از محلول های آبی آلوده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
17 اصلاح شیمیایی فوم‌های مصرفی پلی اورتان و استفاده از آن در حذف یون‌های سرب، روی و کادمیم از محلول‌های آبی آلوده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 اندازه گیری آرسنیک کل در آب سواحل جنوبی دریای خزر به روش ولتامتری با استفاده از الکترود چرخان طلا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
19 اندازه گیری باقی مانده حشره کش ایمیداکلوپرید در خیار در شهرستان خرم دره (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 اندازه گیری غلظت آرسنیک در آب رودخانه تلوار - استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
21 اندازه گیری غلظت برخی فلزهای سنگین در آب های زیرزمینی اطراف شهرک روی زنجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
22 اندازه گیری مقدار سرب در برگ درختان شهرزنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
23 اندازه گیری ملامین در محصول های لبنی (شیر، پنیر، شیر خشک، پودر شیر و ماست) شهر زنجان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 اندازه گیری ومقایسه فلزهای سنگین موجود در چند نمونه کمپوست تولیدی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 Chemical and Physical Analysis of Municipal Solid Waste in the City of Mahshahr (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
26 Comparison for adsorption modeling of Copper and Lead from aqueous solution by Soy oil waste (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
27 HPLC in Separation-Determination of Heavy Metal Complexes (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
28 Investigating the Optimal Use of Wastewater Treatment Plant in Zanjan (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
29 Investigation of land use changes around Glabar Dam in Ijroud-Zanjan city under the influence of dam construction (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
30 Risk Assessment of Pesticides for Water Quality Concerns (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 Short Review on the Fate of Nanomaterials in the Environment (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 بررسی اثرپذیری کاربری اراضی از احداث سدها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 بررسی برخی از اثرات فیزیولوژیکی کادمیوم ونیکل در گیاه یونجه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
34 بررسی تغییرات زمانی و مکانی برخی پراسنجه های آب رودخانه بشار در بازه زمانی 1387-1391 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 بررسی تغییرات کمی و کیفی پسماند خانگی شهر تهران(1386-1384) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 بررسی تغییرغلظت فلزهای سنگین درعمقهای مختلف مخزن سدشهیدرجایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 بررسی توانایی گیاه پالایی شش گونه درختی غیر مثمر در اطراف شهرک تخصصی روی زنجان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی حذف یونهای سرب و روی از محلولهای آبی با استفاده از دانه های اسپند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
39 بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون در ایستگاه اهواز دربازه زمانی 1392-1345 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 بررسی روند تغییرات مکانی نیترات با استفاده از نرم افزار AreGIS وزمین آمار (مطالعه موردی : بحش مرکزی شهرستان خدابنده ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
41 بررسی غلظت برخی فلزهای سنگین در آب تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل در استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
42 بررسی غلظت های فلزهای مس و کبالت دررسوبهای رودخانه قلعه چای استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
43 بررسی کیفیت آب رودخانه تلوار براساس ویژگی های فیزیکی آب (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
44 بررسی کیفیت آب مخزن سد کینه ورس وشناسایی منابع آلاینده آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
45 بررسی مقدار فلزهای سنگین As,Pb,Cd,Sb,Co در رسوبات آبراهه ای منطقه عربشاه ، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
46 بررسی میزان فلزات سنگین در کمپوست تولیدی کارخانه سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
47 بررسی و مقایسه روشهای ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست وانتخاب روش بهینه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 بررسی و مقایسه شاخص های کیفی آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 بهبود جداسازی برخی یون های فلزی واسطه اسیدشویی شده از پسماندهای ویژه صنعت تولید روی به روش ا نتقال مایع پلیمری حاوی لیگاند DEHPA (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
50 بهینه سازی جذب یون سرب در باکتری E.coli سویه (BI21(DE3 حاوی ژن مهندسی شده متالوتیونین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
51 پارامترهای جدول زندگی پشهی قارچخوار Lycoriella auripila (Dip., Sciaridae روی دو رقم قارچ خوراکی صدفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
52 تاثیر سیستم آبرسانی شهری در غلظت فلزهای سنگین در نمونه های آب شرب شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
53 تأثیر سطوح مختلف آلودگی خاک به آرسنیک و مدت زمان در معرض قرار گرفتن بر زنده مانی کرم های خاکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 تحلیل آماری چندمتغیره کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان بر پایه ی همبستگی در مجموعهی داده ها (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
55 تخمین ارزش اقتصادی پسماند حاصل ازکارخانه های روی دراستان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
56 تهیه بیوفیلتر ستونی با کمپوست چای برای حذف برخی یون‌های فلزی سنگین از محلول‌های آبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 تهیه ی زیست فیلتر ستونی جدید با استافده از اسپند برای حذف یون های کبالت، مس، سرب و نیکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
58 جایگاه آموزش های محیط زیستی درکتب درسی نظام آموزشی جدید ایران (دوره ابتدایی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
59 حذف آرسنیک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات گل قرمز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 حذف آفت کش دیازینون از آب های آلوده توسط سیلکس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 حذف داروی سولفامتاکسازول از آبهای آلوده با استفاده از فومپلی اورتان اصلاح شده با پایه ( 2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
62 حذف رود آمین 6جی(رنگرزای صنعتی)از محلول های آبی به وسیله سرخس آزولا (Azolla filiculoides) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
63 حذف سرب از پساب خروجی کارخانجات نساجی سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
64 حذف سولفامتوکسازول از آب های آلوده با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن- نقره (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
65 حذف کادمیوم از پسابهای ناشی از آلودگی های نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش
66 حذف مرفین و کدیین از نمونه های آبی با استفاده از فیبر های توخالی اصلاح شده با بیس( 2 -اتیل هگزیل) فسفریک اسید (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
67 زمین شناسی پزشکی: تعیین غلظت، پراکنش و پهنه بندی فلزات سنگین سرب، روی، مس و آهن در خاکهای سطحی دهستان بناب، استان زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 ژئوشیمی زیست محیطی فلزات بالقوه سمی درمنطقه زرشوران دراستان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
69 سنتز نانوکامپوزیت چیتوسان/اکسید آهن و کاربرد آن در حذف رنگ اریوکروم بلک Tاز آب های آلوده (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
70 شناسایی باکتری های تجزیه کننده دیازینون از خاک های الوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
71 کاربرد روش ریزاستخراج مایع – مایع پخشی به منظور استخراج مشتقات فنولی از نمونه های آبی و آنالیز به کمک کروماتوگرافی گازی (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
72 کاربرد سنجش از دور در پایش فلزهای سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
73 کاهش نیترات ازآب های آلوده به روش احیای نیترات توسط عنصرروی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
74 کاهش همزمان فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیم آبهای آلوده در مواجهه با نانو ذرات سنتز شده آهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
75 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- غیرمتحرک سازی سرب در خاک های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات اکسیدهای آهن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
76 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- مقایسه کارایی نانواکسیدهای آهن خالص و تثبیت شده با کربوکسی متیل سلولز در غیرمتحرک سازی سرب در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
77 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- ارزیابی غلظت عنصر سرب در رسوب های رودخانه ی زنجانرود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
78 مدلسازی رابطه های فضایی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
79 مروری بر بررسی چالش های حقوقی مناطق چهارگانه کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
80 مروری بر کاربردهای بیوتکنولوژی در محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
81 مروری برکاربردهای پوست گردوبه عنوان یک جاذب طبیعی برای حذف آلاینده های آلی و فلزی ازآبهای آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
82 مروری کوتاه بر مدیریت پسماندهای خطرناک در واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
83 مشخصات هیدروشیمیایی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی شهرستان آق قلا، استان گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
84 مطالعه پتانسیل آلودگی آبخوان آب شرب زنجان با مدل دراستیک وسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
85 معرفی ماکروبنتوزهای رودخانه قزل اوزن محدوده استان زنجان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
86 معرفی مختصری از روش ارزیابی بیومس با استفاده از رابطه های طولی-جرمی ماکروبنتوزها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
87 معرفی مختصری از روش ارزیابی بیومس با استفاده از رابطه های طولی-جرمی ماکروبنتوزها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
88 مقدار یون پتاسیم در آب‌های آشامیدنی استان زنجان آیا لازم هست تا استانداردی برای مقدار یون پتاسیم در آب داشته باشیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
89 منبع یابی فلزهای سنگین در اطراف کارخانه سیمان کردستان با کمک تحلیل آمار چند متغیره (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
90 نقش قارچهای بیمارگر در کنترل جمعیت بالشتک دراز اندام Pulvinariafloccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) در باغهای چای شمال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
91 نیترات و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
92 هضم بی هوازی در پالایش فاضلاب کشتارگاه مرغ (مقاله مروری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
93 هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در محیط های آبی ایران (دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی