دکتر سید محمد حجتی

دکتر سید محمد حجتی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر سید محمد حجتی

Dr. Seyed Mohammad Hojati

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توده های مختلف جنگلی بر خصوصیات خاک، تنوع زیستی پوشش علفی کف و زادآوری در سری الندان- ساری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
2 اثر تهنشست نیتروژن شبیه سازی شده بر ویژگی های شیمیایی خاک در توده دست کاشت افرا پلت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 2
3 اثر مدیریت جنگل بر نرخ خالص معدنی شدن نیتروژن خاک در تیپ راش-ممرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 8
4 اثر مقادیر مختلف سولفات مس بر رشد، جذب عناصر غذایی و انباشت مس در خارمریم (Silybum marianum) و افسنطین (Artemisia absinthium) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 54
5 ارزیابی آلودگی خاک های زراعی به عناصر آرسنیک و کادمیوم با استفاده از شاخص-های آلودگی در حوضه تالار مازندران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
6 ارزیابی پاسخ بوم سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک- جنگل الندان ساری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 2
7 ارزیابی رویشی، آمیختگی و خاک جنگل کاری های اکالیپتوس و کهور پاکستانی در پارک جنگلی لاله دزفول (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
8 برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 5
9 بررسی الگوی مکانی خصوصیات شیمیایی خاک جنگل تحت تاثیر حضور دام با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: جنگل بندپی شرقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
10 بررسی بیوماس ریزریشه و خصوصیات خاک در جنگلکاری های پلت، ون، بلند مازو و کاج بروسیا در جنگل آموزشی و پژوهشی داربکلای ساری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
11 بررسی تأثیر قارچ ریشه های آربوسکولار همزیست با گونه درختی محلب (CerasusmahalebL. Mill.) بر زیست پالایی سرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 1
12 بررسی تنوع فیتوشیمیایی عصاره اتانولی پوست درخت Fraxinus excelsior L. در رویشگاه های مختلف جنگل های هیرکانی در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 2
13 بررسی ساختار مکانی خصوصیات خاک در یک توده جنگلی راش با استفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
14 بررسی وضعیت و آشکارسازی تغییرات در جنگل های مانگرو جزیره قشم با استفاده از تصاویر ماهواره ای در بین سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
15 پاسخ تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی زیرآشکوب به مراحل تحولی جنگل در توده ممرز آمیخته، جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 21
16 پویایی زمانی ویژگی های خاک در مراحل تحولی توده های آمیخته ممرز در جنگل شصت کلاته استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 30، شماره: 1
17 تاثیر انواع مختلف کاربری اراضی روی کیفیت خاک در جنگل الندان ساری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 3
18 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک در جنگل قلک شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
19 تاثیر تلقیح باکتری و قارچ میکوریز آربسکولار بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) تحت تنش خشکی (مطالعه موردی: لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
20 تاثیر تنش سرب بر رشد و محتوای عناصر معدنی گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn) و افسنطین (Artemisia absinthium L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
21 تاثیر خصوصیات خاک و آب بر مشخصه های رویشی درختان حرا در رویشگاه قشم استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 4
22 تاثیر دامداری سنتی روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک جنگل(جنگل پرچینک – ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
23 تاثیر شیوه تک گزینی بر تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی در جنگل خلیل محله- بهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 11
24 تاثیر شیوه های جنگل شناسی بر ویژگی های ساختاری توده جنگلی و خصوصیات خاک در جنگل های راش میان بند هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل های سری الندان-ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
25 تاثیر عمل اکولوژی جهت جغرافیایی بر روی رویش گونه زربین (Cupresuss sempervirens L.var horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
26 تاثیر معدن کاری زغال سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن ها در خاک سطحی منطقه کارمزد (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
27 تاثیر و شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گونه سنجد (.Elaeagnus angustifolia L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 1
28 تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده های خالص و آمیخته راش و ممرز (دارابکلای مازندران) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 1
29 ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
30 تغییرپذیری شاخص های کیفی خاک در ارتباط با میکروتوپوگرافی حادث شده از ریشه کن شدن درختان جنگلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
31 تغییرپذیری ویژگی های کیفی خاک در دو توده جنگل کاری بلند مازو (Quercus castaneifolia) و کاج رادیاتا (Pinus radiate) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 1
32 تنوع زیستی گیاهی تحت تاثیر موقعیت شیب کاتنا در راشستان های اسالم- گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
33 قابلیت گیاه پالایی منگنز و کروم موجود در پساب تصفیه خانه توسط نهال های ارغوان، توت سفید، زیتون تلخ و سرو خمره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
34 کارایی نانو ذرات آهن و پسماند سلولزی در اصلاح خاک آلوده به سرب و استقرار نهال بلندمازو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
35 مدل سازی مخزن کربن آلی خاک در رابطه با ویژگی های فیزیکو- شیمیایی خاک در جنگل گلندرود در شمال ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
36 مقایسه مقاومت نهال های یکساله شیردار (Acer cappadocicum) و ون (Fraxinus excelsior) تحت خاک های آلوده به فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 42
37 ویژگی های جوانه زنی بذر گیاهان روییده در معدن های زغال سنگ به تنش فلزهای مس، سرب و کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون شاخص های قطعه نمونه در تعیین الگوی مکانی گیاهان با استفاده از داده های شبیه سازی شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
2 اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره کربن ونیتروژن آلی خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 اثر تفرج بر میزان ترسیب کربن خاک در پارک جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
4 اثر تنش خشکی بر رویش و جذب عناصر پر مصرف در گونه های بادام وحشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
5 اثر جنگل کاری با گونه های صنوبر و افرا پلت بر انتشار گاز دی اکسید کربن از سطح خاک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
6 اثر فعالیت معدن کاوی سنتی روی ساختار توده جنگل (مطالعه موردی: جنگل لاویج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 اثر مدیریت بر تنوع گونههای علفی کف جنگل (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری خلیل محله – بهشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
8 اثر مدیریت بر ساختار تودههای جنگلی مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری خلیل محله – بهشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 اثرات ته نشست نیتروژن بر خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک در بوم نظام های جنگلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
10 اثرات دفن پسماند شهری روی خصوصیات خاک جنگلی در منطقه انجیل سی بابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
11 اثرات دفن پسماند شهری روی غلظت عناصر سنگین در برگ درختان در منطقه انجیل سی بابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 اثرات مسیرهای چوبکشی بر روی ترکیب و تنوع زیستی زادآوری درختی (مطالعه موردی: جنگلهای سری گردشی، حوزه چوب و کاغذ مازندران) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
13 ارتباط تنوع پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در روشنه های تاج پوشش یک جنگل مدیریت شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 ارزشگذاری اقتصادی بر عملکرد زیست محیطی اکوسیستم های طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی جنگل کاری با گونه های پهن برگ بومی افرا پلت و توسکا قشلاقی و مقایسه آن با توده طبیعی همسال لرک (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی جنگل کاری با گونه های پهن برگ بومی افرا پلت و توسکا قشلاقی و مقایسه آن با توده طبیعی همسال لرگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 ارزیابی مشخصه های رویشی توده های جنگل کاری شده خالص افرا پلت و آمیخته با توسکا، در سری دلاک خیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 ارزیابی وضعیت موجود در جنگلکاری های کاج سیاه و زبان گنجشک با استفاده از مشخصه های رویشی مطالعه موردی: سری الندان طرح جنگلداری چوب و کاغذ مازندران شهرستان ساری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
19 اکالیپتوس گونه ی مناسب در مناطق شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
20 اندازه گیری و مدلسازی اجزاء بارش در طبقات قطری مختلف درختان راش در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
21 بازیافت خاک جنگل و خاک زراعی پس از آتش سوزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
22 بازیافت خاک جنگل و خاک زراعی پس از آتشسوزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
