دکتر اکبر حیدرزاده

دکتر اکبر حیدرزاده  استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر اکبر حیدرزاده

Dr. Akbar Heydarzadeh

استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.