دکتر امین ذرتی پور

دکتر امین ذرتی پور عضو هیئت علمي دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان گروه مرتع و آبخیزداری

دکتر امین ذرتی پور

Dr. Amin Zoratipour

عضو هیئت علمي دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان گروه مرتع و آبخیزداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت غربالگری کمی در پیش بینی سناریوهای اقلیمی مطالعه موردی: کانون گرد و غبار جنوب و جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 28
2 ارزیابی کارایی مولدهای وضع هواCLIMGEN و LARSWG در شبیه سازی اقلیمی (مطالعه موردی: مناطق سه گانه اقلیمی استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات بارش و شیب دامنه بر تنش برشی جریان و تشکیل شیار در سازند مارن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 21
4 بررسی اثر دوره بازگشت باران و الگوی آن بر فرسایش خاک دامنه ها در حوضه های آبریز(مطالعه موردی: حوضه آبریز هشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
5 بررسی تغییرات سلولی رسوب با استفاده از شاخص اتصال ساختاری حوضه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ابوالعباس خوزستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
6 پهنه بندی خطر سیل خیزی با استفاده از روش مجموع ساده وزنی حوزه آبخیز رکعت، جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 3، شماره: 1
7 تعیین روند رسوبگذاری در سامانه پخش سیلاب به روش پایش تغییرات تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
8 تعیین سهم منابع رسوب حوزه با استفاده از تکنیک انگشت نگاری عناصر ژئوشیمیایی (مطالعه موردی: حوزه دره انار باغملک) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 6
9 شبیه سازی و مقایسه ی تبخیر و تعرق پتانسیل به روش های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی ودرخت تصمیم گیریM۵ (مطالعه موردی؛ ایستگاه سینوپتیک شیراز ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
10 کاربرد ترکیبی روش های تصمیم گیری چند معیاره و سیستم های سنجش از دور با هدف پهنه بندی سلولی سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه ابوالعباس استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 4
11 مشارکت سهم آورد رسوب دامنه ها در الگوهای مختلف بارندگی به روش تعیین حجم شیارهای فرسایشی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
12 مقایسه کارایی مدل های امتیازی و سازشی در پهنه بندی خطر سیلاب در حوزه آبخیز رکعت (شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات شهری و پوشش گیاهی بااستفاده از روش پس از طبقه بندی و شاخص NDVI (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر تغییر اقلیم بر تغییرات تخریب اراضی در کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
3 اثرات نامطلوب عملیات پخش سیلاب در تخریب بافت خاک مطالعه موردی : حوزه آبخیز چنداب (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی تغییرات رطوبت خاک با سنجش از دور در جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
6 انتخاب توزیع آماری مناسب در پیش بیی خطر سیلاب رودخانه ها (مطالعه موردی حوزه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 انتخاب گونه های گیاهی فضای سبز شهری، مبتنی بر طراحی منظر و متناسب با اقلیم و خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 اولویت بندی زیرحوضه ها با استفاده از پارامترهای مورفومتری به منظوراقدامات حفاظت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودزرد، استان خوزستان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 Effectiveness Comparison of Neuro-Fuzzy and Neural Network methods Artificial in Estimation of Suspended Load Hazard of Rivers(Case Study: Taleghan Basin) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 برآورد آستانه فرسایش بادی بر روی تلماسه های مشجر تثبیت شده (مطالعه موردی: جنگل زوئیر شهر ملاثانی) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 برآورد تبخیر و تعرق واقعی به کمک سنجش از دور در استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 برآورد میزان فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز رودزرد، خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی اثرات آلاینده های نوپدید بر انسان و محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
14 بررسی پدیده تغییراقلیم بر تبیین خشکسالی مناطق نیمه خشک استان خوزستان (مطالعه موردی: دشت باغملک) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی تاثیر سازه های آبخیزداری بر تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت بهبهان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی تاثیر عملیات پخش سیلاب بر تغییرپذیری بافت خاک سطحی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز چنداب ورامین) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بررسی تغییرات سلولی رسوب با استفاده از شاخص اتصال ساختاری حوضه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ابوالعباس خوزستان) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
18 بررسی تغییرات شاخص های LST، NDVI ، NDMI با استفاده از تصاویر مودیس در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی عامل حمل وتخریب رسوبات ماسه ای در مناطق مختلفی از ارگ بوشهر ( مطالعه موردی در چهار منطقه گناوه – بردخون – بنه گز و چاه تلخ ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
20 بررسی مفهومی مدل شاخص اتصال رسوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 پایش ژئومرفولوژیکی خندق های مارنی در نواحی مرکزی استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان باوی) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
22 تاثیر صنعتی شدن شهرها در تغییر اقلیم و ایجاد جزایر حرارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
23 تاثیر طول شیب در حجم فرسایش های سطحی و شیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
24 ترکیب خصوصیات مکانی و طیفی به منظور بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 تعاملات دمای سطح زمین(LST) در افزایش یا کاهش پوشش گیاهی در منطقه بندر امام خمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
26 تعیین رطوبت لایه رویین خاک با استفاده از سنجش از دور درکانون گرد و غبار جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 تکنیک تحلیل سلسله مراتبی روشی کاربردی در اولویت بندی سیلاب حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
28 تنوع زیستی، اساس پایداری پارک های جنگلی در مناطق خشک(مطالعه موردی: پارک جنگلی اهواز ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
29 توسعه گرمایش جهانی مناطق خشکی با صنعتی شدن اراضی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
30 خشکسالی و ارتباط آن با پدیده بیابان زایی و توسعه کانون های ریزگردی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
31 خشکسالی و ارتباط آن با پدیده بیابانزایی و آثار منفی آن در نیل به توسعه پایدار در منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 دستاورهای عملیات بیولوژیک و سازه ای آبخیزداری، تثبیت اقتصادی ملی و امنیت ملی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آلماسفلی شهرستان مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 شبیه سازی بیلان آبی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود زرد استان خوزستان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 شبیه سازی دبی های سیلزا با استفاده مدل پرسپترون چند لایه (MLP) روش شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز میناب ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
35 کارایی روش هیدرولوژیکی حدوسط دسته ها نسبت به منحنی سنجه یک خطی و دوخطی در برآورد بار معلق رودخانه ها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز طالقان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
36 کارایی مدل ریزمقیاس سازی آماری LARS-WG در پیش بینی تغییرات دمایی مناطق خشک (مطالعه موردی : استان خوزستان) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 کاربرد دو نوع مدل ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت پیش بینی سناریوهای اقلیمی در کانون گردو غبار جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 کنترل ریزگردها در منابع طبیعی علل، عوارض پدیده گردو غبار(مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 لزوم به کارگیری استراتژی های بازاریابی سبز در کشور ایران در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
40 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی رابطه بین تراکم زهکشی و شدت فرسایش ویژه خاک در حوضه آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود زرد، استان خوزستان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 مدل سازی تخمین رسوبات معلق رودخانه با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی: رودخانه دز ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
42 مدیریت جامع حوزه های آبخیز ابزاری در جهت نیل به توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 مدیریت ریسک پدیده خشکسالی درایران، راه های مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
44 نقش ریزگردها در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی علل، عوارضو اقدامات کنترلی (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی