دکتر فاطمه احمدنیا

دکتر فاطمه احمدنیا دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فاطمه احمدنیا

Dr. Fatemeh Ahmadnia

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی های جوانه زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 9، شماره: 2
2 اثر گیاهان پوششی بر ویژگی های فیزیکی خاک، کنترل علف های هرز و عملکرد ترب سفید (.Rhaphanus sativus L) رقم لانگیپیناتوس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 4
3 بررسی اثر بازدارندگی عصاره های آبی و فرموله شده علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با کیتوزان بر جوانه زنی علف هرز چاودار (Secale cereale L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 45
4 بررسی تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی بر خصوصیات فیزیکی و زیستی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
5 بررسی تاثیرسان همپ (Crotalaria juncea) و چاودار (Secale cereal L.) بر بازدارندگی علف های هرز و عملکرد کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
6 بررسی روش های مختلف شکست خواب بر ویژگی های جوانه زنی بذر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 37
7 تاثیر عصاره سان همپ (Cortalaria juncea) فرموله شده با نانوذره کیتوزان بر جوانه زنی برخی از علف های هرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 45
8 تاثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف های هرز کاهو ی آیسبرگ (Lactuca sativa var. Ice berg) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparative Analysis of the Adam and RMSprop Optimizers on a Convolutional Neural Network Model for Predicting Common Diseases in Strawberries (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 Allelopathic Effects of Sunn Hemp (Crotalaria Juncea): A Review (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 Application of agricultural residues (residues of cover crops) in sustainable weed control (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
4 Effectiveness of cover crops on iceberg lettuce weed control (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
5 Exploring the Impact of Titanium Nanoparticles on Salinity Stress in Plants: A Review (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 The effect of aqueous extract of mixed crop residues of cover crops on the germination of some weeds (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
7 The Impact of Cover crops on Soil Properties: A Review (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 بررسی تاثیر عصاره آبی تلخه بر جوانه زنی برخی از علف های هرز و باقلا ( Vicia(faba L. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 بررسی نقش تک کشتی و کشت مخلوط گیاهان پوششی در کنترل علف های هرز در سیستم بدون شخم مزارع اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
10 بررسی نقش سیستم های تک کشتی و کشت مخلوط در کنترل علف هرز شایع مزارع اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 تاثیر عصاره آبی تلخه بر شاخص های کلروفیل و فلورسانس برخی از علف هرز و باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 تاثیر کشت مخلوط گیاه پوششی چاودار، خلر و ماشک گل خوشه ای در کنترل علفهای هرز مزارع استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
13 تاثیر گیاهان پوششی جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L) بر مشخصات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 تاثیر گیاهان پوششی زمستانه بر برخی از صفات زیستی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 مطالعه نقش کشت مخلوط چاودار(.Secal cereal L) و خلر(.Lathyrus sativus L) در کنترل علف هرز مزارع استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 نقش گیاهان پوششی زمستانه بر ماده آلی و جمعیت میکروبی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم