دکتر کاظم نگارش

دکتر کاظم نگارش دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر کاظم نگارش

Dr. Kazem Negaresh

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Centaurea patula، گونه ای فراموش شده از تیره مرکبان برای فلور ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
2 Centaurea sehat-niakii نامی جدید برای C. deflexa Wagenitz (Asteraceae, Cardueae) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 12، شماره: 44
3 شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر دو گونه گل ماهور (Verbascum L.) تحت تاثیر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 44
4 گزارش گونه ای جدید از جنس Onopordum متعلق به تیره آفتابگردان (Asteraceae) برای فلور ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
5 مدل سازی پراکنش و ارتباط رویشگاهی گل گندم خوئی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 8، شماره: 2
6 مطالعه تشریحی جنس Psephellus از تیره مرکبان متعلق به ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 9، شماره: 33
7 نامی جدید در جنس Echinops از تیره مرکبان (Asteraceae) متعلق به ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 34
8 یادداشتی بر نام گذاری Allium atroviolaceum (Amaryllidaceae) در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 14، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new variety of Cnicus benedictus (Asteraceae) for the flora of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 Chromosome number count of some species of Centaurea L. sect. Cynaroides Boiss. (Asteraceae) in Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
3 Introducing a new variety of Centaurea pseudoscabiosa (Asteraceae) for Flora of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
4 Taxonomic position of Centaurea stapfiana(Asteraceae) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
5 بازیابی یک گونه از جنس گل گندم (Centaurea) متعلق به تیره کاسنی برای فلور ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
6 بررسی تنوع ریختی درون گونه ای در گیاه فرچه ای ( Outreya متعلق به تیره مرکبانcarduiformis) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 بررسی تنوع ریختی گونه های جنس گل ماهور (Verbascum) متعلق به تیره میمونی در استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 بررسی ریخت شناسی بخش های رویشی چهار گونه از جنس فرفیون Euphorbia L (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 پتانسیل درختان و پوشش گیاهی در کاهش دما و مصرف انرژی ساکنین حاشیه رود کارون (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
10 تاثیر تثبیت شن های روان بر فلور گیاهی در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
11 تعیین موقعیت تاکسونومیک گونه Centaurea thracica (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
12 ثبت حضور گونه تیهو (Ammoperdix grise۰gularis) در جاده شوشتر- رامهرمز، استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 گزارش E. serpens Euphorbia hirta از خانواده فرفیون به عنوان دو گونه جدید مهاجم برای استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
14 گزارش Euphorbia hypericifolia از خانواده فرفیون به عنوان یک گونه جدید مهاجم برای استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15 گزارش دو گونه جدید از جنس گل گندم Centaurea متعلق به تیروه مرکبان برای فلور استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
16 گزارش یک گونه جدید از جنس گل گندم (Centaurea) متعلق به تیره آفتابگردان برای فلور عراق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 مروری بر تاکسونومی جنس Cyanus از تیره کاسنی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 مروری بر تاکسونومی جنس Klasea از تیره مرکبان در ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 مروری بر گیاه شناسی جنس خوشنماRhaponticum از خانواده مرکبان در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
20 مطالعه ریخت شناسی جنس خورشید صبح (Zoegea) در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
21 مطالعه ریخت شناسی جنس گل جاوید (Xeranthemum) از تیره مرکبان در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 مطالعه ریختشناسی تلخه (Acroptilon repens) از تیره کاسنی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 مطالعه ریختشناسی جنس سیاه فندق (Crupina) از تیره آفتابگردان در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 مطالعه ریزریخت شناسی فندقه در جنس Cyanus از خانواده کاسنی در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 مطالعه ریزساختار سطح فندقه در گونه گل گندم آبیCyanus depressusاز خانواده مرکبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
26 معتبرسازی نام Echinops quercetorum برای فلور ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
27 معرفی Sternbergia به عنوان جنس جدید برای فلور خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
28 معرفی یک واریته جدید از گونه خارپنبه (Onopordum acanthium) برای فلور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
29 میزان پیشرفت یک علف هرز در مزارع کشاورزی استان خوزستان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی