دکتر زهرا صادقی آرانی

دکتر زهرا صادقی آرانی استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان

دکتر زهرا صادقی آرانی

Dr. Zahra Sadeqi Arani

استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل رضایت و وفاداری کاربران از کیفیت محتوایی و ساختاری خدمات الکترونیکی (مطالعه موردی: وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
2 ارائه مدل ساختاری سازی تفسیری بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر هویت فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 3
3 ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر سبک زندگی نشاط محور (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 5، شماره: 2
4 ارائه ی چارچوبی برای پیش بینی سطح خلاقیت و نوآوری در سازمان بر مبنای اقدامات دانشی،با رویکرد شبکه ی عصبی مصنوعی (مطالعه ی موردی: سازمان های دولتی منتخب استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 4
5 ارزشیابی کیفی دانشکده فرش با رویکرد فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 16
6 Content Marketing Scientific Articles in the WOS: A Bibliometric Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 5، شماره: 8
7 Controlling the Spread of COVID-۱۹ Pandemic: A Review of Evidences of Social Marketing Mixed Approach (دریافت مقاله) نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
8 Interactive Model of Factors Affecting Consumer Demand for Traditional-Iranian Medicine (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
9 Presentation of a Collaboration Model in Medical Tourism Supply Chain (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
10 Social and Cultural Indicators Affecting Women's Demand for Body Management: A Structural and Interpretive Modeling (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
11 Sports Business Resilience in the COVID-۱۹ Crisis: The Delphi Qualitative Approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 1
12 برآورد سطح نوآوری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
13 بررسی تاثیر عوامل فردی بر به اشتراکگذاری دانش در سازمان: فرا تحلیل مطالعات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 11
14 بررسی تاثیر فرهنگ بر سوگیری مالی سرمایه گذاران با توجه به نقش نگرش پولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 2، شماره: 4
15 بررسی وضعیت بیمارستان های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در دستیابی به استانداردهای ارتقاء دهنده سلامت در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 3
16 پیش بینی موفقیت تجاری سازی ایده های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان یزد (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
17 تاثیر ارتباطات اثربخش بر سکوت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران دوره ی متوسطه ی دوم شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
18 تحلیل راهبردی عوامل پذیرش صنعت ۴.۰ در بهداشت و درمان: رویکرد تحلیل سناریو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 8، شماره: 3
19 تصمیم گیری های اخلاقی در فضای سایبری و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن: بررسی ارتکاب به جرایم اینترنتی در کاربران اینترنت شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
20 توسعه مدل ریسک های حوزه منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان با بکارگیری مرور نظام مند و تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 12، شماره: 41
21 توسعه ی الگوی فرایندی پیشران ها و پیامدهای تجاری سازی آموزش عالی: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
22 توسعه ی الگوی مفهومی تسهیل تجاری سازی اختراعات ثبت شده توسط افراد حقیقی: رویکرد نظریه ی برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 2
23 درمانگاه های شهرستان یزد: کارا یا ناکارا؟ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 6
24 شناسایی الگوهای ذهنی و ادراکات مجریان آموزش از تجاری سازی آموزش عالی در ایران: کاربردی از روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
25 طراحی مدل موانع ازدواج معلولین در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
26 طراحی مدلی جهت ارزیابی و انتخاب پروژههای بهبود شش سیگما با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 2
27 عوامل سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی: یک مطالعه فراتحلیل در برخی سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 1
28 عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ کار در بین زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 6، شماره: 1
29 فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
30 فراتحلیل محرکها و بازدارنده های رفتار منافقانه در سازمان؛ کاوشی در سازمانهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 1
31 محرک ها و بازدارنده های خلاقیت در سازمان: فراتحلیل مطالعات ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
32 مدلسازی و تحلیل سناریوی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی صنعت ۴.۰ در بهداشت و درمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 46
33 نقش هنر در ترویج و آموزش کارآفرینی: تحلیل محتوای کیفی فیلم های سینمایی کودک و نوجوان ایرانی در چهار دهه اخیر (۱۴۰۰-۱۳۶۰) (دریافت مقاله) مجله آموزش و مدیریت کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
34 واکاوی رفتار قانون گریزانه مهاجران در ایران با تاکید بر متغیر های روان شناختی هوش معنوی و سبک هویت (مورد مطالعه: دانشجویان افغان شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 32
35 واکاوی نگرش ها و باورهای پولی زنان و بررسی نقش اشتغال و شخصیت بر آن (مطالعه موردی : زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (بررسی میزان اثرگذاری شیوه های تبلیغاتی استفاده شده در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
2 آسیب شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
3 ارزیابی عملکرد سازمان های خدماتی حرفه ای در به کارگیری فرآیند مدیریت دانش مطالعه ی موردی: بیمارستان های شهرستان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
4 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با رویکرد تلفیقی AHP و CFRR مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بر اساس معیارهای نابی با استفاده از تکنیک PCA:مطالعه‌ی موردی: تأمین کنندگان شرکت توسعه و عمران نائین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
6 The Impact of Human Factors on Word-of-MonthCommunications & Emotional Contagion in Market: an AgentbasedModeling (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
7 بررسی رابطه ی بین اینرسی دانش، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: بنگاه های کوچک و متوسط صنعت نرم افزار استان یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 بررسی راه کارهای آموزشی و پرورشی تربیت نسل مهدوی در راستای رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگ های بیگانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
9 بررسی و تجزیه و تحلیل موانع تسهیم دانش در سازمان های دولتی مطالعه موردی:سازمان های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 تجزیه و تحلیل و رتبه بندی موانع تسهیم دانشدر سازمان های دولتیمطالعه ی موردی: شرکت توزیع برق استان یزد (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
11 توسعهی مدل شبیهسازی رفتار خرید ناگهانی با رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 خانواده و سبک زندگی اسلامی (خانواده قرآنی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
13 رابطه شخصیت با اعتیاد به خرید مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 رابطه شخصیت با سبک تصمیم گیری مصرف کنندهمورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
15 رابطه فرهنگ با اعتیاد به خرید مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
16 رابطه فرهنگ با خرید ناگهانی موردمطالعه: دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
17 رویکردی بر چسبندگی دانش و تأثیر آن بر اجرا و نهادینه کردن دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
18 سنجش میزان چابکی سازما نهای دولتی استان یزد(مطالعه موردی صنعت برق استان یزد) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
19 شناسایی و تدوین الگوی شایستگی مدیران شرکت های آب و فاضلاب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
20 طراحی مدل مفهومی تمایل به ترک خدمت کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 فرهنگ و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
22 نظام جانشین پروری در سازمانها تلاشی طراحیشده برای تضمین استمرار عملکرد موثر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی