دکتر شروان عطایی

دکتر شروان عطایی دانشیار گروه خط و سازه های ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

دکتر شروان عطایی

Dr. Shervam Ataei

دانشیار گروه خط و سازه های ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت برنامه آموزش مهندسی بر مبنای سنجش پیامدهای استاندارد با انجام مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 24، شماره: 95
2 الگوی آموزش الکترونیکی دروس مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی تعامل محور جهت تولید درس مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
2 اندرکنش حفاری تونل مترو در مجاورت پل قابی موجود (مطالعه موردی خط 7 مترو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
3 بررسی لرزه ای پایه پل منوریل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بررسی وضعیت خطوط راهآهن ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
5 برنامه ریزی مسیر حرکت ماشین اندازه گیر خط راه اهن به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
6 پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
7 پیش بینی شاخص کیفیت CTR با استفاده از درختهای تصمیم C5 بهبود یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
8 پیش بینی مقاومت فشاری سیمان با مدل سازی فازی عصبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
9 پیش بینی نویز ناشی ازضربه دردرز انبساط پل بااستفاده ازروش تحلیل آماری انرژی sea (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 پیشنهاد ارائه دروس درآمدی بر دانش مهندسی در سال اول ورود به دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
11 تجمیع اطلاعات ارتعاشی آزمایش دینامیکی پل به کمک خوشهیابی فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
12 تخمین نشست شمع های پل مجاور در اثرحفاری تونل مکانیزه (مطالعه موردی خط7 مترو) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 تدبر در قران مجید به کمک روشهای داده کاوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
14 تعیین آلودگی بالاست با استفاده از رادار نفوذی زمین (GPR) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
15 تعیین سرعت سیر مجاز از روی نامنظمی های هندسی خط به کمک نظریه مجموعه های فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
16 سلامت سنجی سازهای پل خرپایی راه آهن با آزمایش بارگذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
17 شناسایی الگوی نامنظمی هندسی خطوط راهآهن ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
18 شناسایی پارامترهای مودال پل خرپایی راه آهن باآزمایش ضربه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 شناسایی کثیفی بالاست با استفاده از تکنیک GPR (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
20 طراحی پلهای راه آهن برای خطوط سریع السیر (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
21 کاربرد پهپاد در بازرسی پل ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
22 کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
23 کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظی مشده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
24 کنترل اندرکنش طولی پل کیلومتر 005+11 راه آهن تهران - قم با روسازی جوش طویل (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
25 مدلسازی تغییر خواص آکستوالاستیک ریل خط آهن با جوش پیوسته با هدف پیش بینی تنش طولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
26 مدلسازی مقاومت حرارتی نانوسیم های تک کریستاله بیسموت به کمک روشهای داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
27 مروری بر روش های نظارت و بازرسی از راه دور پل ها با استفاده از پهپاد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
28 مقایسه عمر خستگی درز مورب و عادی بر اساس آزمایش میدانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
29 مقایسه میدانی اثر ضربه انواع قطار (ترنست، مسافری و باری) حین عبور از تکه مرکزی سوزن با سرعت های مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
30 وضعیت سنجی ارتعاشی پل قلعه مرغی به کمک آزمایش بار گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
31 وضعیت سنجی سازه أی پل تله زنگ به کمک آزمایش بارگذاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
32 وضعیت سنجی میدانی خط راه آهن با آزمایش بارگذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب