مهندس امیر شاطرکاظمی

مهندس امیر شاطرکاظمی

مهندس امیر شاطرکاظمی

Amir Shater kazemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.