23 برآورد ترسیب کربن خاک در دو توده طبیعی و دست کاشت بادامک (Amygdalus scoparia spach ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 برآورد میزان ذخیره کربن برخی گونههای درختی در سری یک جنگل دارابکلا مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 بررسی آلودگی آب سطحی ناشی از شیرابه زباله با استفاده از آنالیز خوشه ای (مطالعه موردی: منطقه جنگلی انجیل سی بابل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
26 بررسی آلودگی خاک جنگلی ناشی از شیرابه زباله شهرستان بابل با استفاده از آنالیز خوشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 بررسی اثر آتش سوزی بر تنوع پوشش گیاهی جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
28 بررسی اثر کشت زیرآشکوب برخشکیدگی درختان در توده های بلوط زاگرس جنوبی(مطالعه موردی: دشت برم کازرون- استان فارس) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
29 بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی بر روی جنگل های مانگرو با بکارگیری تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 بررسی اثرات عملیات پرورشی تنک کردن روی مشخصه های کمی گونه کاج بادامی(Pinus pinea L)(مطالعه موردی:جنگل کاری نهالستان زاغمرز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
31 بررسی اثرات کاهش نیتروژن بر رویش آکاسیا برگ بیدی Acacia salicina در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
32 بررسی اثرمدیریت جنگل برتنوع زیستی گیاهی مطالعه موردی: سری نوده طرح جنگل داری چوب و کاغذمازندران شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی تاثیر تفرج بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در پارک جنگلی شهیدکونانی بلوران (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی تاثیر تفرج بر ویژگی های کمی و کیفی جنگلهای زاگرس مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید کونانی بلوران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
35 بررسی تاثیر درختان پده و گز بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل های اطراف رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
36 بررسی تاثیر نوع آمیختگی بر ویژگی های کمی و کیفی توده سرو نقره ای مطالعه موردی:پارک جنگلی خرگوش دره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی تأثیر حضور دام بر شاخص های تنوع زیستی پوشش علفی کف جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
38 بررسی تغییرات تنوع زیستی زیراشکوب براساس کاهش پوشش درختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
39 بررسی تنوع زیستی پوشش علفی در دو توده پده و گز در جنگل های اطراف رودخانه کارون (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی تنوع زیستی پوشش علفی دردوتوده جنگل کاری نوئل Picea abies (L.) Karst و کاج جنگلی L. Pinus sylvestris مطالعه موردی ییلاق جواهرده رامسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی تنوع زیستی در توده های تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
42 بررسی تنوع زیستی در تودههای تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
43 بررسی تنوع زیستی در دو توده دست کاشت کاج سیاه و زبان گنجشک (مطالعه موردی: سری الندان طرح جنگلداری چوب و کاغذ مازندران، شهرستان ساری) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
44 بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگلکاری های خالص افرا و آمیخته با توسکا در جنگل دلک خیل- ساری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
45 بررسی تولید رواناب بین کشت دو گونه درختی توسکا و بید تحت باران طبیعی در فصل رویش (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی تیپ های پوششی منطقه جنگلی لفور واقع در سوادکوه شمالی، استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
47 بررسی خصوصیات خاک و تنوع زیستی گیاهی در جنگل طبیعی و جنگل کاری سرو نقره ای (مطالعه موردی : منطقه فریم) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 بررسی خصوصیات ساختاری درختان آزاد در جنگل آموزشی- پژوهشی داربکلا- مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
49 بررسی روند خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس جنوبی (مطالعه موردی: دشت برم کازرون- استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
50 بررسی رویش گونه زربین د رجهات مختلف جغرافیایی مطالعه موردی: توده دست کاشت عباس اباد بهشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
51 بررسی قطر و ارتفاع در توده های مدیریت شده خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
52 بررسی قطر و سطح مقطع تاج در توده های طبیعی خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
53 بررسی مشخصات رویشی در دوتوده دست کاشت نوئل (Karst picea abies,';وکاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) (مطالعه موردی جواهر ده رامسر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
54 بررسی مشخصات کمی و کیفی توده دست کاشت اکالیپتوس Eucalyptus camaldolensis (Dehn) و کهور پاکستانی Prosopis Juliflora (Sw.) D.C(مطالعه موردی:پارک جنگلی لاله دزفول) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
55 بررسی مشخصه های خاک تحت تاثیر جنگل کاری 9 ساله با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ (مطالعه موردی در سایت جنگل کاری شده دانشکده منابع طبیعی ساری) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
56 بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو توده جنگلی تخریب یافته و کمتر تخریب یافته (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
57 بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های سرو نقره ای و کاج تهران در حالت خالص و آمیخته مطالعه موردی:پارک جنگلی خرگوش دره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
58 پهنه بندی غلظت فلزات سنگین در خاک جنگلی منطقه دفن پسماند بابل با استفاده از فناوری های GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
59 تاثیر آشفتگی طبیعی و مصنوعی برمشخصه های رویشی درختان جنگلی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
60 تاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در تیپ راش- ممرز در جنگل دارابکلا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 تاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع گونههای علفی در یک جنگل مدیریت شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
62 تاثیر پوشش های مختلف زمین بر تنوع زیستی گیاهی(مطالعه موردی سری دو طرح جنگلداری البرز مرکزی شهرستان قایمشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
63 تاثیر چرخه تنک کردن بر برخی خصوصیات رویشی درختان در توده دست کاشت توسکای ییلاقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
64 تاثیر حضور دام بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
65 تاثیر روش های زیست مهندسی تثبیت خاک در میزان و ترکیبات غذایی رسوب (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 تاثیر سن توده دست کاشت توسکا ییلاقی روی تنوع زیستی پوشش گیاهی کف جنگل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
67 تاثیر سن توده روی ترسیب کربن تنه درختان افرا پلت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
68 تاثیر سن توده روی ترسیب کربن خاک توده دست کاشت افرا پلت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
69 تاثیر شرایط مختلف رویشگاهی بر تنوع زیستی گیاهی در توده های ون سری برنجستانک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 تاثیر شرایط مختلف رویشگاهی بر تنوع زیستی گیاهی در توده های ون سری برنجستانک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 تاثیر شرایط مختلف رویشگاهی بر خصوصیات رویشی در توده های ون سری برنجستانک - مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 تاثیر شرایط مختلف رویشگاهی بر خصوصیات رویشی در توده های ون سری برنجستانک مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
73 تاثیر کاهش سطح تاج پوشش جنگل برویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و ارتباط آن با وضعیت تغذیه ای جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
74 تاثیرآتش سوزی برروی تنوع زیستی گونه های درختی درختچه ای وعلفی مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
75 تاثیراندازه حفره های تاج پوشش برتنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی درجنگل آموزشی وپژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
76 تاثیرترکیب تاج پوشش درختان برروی تنوع زیستی گیاهی کف درجنگل لوتچ ـ ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
77 تاثیرتوقف بهره برداری برویژگیهای ساختاری جنگل مطالعه موردی: سری نوده طرح جنگل داری چوب و کاغذمازندران شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
78 تاثیرحضور دام برخصوصیات خاک و پوشش گیاهی دربوم نظامهای جنگلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
79 تاثیرفعالیت های تفرجی بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 تأثیر آتش سوزی بر روی خصوصیات فیزیکی خاک ( مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
81 تأثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی بر مشخصه های رویشی درختان جنگلی سری دارابکلا (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
82 تأثیر آلاینده ها بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با فاصله گرفتن از اتوبان (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
83 تأثیر آمیختگی توده جنگلکاری شده با دو گونه اکالیپتوس Eucalyptus camaldolensis و کهور پاکستانی Prosopis Juliflora بر برخی از خصوصیات خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی لاله دزفول) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
84 تأثیر آمیختگی درختان بر روی خصوصیات کمی تودههای خالص راش وآمیخته راش ممرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
85 تأثیر پوششهای مختلف زمین بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی سری دو طرح جنگلداری البرز مرکزی شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
86 تحلیلی بر روند خشکیدگی و زوال جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
87 تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه زنی بذر آکاسیا برگبیدی Acacia Salicina L. (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
88 تعیین مقاومت به شوری گونه اقاقیای معمولی ( Robinia pseudoacacia L. ) نسبت به نمک NaH2Po4.H2o (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
89 تغییرات برخی از خصوصیات خاک تحت تاثیر چرخه تنک کردن در توده دست کاشت توسکای ییلاقی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
90 تغییرات پوشش گیاهی و زی توده کرم خاکی بر اساس عوامل فیزیوگرافی منطقه آتش سوزی شده و آتش سوزی نشده (منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
91 تغییرات ذخیره کربن و نیتروژن خاک در گرادیان ارتفاعی جنگل دارابکلا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
92 دستیابی به اهداف توسعه پایدار با اعمال شیوه های متداول اگروفارستری در مدیریت سرزمین (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
93 ضرورت تحلیل اجزای چرخه آب درمدیریت منابع آب حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
94 طراحی مدل مفهومی برای شبکه اطلاعات بحران آتش سوزی درجنگلهای شمال ایران مبتنی برWeb GIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
95 عوامل تخریب جنگل های زاگرس و راهکار های مقابله با آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
96 کاربرد بیوتکنولوژی دراندازه گیری تنش های محیطی مطالعه موردی: تنش شوری - مطالعه موردی Albizzia lebbeck , Al. Julibrissin (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
97 مدیریت خاک های جنگلی در ارتباط با ترسیب کربن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
98 مروری بر آمیختگی درختی و بررسی برخی از جنبههای آن در مقایسه با کشتهای خالص (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
99 مطالعه بررسی تنوع زیستی در دام سرای فعال و احیا شده (مطالعه موردی جنگل ولیلا -سوادکوه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
100 مطالعه تاثیر آمیختگی درختی در توده های دست کاشت افرا پلت و توسکا ییلاقی در تنوع زیستی و برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی سری چندلا-سوادکوه-مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
101 مطالعه تاثیرآلاینده های شهری برمشخصه های رویشی درگونه زبان گنجشک Fraxinus excelsior مطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
102 مطالعه تغییرات خصوصیات خاک تحت تاثیر دام سرای فعال و احیا شده (مطالعه موردی جنگل ولیلا -سوادکوه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
103 مطالعه فلورستیکی جنگل لفور ٬ شهرستان سوادکوه شمالی ٬ استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
104 معرفی قارچ های اکتومیکوریز همزیست با راش شرقی در جنگل شمال ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
105 مقایسه تاثیر جنگلکاری با گونه های بلوط بلندمازو، گردو و کاج بروسیا بر خاک (مطالعه موردی: جنگل آموزشی - پژوهشی داربکلا، مازندران) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
106 مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های گیاهی در توده های خالص و آمیخته آزاد در جنگل آموزشی-پژوهشی دارابکلا-مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
107 مقایسه ترسیب کربن خاک درتوده های دست کاشت و جنگل طبیعی مطالعه موردی جنگل دارابکلا - ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
108 مقایسه تغذیه و بازجذب عناصر تغذیه ای بین سنین مختلف صنوبر دلتوییدس و توسکای قشلاقی (مطالعه ی موردی: غرب استان گیلان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
109 مقایسه تغییرات برخی خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک کشت های مختلط و تک کشتی با عدم زراعت در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
110 مقایسه تنوع زیستی گیاهی در جنگل طبیعی و جنگلکاری سرو نقرهای (مطالعه موردی: منطقه فریم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
111 مقایسه تنوع گونه های گیاهی در جنگل کاریهای توسکا ییلاقی خالص (Alnus subcordata C.A.Mey)افرا پلت خالص Acer velutinum-Boiss و آمیخته آنها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
112 مقایسه عناصر غذایی و بازجذب عناصر در گونه های جنگلکاری شده بلوط بلند مازو، گردو و کاج (مطالعه موردی جنگل دارابکلا- مازندران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
113 مقایسه میزان ذخیره کربن گونه های افرا و ممرز در مناطق جنگلکاری شده و جنگل طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
114 مقایسه میزان کربن لاشبرگ گونه های مرتعی Bromus tomentellus و Prangos ferulaceae در مدت زمان یک سال (مطالعه موردی: ایستگاه آموزشی پژوهشی حسین آباد استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
115 نقش بهره برداری در کیفیت آب آبراهه های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
116 وضعیت بازجذب در گونه های پهن برگ جنگل کاری شده مخمل کوه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار