دکتر زین العابدین صادقی

دکتر زین العابدین صادقی دانشیار اقتصاد انرژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر زین العابدین صادقی

Dr. Zeinolabedin Sadeghi

دانشیار اقتصاد انرژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.