دکتر جواد شهلایی باقری

دکتر جواد شهلایی باقری دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جواد شهلایی باقری

Dr. Javad Shahlaee

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation on the Role of Modern Media on Developing Zurkhaneh Sport (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
2 Analysis of the Level of Physical Activity of University Faculty Members during the Coronavirus Pandemic (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 2
3 ارائه مدلی برای مدیریت بازنشستگی ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
4 ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش (مطالعه ورزش همگانی و قهرمانی در استان های حاشیه دریای خزر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 31
5 ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 53
6 الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
7 الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 61
8 The Effect of Strategic Thinking Skills on the Effectiveness of Strategy Creation Process in Sport Federations (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
10 بررسی تاثیر بازی های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
11 بررسی تاثیر تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه های استراتژیک موثر فدراسیون های ورزش های تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 31
12 بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 4
13 بررسی چالشهای پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی عوامل موثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
15 بررسی کیفی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای نسبت به تعهد به نسل آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
17 بهینه سازی صفوف بلیت فروشی ورزشگاه آزادی تهران بارویکرد شبیه سازی سیستم های صف و MCDM (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
18 پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-۱۹ در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 25
19 تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 53
20 تحلیل عاملی فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 2
21 تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 54
22 تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 38
23 تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
24 تدوین برنامه جامع غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با تاکید بر رویکرد فعالیت های ورزشی سازمان یافته مبتنی بر راهبرد SWOT ( نمونه مورد مطالعه: اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه تربیت بدنی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 53
25 تدوین چشم انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
26 تدوین مدل ارتباطی مولفه های مدیریت دانش و خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
27 تدوین و اعتباریابی مقیاس راهبردهای توسعه هندبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 49
28 تعیین فاکتورهای فرایند استعدادیابی: یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 41
29 چالش ها و استراتژی های ترویج ورزش سالمندان با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 74
30 رابطه سبک های رهبری مربیان کشتی با انگیزش موفقیت کشتی گیران رده های سنی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 1
31 رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت در مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
32 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
33 شناسایی چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
34 شناسایی عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر اثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 1
35 شناسایی عوامل موثر (علی، مداخله گر و زمینه ای) بر توسعه ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 46
36 شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
37 شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه ای در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 2
38 شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
39 شناسایی وتدوین الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران بر اساس مدل STEEPELD و تعیین پیشران های کلیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 1
40 طراحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
41 علل ناکامی نظریه های پیری شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 5
42 کاربست شیوه های تبلیغات سبز مبتنی بر ارزش های بومی در مدیریت اماکن ورزشی (مطالعه موردی: یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 60
43 کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 58
44 کاوش عوامل موثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
45 مقایسه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان مرد و زن باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
46 منافع نهادینه سازی تفکر استراتژیک در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 11، شماره: 1
47 نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط میان استفاده از فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 Design and development of public sports development strategies in Qom province (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 بررسی ابعاد موثر بر رضایت مشتری (مطالعه موردی: مشتریان باشگاه های بدنسازی شرق تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 بررسی تاثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر خلاقیت کارکنان در سازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
5 بررسی رابطه بین جذابیت های ورزش زورخانه ای در توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران اسپانیایی زبان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
6 بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفه های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 بررسی رابطه ی بین مهار استفاده از فناوری اطلاعات و میزان نیاز به آموزش معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 بررسی سبک های تصمیم گیری و میزان اثربخشی تصمیمات مربیان ورزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
9 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های بدنی اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاههای تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 بررسی نقش تفریحات ورزشی بر پدیده ی فرسودگی شغلی کارمندان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
11 بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل در سال تحصیلی 90-89 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 تاثیر اجرای حرکات موزون (ایروبیک و رقص) بر سطوح فعالیت بدنی و احساس لذتو شادابی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
13 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش واسطهاینگرش شغلی کارکنان(مطالعه موردی: فدراسیونهای ورزشی منتخب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 تاثیر هوش فرهنگی بر اثر بخشی گروهی کوهنوردان استان اردبیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران
15 تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت سالمندان در ورزش های صبحگاهی در پارک هایشهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت
16 تدوین برنامه راهبردی توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 تعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکردشغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادلات ساختاری) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
18 تعیین عوامل مرتبط (کالبدی و مشتری مداری) با بهره وری اماکن ورزشی استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
19 رابطه بین آموزش های ضمن خدمت وعملکرد معلمان تربیت بدنی استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
20 رابطه بین کیفیت خدمات ادارک شده و وفاداری مشتریان استخرهای سرپوشید شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
21 راهکارهای رونق باشگاههای تیراندازی با کمان استان تهران بعد از کرونا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت
22 رویکردی کیفی به کاوش عوامل سازمانی بروز فساد در صنعت فوتبال ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
23 سبب شناسی و تمهیدات مقابله با حملات تروریستی در رویدادهای عظیم ورزشی: مضامینی برای مدیران اماکن ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
24 شناسایی علل بروز واسطه گری در فوتبال ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
25 مطالعه تاثیر ابعاد تسهیم دانش بر سرمایه اجتماعی در سازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
26 مقایسه تحلیل رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست های آنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
27 مقایسه دیدگاه اساتید، دانشجویان و دانش آموزان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
28 مقایسه سلامت عمومی و کیفیت زندگی معلمان ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
29 مقایسه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان مجرد و متاهل باشگاه های بدنسازی خصوصی شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
30 نقش دبیران تربیت بدنی در گرایش به ورزش همگانی دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
31 نقش کاربرد استراتژی SWIPE بر جذب و تصمیم به خرید مشتریان صنعت پوشاک و کفش ورزشی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
32 نقش مدیریت منابع انسانی سبز با توجه به بعد اجتماع ی توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تکواندو
33 نقش مسئولیت پذیری زیست محیطی مدیران در مدیریت سبز اماکن ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تکواندو
34 نقش مهارتهای ارتباطی مربیان کشتی استان همدان بر موفقیت کشتی گیران آزادکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
35 نقش ورزش زورخانه ای در توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران اسپانیایی زبان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام