دکتر سیروس جعفری

دکتر سیروس جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر سیروس جعفری

Dr. Siroos Jafari

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زه اب خروجیدر مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
2 اثر سطوح مختلف شوری و کود اوره بر مولفه های رشد، میزان پرولین، ترکیب یونی شربت نی و جذب برخی از عناصر غذایی توسط نیشکر (واریته تجاری CP۶۹- ۱۰۶۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
3 اثر سطوح مختلف کادمیم و روی بر عملکرد و جذب عناصر ریز مغذی در گندم رقم چمران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
4 اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک های خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
5 اثرات پستی و بلندی و آبیاری بر تکامل خاکها و تنوع کانیهای رسی در برخی از خاکهای گچی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
6 اثرات تر و خشک شدن و سیستم های کشت بر تثبیت پتاسیم در برخی از خاک ها و رس های خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
7 اثرات تر و خشک شدن و سیستم های کشت بر تثبیت پتاسیم در برخی از خاک ها و رس های خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
8 اثرات جنگل تراشی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
9 اثرات کیفیت آب خام بر کارایی دستگاههای اسمز معکوس خانگی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
10 اثرات نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در دانهال های پسته (Pistacia vera L.) تحت تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
11 ارتباط بین اشکال پتاسیم با ویژگی های فیزیکوشیمیایی و تنوع کانی های رسی برخی از خاک های خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
12 اشکال آهن خاک در مزارع تحت کشت نیشکر با مدت زمان بهرهبرداری متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
13 Sero-prevalence of Cytomegalovirus and Toxoplasma Infections among Newly Diagnosed HIV Patients in Iran; Assessing the Correlation with CD4+ Cell Counts (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
14 برآورد پارامتریک مدلهای منحنی نگهداشت رطوبتی ونگنوختن و فردلند و زینگ با استفاده از تکنیکهای محاسباتی نرم در برخی از خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
15 بررسی اثرات سدسازی و تغییر رژیم هیدرولوژی رودخانه کارون بر شوری اراضی و رخداد پدیده گرد و غبار در دشت خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
16 بررسی توزیع کربنات ها در اجزای اندازه‎ای برخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
17 بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی های رسی و نقش آن-ها در مصرف کودهای پتاسیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 3، شماره: 2
18 بررسی ویژگی های کانی شناسی زمین های زیر کشت نیشکر در مقایسه با کشت تناوبی و زمین های بکر جنوب خوزستان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
19 برهمکنش تنش خشکی انتهای فصل و مصرف کودهای آلی بر عملکرد گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 5
20 بهینه سازی و مدیریت مصرف آب در نیشکر با استفاده از مدل شبیه سازی آکواکراپ (مطالعه موردی کشت صنعت امیرکبیر، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
21 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات اجزاء فیزیکی ماده آلی، میزان رس قابل انتشار و پایداری خاکدانه ها در برخی از اراضی استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
22 تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و شیمیایی روی میزان کلروفیل برگ پرچم گندم و همبستگی آن با عملکرد دانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 10
23 تاثیر زمان آبیاری و مصرف کود شیمیایی و آلی بر مرفولوژی و عملکرد گندم چمران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 102
24 تاثیر شوری و کادمیوم بر برخی مولفه های رشد و جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
25 تاثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی های فیزیکی خاک در تعدادی ازکشت و صنعت های نیشکر استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
26 تثبیت کبالت و کادمیم در رس های خاک به کمک انرژی حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
27 تثبیت کبالت و کادمیم در رس های خاک به کمک انرژی حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
28 تحول خاکها و کانیهای رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفتهای حاشیه رودخانه کارون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
29 رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 6
30 رقابت تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک های با سیستم های مختلف کشت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 1
31 کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
32 مطالعه تکامل خاک ها و تنوع کانی های رسی در یک ردیف پستی و بلندی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
33 مقایسه تثبیت پتاسیم و آمونیوم توسط رس های جداسازی شده از خاک با سیستم های مختلف کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
34 مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری یک جویچه در میان (کم آبیاری) روی خصوصیات کمی وکیفی نیشکر در مزارع جنوب اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 اثر اختلاط آب آبیاری و زه آب مزارع نیشکر در تغییر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر اوره بر شاخص های رشد رویشی دانهال های پسته بادامی زرند (.P.vera L) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر تلقیح میکوریزایی و باکتریهای حل کننده فسفر بر میزان مصرف فسفر و رشد نیشکر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر زیرشکنی خاک بر زمان و راندمان آبشویی نمکها با دو روش پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر سطح اب زیرزمینی بر تشکیل و تکامل خاکهای انتخابی در خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
7 اثر سطوح مختلف کادمیم و روی بر جذب عناصر ریزمغذی در گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر عدم شیارزنی بر شوری خاک در زراعت نیشکر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
9 اثر عوامل مختلف خاکسازی روی خصوصیات خاک ها در استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 اثر کشت دراز مدت و آبیاری متراکم بر تحول کانی رسی پالی گورسکایت در خاکهای خوزستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
11 اثر کودهای پتاسیمی بر تثبیت و آزادسازی آمونیم در خاکهای تحت کشت و بایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
12 اثر میزان بقایا، سرعت پیشروی و روش های خاک ورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی در خاک های شمال خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 اثر نیترات کلسیم بر تجمع کربوهیدرات های محلول در برگ و ریشه دانهال های پسته ,بادامی زرند (.P.vera L) درشرایط تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 اثر ویناس به عنوان منبع کود پتاسیم بر خصوصیات شیمیایی خاک و محصول نیشکر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
15 اثر همزیستی میکوریزایی بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه نیشکر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
16 اثرات آبیاری زیاد بر میزان منگنز و پتانسیل اکسید و احیایی برخی از خاکهای خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
17 اثرات آبیاری متراکم بر اشکال و مقادیر اکسیدهای آهن در برخی از خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 اثرات تخریب ساختمان خاک های سنگین بافت بر نفوذپذیری آن در اراضی آبادان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 اثرات ترکیب یونی آب خام بر کیفیت و ترکیب کاتیونی آب تصفیه به روش اسمز معکوس در خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
20 اثرات فاکتورهای خاکسازی بر تکامل رسوبات آبرفتی رودخانه های مهم استان خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 اثرات فرآیندهای جزر و مدی بر تغییر اشکال مختلف آهن در خاک های آبادان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
22 ارتباط منشأ و تنوع کانی های رسی با پدیده گرد و غبار در افق های سطحی برخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
23 ارزیابی راندمان مصرف آب در تولید شکر و نیشکر در کشت و صنعت کارون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
24 ارزیابی عملکرد مدل saltmed در مزارع تحت آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
25 ارزیابی کارکرد سیستم های زهکشی زیرزمینی و اثر آنها بر تخلیه زه آب ها و تولید نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 ارزیابی و بررسی سیستم های زهکشی زیرزمینی و اثر آنها برروی تولید نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 اندازه گیری سرعت رهاسازی پتاسیم در برخی از خاک های کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
28 Effect of Shallow and Saline Groundwater on Drain Water Salt Loud in South Khuzestan (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 بررسی اثر اکسایش و کاهش بر مقدار اکسیدهای آهن و منگنز در دشت شاوور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
30 بررسی اثر زئولیت و اسید هومیک بر غلظت پرولین و جذب برخی از عناصر غذایی کم مصرف توسط گندم در خاک های آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
31 بررسی اثر شوری بر فرایند احیای آهن و خاکسازی در دشت آزادگان(خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
32 بررسی اثر شوری و سطح آب زیرزمینی بر فرآیندهای خاکسازی در دشت آزادگان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 بررسی اثر عمق گذاری مقادیر مختلف کود فسفر روی خصوصیات کمی و کیفی نشکر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی اثر کود سیلیکات پتاسیم در مزارع نیشکر بر میزان آلودگی به ساقه خواران Sesamia spp. و عملکرد نیشکر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی اثرآبشویی از اختلاط آب آبیاری و زه آب مزارع نیشکر جنوب اهواز بر برخی خواص فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی اثرات آبیاری و زهکشی نامناسب بر کاهش رشد نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر تصاعد گازهای گلخانه ای از خاکهای جنوب خوزستان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
38 بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی های کانی شناسی ماسه های روان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
39 بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ماسه های روان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
40 بررسی اثرات کاربری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر پراکنش رس در برخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
41 بررسی امکان تلقیح نیشکر با باکتری Gluconacetobacter diazotrophicus در مزارع نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
42 بررسی تاثیر سیستم زهکشی مطبق بر کمیت و کیفیت زهآب خروجی از مزرعه وکاهش اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 بررسی تاثیر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و شوری بر محتوای کلروفیل و جذب برخی عناصر در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
44 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بر محتوای کلروفیل برگ دانهال های پسته بادامی زرند در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی تغییرات غلظت نیترات در آب آبیاری وزه آب های مزارع نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 بررسی تغییرات فصلی شوری و حرکت املاح در اراضی تحت کشت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
47 بررسی توزیع رطوبت در جویچه های آبیاری نشده در آبیاری شیاری به روش یک در میان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
48 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مرفولوژیکی وتحول خاک ها در رسوبات رودخانه کرخه استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
49 بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 بررسی میزان خورندگی و رسوب گذاری آب رودخانه گرگر درایستگاه هیدرومتری شوشتر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
51 بررسی نقش آب زیرزمینی در کمیت زهاب ناشی از آبشویی در اراضی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
52 بررسی نقش رودخانه زهره در زهکشی اراضی خیرآباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
53 بررسی و تخمین برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک های دشت ارسنجان با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
54 بررسی و تعیین دور آبیاری و ضرایب رطوبتی خاک در ماههای حداکثر دور آبیاری در مزارع نیشکر مرکز تحقیقات نیشکر اهواز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
55 پتانسیل های کار آفرینی در استان خوزستان با رویکرد بهره گیری از اراضی شور برای احداث تفرجگاه و گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
56 پیش بینی کیفیت زه آبها ناشی از بهره برداری و اصلاح اراضی شور و سدیمی خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در گیاه کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 تاثیر زئولیت و اسید هومیک بر جذب عناصر غذایی پر مصرف و برخی از مولفه های رشدی گندم در خاک های آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
59 تاثیر زیولیت بر برخی خصوصیات رویشی و میزان جذب کادمیم توسط گیاه گندم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
60 تاثیر کوتاه مدت و طولانی مدت کشت نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک ها در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
61 تأثیر پتاسیم بر عملکرد نیشکر تحت تیمارهای مختلف کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
62 تأثیر سطوح مختلف ویناس در مقایسه با سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
63 تغییرات برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناطق تثبیت شده متاثر از عنصر شیب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
64 تغییرات غلظت عناصر آلاینده در دو رودخانه کارون و کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
65 تغییرات فصلی شوری خاک و عیین بهترین برنامه ریزی آبشویی در کشت نیشکر به کمک مدل saltmed (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
66 جذب سطحی آلاینده های سرب، کادمیم و نیکل از پساب توسط برخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
67 جذب عناصر سرب، کادمیم و نیکل در جاذب های گارنت و بنتونیت از آبهای آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
68 رابطه بین خصوصیات خاک و آب زبرزمینی بر کیفیت زه آبهای حاصله در دو کشت و صنعت امیرکبیر و امام خمینی ره (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
69 رابطه ی کاربرد مؤلفه ی فناوری اطلاعات (اینترنت) با خلاقیت کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
70 رویکردهای تلفیقی به کاهش مصرف اب در زراعت نیشکر در خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
71 سلامت خاک عاملی مهم در امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
72 شبیه سازی سیستم های زهکشی و محاسبه کمیت و کیفیت ناشی از آن در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
73 شورورزی رویکردی ضروری برای ادامه حیات و کشاورزی در خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
74 علل رخداد گرد و غبار و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
75 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- اثرات تغییر کاربری اراضی شور و سدیمی بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از اراضی استان خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
76 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- بررسی اشکال مختلف آهن به عنوان شاخصی از تکامل خاک در برخی از اراضی استان خوزستان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
77 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- ترکیب شیمیایی زه آب های اراضی تحت کشت نیشکر و ارتباط آن با تحولات کانی های رسی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
78 مدیریت زه آب های اراضی شرکت توسعه نیشکر و گزینه هایی برای دفع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
79 مصرف روی و اثر آن بر کیفیت گندم در خاک با فسفر بالا (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
80 مطالعه ایزوترمهای جذب سطحی آهن در خاک با اضافه نمودن گچ و استفاده از معادله ی لانگ مویر وفروندلیچ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
81 مطالعه تحول کانی های رسی در خاک های تحت کشت استان خوزستان ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
82 مطالعه روابط رگرسیونی بین برخی از فاکتورهای شیمیایی و EC آب آبیاری و زه آبهای اراضی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
83 مطالعه لایسیمتری کاربردسطوح مختلف کود اوره بر میزان نیترات و آمونیم خاک و زه آب در نیشکر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
84 مطالعه منحنی های کمیت به شدت (Q/I) پتاسیم در برخی از خاک های تحت کشت نیشکر اراضی جنوب اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
85 مطالعه نیاز آبی و ضرایب گیاهی نیشکر به روش لایسیمتری در اراضی نشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
86 مطالعه و ارزیابی لایه بندی هدایت هیدرولیکی و سیستم زهکشی زیرزمینی دراراضی ناحیه 4 کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 مطالعه همبستگی میزان پتاسیم خاک با پتاسیم جذب شده گیاه نیشکر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
88 مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان براساس مدل تعالی سازمانی EFQM (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
89 مقایسه ساختمان و تخلخل برخی از خاک های زراعی خوزستان با اراضی بکر به کمک دستگاه Axial X-Ray Tomography (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
90 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش پرمامترگلف با روش پمپاژ به داخل چاهک در خاک سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
91 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست امده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک در خاک سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
92 منشاء و تحول کانی ھای رسی در سطح و عمق اراضی کشت شده و بایر در استان خوزستان (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
93 همبستگی بین عناصر آلاینده در آب آبیاری و زهکشی در رودخانه های کرخه وکارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها