پروفسور حسین شایقی

پروفسور حسین شایقی گروه مهندسی برق، دانشگاه محقق اردبیلی

پروفسور حسین شایقی

Prof. Hossein Shayeghi

گروه مهندسی برق، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.