دکتر حبیب اله قزوینی

دکتر حبیب اله قزوینی دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر حبیب اله قزوینی

Dr. Habibiolah Ghazvini

دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.