دکتر مهدی حیدری

دکتر مهدی حیدری دانشیار دانشگاه ایلام

دکتر مهدی حیدری

Dr. Mehdi Heidari

دانشیار دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توزیع اجزای باران و تعداد نمونه مناسب برای برآورد تاج بارش در توده های سوزنی برگ و پهن برگ جنگل های زاگرس، ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 21
2 بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب، خاک برگ و خاک اره بر صفات رویشی و فیزیولوژی نهال های کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه مهران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
3 بررسی ترسیب فلزات سنگین در خاک و برگ درختان اکالیپتوس، سرو سیمین و اقاقیا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 2
4 تاثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 4
5 تحلیل کمی و فضایی سنجه های پراکنش مکانی گیلاس وحشی (Prunus avium L) در جنگل های شمال (طرح جنگلداری حاجیکلا- تیرانکلی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 3
6 مدل سازی بازسازی پوشش گیاهی بعد از وقوع حریق با استفاده از داده های ماهواره ای و محیطی در بوم سامانه جنگلی زاگرس، ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 21
7 مطالعه فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی پوشش گیاهی و بانک بذر خاک منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 1
8 مقایسه خصوصیات محیطی و رسته بندی رابطه گونه های چوبی با عوامل محیطی در جنگل های شهرستان ایلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
9 مقایسه عناصر غذایی برگ و خاک بلوط ایرانی در رویشگاه طبیعی و جنگل کاری شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات آشفتگی غیرطبیعی تفرج بر فاکتورهای ادافیکی و مشخصه های کمی و کیفی گونه بلوط ایرانی مطالعه موردی: پارک جنگلی پردیسان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 اهمیت قارچ های میکوریزی در توسعه پایدار جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
3 بررسی آت اکولوژی محلب ( Cerasus Mahaleb mill) درجنگل های خوزستان در راستای مدیریت اکولوژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
4 بررسی تاثیر جنگلکاری با گونه های سوزنیبرگ و پهنبرگ بر روی تنوع پوشش گیاهی (مطالعه موردی: سنندج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
5 بررسی تنوع گیاهی در بین گروه گونه های بوم شناختی گیاهی (مطالعه موردی منطقه حفاظتشده قلارنگ، استان ایلام) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
6 بررسی رابطۀ جهت دامنه، شیب و ارتفاع از سطح دریا (عوامل فیزیوگرافی) با تنوع زیستی گونههای گیاهی (مطالعۀ موردی در منطقه ملهگون، استان ایلام) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
7 بررسی عوامل موثر بر میزان آلودگی برخی از گونه های درختی میزان دارواش در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
8 بررسی عوامل موثربرافزایش راندمان تصفیه پساب صنایع توسط سیستم شناورسازی با هوای محلول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
9 بررسی فنولوژی گونه بنه (P. Atlantica) در منطقه دره شهر، استان ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
10 پراکنش مکانی ارغوان تحت تاثیر عوامل انسان ساخت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
11 تاثیر آلودگیهای کارخانه سیمان برتنوع زیستی گونه های علفی زیر اشکوب بلوط ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
12 تاثیر تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی و زراعت رها شده بر خصوصیات فیزیکی خاک منطقه مطالعه پارک جنگلی چقاسبز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
13 تاثیر شدت های مختلف آتش سوزی بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در جنگل های زاگرس(غرب ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
14 تحلیلی بر ضمانت اجرای کیفری در قوانین و مقررات محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
15 تعیین مناسب ترین زمان تکرار آبیاری نهال های بنه در شرایط نهالستانی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
16 تغییرات انباشت آلنیده های کارخانه سیمان (سرب و نیکل) در خاک کاربریهای مختلفاراضی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 شناسایی قارچ های میکوریز همزیست با گونه درختی شن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 شناسایی قارچ های میکوریزی همزیست با گونه بادام بی برگ Amygdalus arabica olivler (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 قارچهای میکوریزی همزیست با گونه ارغوان Cercis griffithii Boiss. (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 گونه های گیاهی زیراشکوب بلوط(Quercus brantii Lindl.) در رابطه با خصوصیات شیمیایی وفیزیکی خاک در طبقات مختلف ارتفاعی در اکوسیستم جنگلی زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
21 گیاهان و همزیستی آنها با قارچهای میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
23 مطالعه صفات ریخت شناسی برگ و گوشوارک سرده Alchemilla L. از تیره گل سرخیان در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
24 مقایسه میزان نشست ذرات گردوغبار روی برگ گونه های درختی Ziziphus spina Christi و Albizia lebbek در فضای سبز کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
25 وضعیت زادآوری گونه های درختی و درختچه ای و عوامل موثر بر آن در جنگل های استان ایلام غرب، ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل