دکتر سیدخلاق میرنیا

دکتر سیدخلاق میرنیا

دکتر سیدخلاق میرنیا

Dr. Seyedkhalagh Mirnia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شدت چرا بر خصوصیات خاک در مراتع ییلاقی چرندو در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 3
2 ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
3 برآورد ارزش حفاظتی منابع آب زیرزمینی حوزه آبخیز الشتر از نگاه روستاییان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
4 برآورد هدر رفت ماده آلی خاک در اکوسیستم های هیرکانی( مطالعه موردی : حوزه آبخیز کجور ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی اثرات تغذیه مصنوعی بر توزیع زمانی و مکانی خشکسالی های هیدروژئولوژیک با استفاده از شاخص حالت پیزومتریک (مطالعه موردی: دشت گربایگان، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی تاثیر نانوزئولیت در کاهش فرسایش خاک با استفاده از باران ساز FEL۳ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 9
7 بررسی تاثیر ویژگی های توپوگرافی و خاک بر گسترش آبکندهای جبهه ای در کاربری کشاورزی، مطالعه موردی: استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی تغییرات غلظت رسوب معلق در سیلاب های فصلی ناشی از باران و ذوب برف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 3
9 بررسی جوانه زنی گیاه جو در محلول NaCl+CaCl۲، آب شور طبیعی و خاک شور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 4
10 پیش بینی نوسانات سطح ایستابی آبخوان گربایگان برای دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۳۷ با استفاده از مدل عددی MODFLOW (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 2
11 تاثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزه آبخیز کجور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
12 تاثیر سطوح مختلف شوری محیط رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 21، شماره: 2
13 تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
14 تحلیل ارتباط خشکسالیهای هیدروژئولوژیکی و اقلیمی دشت سبزوار با استفاده از شاخصهای SPI و SWI (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
15 تحلیل بازار محلی مبادلات منابع آب زیرزمینی در حوزه آبخیز الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 2
16 تحلیل تغییرات زمانی فرآیندهای هیدرولوژیکی کرت های کوچک آزمایشی در یک حوزه آبخیز جنگلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
17 تغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
18 روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
19 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل های همبستگی در برآورد تلفات خاک در پلات های مستقر در مناطق تخریب شده و نشده در حوزه آبخیز جنگلی آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 21
20 مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دوره رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
21 مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دوره رشد رویشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
22 مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دوره های رشد زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
23 مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دوره های رشد زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
24 معرفی دو روش تعیین شدت ابتلا به دارواش و مقایسه آنها در پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پخش سطحی همراه با محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max (L.) Merr) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثرم حلول پاشی اوره بر روی سویا در مراحل بعد از گلدهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز سیج و آل استان خراسان رضوی جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی توان تولید خاک با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارزیابی توانتولید خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی حوزه آبخیزکن ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی حساسیت مدلهای تخمین نفوذ نسبت به سطوح مختلف رطوبت خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی کارایی مدلهای تخمین نفوذ نسبت به آب حاوی غلظتهای مختلف رسوب رسی و سیلتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
8 ارزیابی وضعیت تکنولوژی وتیورگراس به عنوان ابزار کنترل فرسایش و رسوب دراراضی لسی شرق استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
9 بررسی تاثیر مدیریت مصرف آب بر توسعه ریشه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
10 بررسی تغییرات رواناب و رسوب در دو شیب مختلف در حوزه آبخیز جنگلی کجور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 پالایشسبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
12 پیش بینی تاثیر مرتعکاری بر کاهش خسارت سیل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 تاثیر نانوزئولیت در کنترل فرسایش و رواناب با استفاده از باران ساز در شیب ۱۴ درجه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 تأثیر اشکوب زیرین درختان جنگلی در کاهش فرسایش خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
17 تحلیل آستانه شروع روانآب دو تیمار مرتعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 تعیین مناسبترین مدل پاسخ گیاه کلزا به شوری طی مرحلة گیاهچه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 تغییرات زمانی روانآب و رسوب در تیمار مرتع طی تابستان و پاییز 1388 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
20 رسوبات معلق انتقال دهنده عناصر غذایی و مواد آلی خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
21 سنتز و کاربرد نانوزئولیت درکنترل فرسایش مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
22 شبیهسازی سطح ایستابی آبخوان دشت گربایگان فسا با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 کاربرد نانوتکنولوژی در منابع طبیعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 مدیریت منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل عددی MODFLOW مطالعه موردی: دشت گربایگان استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 مغذی شدن آب ها در اثر حمل عناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 مقایسه تغییرات ماهانه نفوذ و وزن مخصوص ظاهری خاک در جنگل احیا شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 مقایسه میزان تولید روانآب و فرسایش خاک در تیمارهای جنگلی بکر و تخریب-شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
28 نقش آتشسوزی مرتع بر تغییرپذیری روانآب و رسوب نقش آتشسوزی مرتع برتغییرپذیری روانآب و رسوب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب